NAUDOJIMOSI AUTOMOBILIU TAISYKLĖS

 

1.    TAISYKLIŲ OBJEKTAS

 

1.1.      Šios Naudojimosi automobiliu taisyklės (toliau – Taisyklės) papildo Sąlygas ir yra sudėtine ir neatskiriama Paslaugų teikimo sutarties (toliau – Sutartis) dalimi bei yra taikomos kiekvieną kartą sudarius Automobilio naudojimosi sutartį. Šios Taisyklės nustato:

1.1.1.     Automobilio rezervacijos vykdymo tvarką;

1.1.2.     Automobilio naudojimo tvarką;

1.1.3.     Reikalavimus Automobilius naudojantiems asmenims ir su tuo susijusius Naudotojo įsipareigojimus;

1.1.4.     Automobilio apžiūros sąlygas;

1.1.5.     Kitas su Automobilio naudojimu susijusias sąlygas.

1.2.      Šiose Taisyklėse nurodoma tik būtiniausia su Automobilio rezervacija ir naudojimu susijusi informacija. Rezervuodamas ir naudodamasis Automobiliu Naudotojas privalo vadovautis protingumo ir sąžiningumo kriterijais bei užtikrinti, kad su Automobilio rezervacija susiję veiksmai būtų atliekami, o Automobilis būtų naudojamas taip, kaip tai darytų rūpestingas Automobilio savininkas ar kitas apdairus ir atidus asmuo.

1.3.      Dėl visų su Automobilio naudojimosi sutartimi, šiomis Taisyklėmis ar Automobilio naudojimu susijusių klausimų Naudotojas gali susisiekti su SPARK atstovais: telefonu 8 700 77275 arba el. paštu support@spark.lt.

 

2.    SĄVOKOS

 

2.1.      SPARK – UAB Ride Share, juridinio asmens kodas 304136890, PVM mokėtojo kodas LT100009823012, buveinės adresas – Aukštaičių g. 7, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

2.2.      Automobilio valdytojas – tai SPARK arba kitas Automobilio naudojimosi sutartyje nurodytas Automobilio teisėtas valdytojas.

2.3.      Naudotojas – Automobilio naudojimosi sutartyje nurodytas veiksnus fizinis asmuo, turintis galiojantį Vairuotojo pažymėjimą ir bent 1 (vienerių) metų B kategorijos vairavimo patirtį. Užsiregistruodamas Mobiliojoje programoje ir pradėdamas naudotis Automobiliu Naudotojas kiekvieną kartą besąlygiškai patvirtina, kad jis turi teisę naudotis Automobiliu pagal Automobilio naudojimosi sutarties sąlygas.

2.4.      Šalys – Automobilio valdytojas ir Naudotojas kartu; kiekvienas iš jų atskirai, kai nenorima išskirti vieno iš jų, vadinamas Šalimi.

2.5.      Automobilio sistema – tai Automobilyje įdiegta elektroninė sistema, kuri fiksuoja Automobilio buvimo vietą, Automobilio nuvažiuotą atstumą, Automobilio naudojimo laiką ir kitus su Automobiliu bei jo naudojimu susijusius duomenis ir juos persiunčia SPARK.

2.6.      Automobilio naudojimo terminas – tai laiko tarpas nuo Automobilio atrakinimo Naudotojui pasirinkus komandą „Atrakinti“ išmaniojo telefono ekrane, naudojant Mobiliąją programą, iki Automobilio grąžinimo į Taisyklėse nurodytą vietą ir Automobilio naudojimo užbaigimo pasirinkus komandą „Užrakinti” išmaniojo telefono ekrane, naudojant Mobiliąją programą. Bet kuriuo atveju, Automobilio naudojimo terminas negali būti ilgesnis kaip vieneri metai.

2.7.      Administracinis mokestis – tai 20 (dvidešimties) EUR mokestis, nurodytas Taisyklių Priede Nr.1, kuris skirtas kompensuoti Automobilio valdytojo patirtas išlaidas administruojant Sutartyje ir šiose Taisyklėse nurodytus mokesčius, kompensacijas ir baudas.

2.8.      Mokesčių, kompensacijų ir baudų sąrašas – tai Taisyklių Priedas Nr. 1, kuris nustato netesybų už netinkamą Sutarties (įskaitant, bet neapsiribojant, Taisyklių) vykdymą ar jos nevykdymą, sąrašas.

2.9.      Įkrovimo stotelė  tai Automobilių elektros įkroviklis, esantis Mobiliojoje programoje nurodytose vietose.

2.10.   Automobilio aptarnavimo paslaugos – tai Automobilio techninės priežiūros (kapitalinio ir einamojo remonto, techninio aptarnavimo) paslaugos, transporto priemonių valdytojų privalomojo civilinės atsakomybės ir transporto priemonės (KASKO) draudimas, visos Automobilio eksploatacijai reikiamos medžiagos (pvz., elektra, langų plovimo skystis), kurias teikia SPARK.

2.11.   Automobilio grąžinimo zona – tai vieta, kur Naudotojas gali grąžinti ir palikti Automobilį. Automobilis gali būti paliekamas Vilniaus miesto vietinės rinkliavos už automobilių stovėjimą zonų schemoje nurodytoje mokamoje arba nemokamoje Automobilio stovėjimo vietoje (mėlynojoje, raudonojoje, geltonojoje arba žaliojoje zonoje), kaip nurodyta Mobiliojoje programoje, arba „Rezervuota SPARK“ ženklu pažymėtoje Automobilių stovėjimo aikštelėje. Automobilio grąžinimo zona yra nurodyta Mobiliojoje programoje.

2.12.   Mokama Automobilio grąžinimo zona – tai vieta, kur Naudotojas gali grąžinti ir palikti Automobilį tik už atitinkamą mokestį (pavyzdžiui, oro uosto teritorija, įskaitant ir Kauno oro uostą, ir pan.). Mokestis nurodomas Mobiliojoje programoje. Mokama Automobilio grąžinimo zona yra nurodyta Mobiliojoje programoje kita nei Automobilio grąžinimo zona spalva ir kitokiu ženklinimu.

2.13.   Sąlygos – tai bendrosios sąlygos, kurios nustato ir pateikia informaciją apie Mobiliąją programą, Tinklapį bei jų naudojimą, asmeninės paskyros susikūrimą (Paskyros paslauga), paslaugų apmokėjimo tvarką. Jos pateikiamos Tinklapyje ir Mobiliojoje programoje. 

2.14.   Šiose Taisyklėse neapibrėžtos sąvokos turi Sąlygose numatytą reikšmę.

 

3.    AUTOMOBILIO REZERVACIJOS VYKDYMO IR SUTARTIES SUDARYMO TVARKA

 

3.1.      Norėdamas kiekvienąkart sudaryti Automobilio naudojimosi sutartį, Naudotojas, visų pirma, prisijungęs prie savo Paskyros Mobiliojoje programoje turi užrezervuoti Automobilį.

3.2.     Naudotojui suteikiama galimybė iš anksto rezervuoti Automobilį iki numatomo naudojimosi Automobiliu pradžios (toliau – Išankstinė rezervacija) ne ilgesnei nei 11 valandų ir 55 minučių laiko trukmei. Išankstinės rezervacijos laiko trukmė yra skaičiuojama nuo rezervacijos patvirtinimo momento iki Automobilio atrakinimo momento. Naudotojui viršijus 15 minučių Išankstinės rezervacijos laiko trukmę jam yra taikomas papildomas mokestis, kuris skaičiuojamas už kiekvieną viršytą minutę pagal Mobiliosios programos kainoraštyje nurodytus įkainius. Minėtas mokestis taikomas tik už faktiškai viršytą 15 minučių Išankstinės rezervacijos trukmę nepaisant Automobilio rezervacijos metu nurodytos Išankstinės rezervacijos laiko trukmės.

3.3.     Automobilio rezervacija vykdoma Mobiliojoje programoje. Rezervacijai vykdyti reikia atlikti šiuos veiksmus:

3.3.1.     Prisijungti prie Mobiliosios programos;

3.3.2.     Pasirinkti norimą Automobilį;

3.3.3.   Pasirinkti Išankstinės rezervacijos trukmę;

3.3.4.     Patvirtinti Automobilio rezervaciją.

3.4.      Rezervacijos patvirtinimas sugeneruojamas Naudotojo išmaniojo telefono ekrane.

3.5.      Naudotojui nepradėjus naudotis Automobiliu per pasirinktą Išankstinės rezervacijos laikotarpį nuo rezervacijos patvirtinimo momento, Automobilio rezervacija automatiškai atšaukiama. Naudotojas, neviršydamas 15 minučių Išankstinės registracijos trukmės, turi teisę atšaukti rezervaciją be jokių finansinių pasekmių. Rezervacijos atšaukimas neturi įtakos Naudotojui taikomiems papildomiems mokesčiams ir jo pareigai juos apmokėti pagal šių Taisyklių 3.2. punktą.

3.6.      Priklausomai nuo pasirinktos Išankstinės rezervacijos trukmės, Naudotojas gali būti apmokestintas mokesčiu už rezervacijos pratęsimą atsižvelgiant į šių Taisyklių 3.2. punkte numatytą Išankstinės rezervacijos tvarką, t. y. jei pratęsiant Automobilio Išankstinę rezervaciją bendra trukmė, kuriai yra rezervuotas Automobilis viršija 15 min., už kiekvieną faktiškai viršytą minutę yra mokamas papildomas mokestis, numatytas Mobiliosios programos kainoraštyje.

3.7.      Atrakinant Automobilį, Naudotojas sudaro Automobilio naudojimosi sutartį su Automobilio valdytoju, kuri yra pateikiama Mobiliojoje programoje. Automobilio naudojimosi sutartis laikoma sudaryta ir galiojančia nuo jos patvirtinimo momento Naudotojui susipažinus su Automobilio naudojimosi sutarties sąlygomis ir paspaudus mygtuką „Atrakinti“ ir galioja iki Automobilio užrakinimo momento Naudotojui Mobiliojoje programoje pasirinkus komandą „Užrakinti“.

3.8.      Sudarant Automobilio naudojimosi sutartį yra fiksuojama Automobilio naudojimo kaina, kuri gali kisti priklausomai nuo Kainoraštyje nurodytų įkainių.

3.9.      Naudotojas įsipareigoja sumokėti už Automobilio naudojimo terminą bei suteiktas paslaugas, pagal Kainoraštyje nurodytus įkainius.

 

4.    AUTOMOBILIO NAUDOJIMO TVARKA

 

4.1.     Automobilio naudojimo ir jo apžiūros instrukcija:

4.1.1.     Rezervuotas Automobilis atrakinamas, Naudotojui pasirinkus komandą „Atrakinti“ išmaniojo telefono ekrane, naudojant  Mobiliąją programą;

4.1.2.     Naudotojui, kiekvieną kartą prieš pradedant naudotis Automobiliu, rekomenduotina įsitikinti, kad Automobilis yra tvarkingas ir tinkamas eksploatacijai. Automobilio valdytojas rekomenduoja apžiūrėti Automobilį (tiek vidų, tiek išorę), patikrinti, ar tinkamai pripūstos Automobilio padangos, ar Automobilio elektros baterijos įkrovos lygis yra pakankamas nuvažiuoti 10 km (dešimt kilometrų) ar daugiau, ar veikia visos Automobilio lempos, ar nėra išoriškai matomų Automobilio ir jo įrangos pažeidimų, trūkumų ir/arba kitų neatitikimų, o tokius aptikus, iš karto, prieš pradedant naudotis Automobiliu, apie tai informuoti Automobilio valdytoją pasirenkant Mobiliosios programos parinktį „Apgadinimai“ arba nurodytais kontaktais Mobiliojoje programoje. To nepadarius Naudotojas gali sulaukti prašymo patikslinti informaciją ar tam tikri pažeidimai neatsirado Naudotojo Automobilio naudojimosi metu ir/arba prašymo kompensuoti išlaidas.

4.1.3.    Pasirinkus parinktį „Apgadinimai“, Naudotojui yra pateikiama informacija iki tol užfiksuotus Automobilio apgadinimus: jų vaizdas ir jų buvimo vieta ant tam tikros Automobilio dalies Automobilio schemoje, bei suteikiama galimybė pranešti apie naujus (nepažymėtus Automobilio schemoje) pastebėtus apgadinimus. Kiekvieną kartą prieš pradedant naudotis Automobiliu Naudotojui rekomenduotina susipažinti su skiltyje „Apgadinimai“ nurodyta informacija ir pranešti, jei Automobilis turi papildomų apgadinimų nei yra nurodyta Mobiliojoje programoje.  

4.1.4.   Išoriniais Automobilio neatitikimais/trūkumais gali būti laikoma: akivaizdžiai purvinas/nešvarus Automobilio eksterjeras; mechaniniai sugadinimai (tokie kaip įlenktos, subraižytos ar kitaip deformuotos Automobilio dalys) ir pan. Vidiniais Automobilio neatitikimais/trūkumais gali būti laikoma: Automobilio ištepimas skysčiais, maistu, gyvūnų plaukais/šeriais, kitokiais matomais plaukais, pūkais, augalais/jų dalimis, purvu ir bet kokiomis kitokiomis neaiškiomis medžiagomis, automobilio salono medžiagos ar interjero detalių sugadinimas ir pan. Pateikti sąrašai nėra išsamūs ir pateikti tik kaip pavyzdžiai.

4.1.5.      Kiekviename Automobilyje yra Automobilio užvedimo raktas, įkrovimo stotelių aktyvavimo žetonas, Automobilio registracijos liudijimas arba jo kopija, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo polisas arba jo kopija, Type2 įkrovimo laidai.

4.1.6.     Naudotojas įsipareigoja patikrinti bei detaliai apžiūrėti, ar yra visi Automobilio dokumentai, priedai ir aksesuarai, nurodyti Taisyklių 4.1.4 punkte, o nors vieno jų neradęs ar jiems esant su trūkumais, defektais ir/ar kitais neatitikimais, nedelsiant, prieš pradedant naudotis Automobiliu, informuoti apie tai Automobilio valdytoją Mobiliojoje programoje nurodytais kontaktais arba pasirinkti atitinkamą pagalbą savo Paskyroje naudojant Mobiliąją programą.

4.1.7.     Laikinai sustojus, Automobilis užrakinamas ir vėl atrakinamas Automobilio užvedimo raktu.

4.1.8.     Pasinaudojus Automobiliu, Naudotojas privalo grąžinti Automobilį į Automobilio grąžinimo arba į Automobilio mokamą grąžinimo zoną, ištraukti Automobilio užvedimo raktą iš spynelės ir jį palikti Automobilio salone, patikrinti ar nepaliko Automobilyje savo daiktų bei įsitikinti, ar paliko Automobilyje visus dokumentus, Automobilio priedus ir aksesuarus, nurodytus Taisyklių 4.1.4 punkte.

4.1.9.     Atvykus į Automobilio grąžinimo ar Automobilio mokamą grąžinimo zoną ir išlipus iš Automobilio, Naudotojas, naudodamas Mobiliąją programą, pasirenka komandą „Užrakinti”. Naudotojas, palikdamas Automobilį, įsipareigoja užtikrinti, kad jis būtų užrakintas, išjungtos šviesos ir grotuvas, visi langai ir stoglangis (jei yra) uždaryti, Automobilis paliktas stovėjimo režimu „P“,  įjungtas stovėjimo stabdis, Automobilis būtų pastatytas laikantis Kelių eismo taisyklių, kitų teisės aktų ir saugumo reikalavimų. Naudotojas įsipareigoja atlyginti visus SPARK nuostolius, patirtus dėl šiame Taisyklių punkte nurodytų aplinkybių atsiradimo.

4.2.     Automobilio baterijos įkrovimas:

4.2.1.     Jeigu Automobilio baterijos įkrovos lygis Automobilio naudojimosi metu tampa pakankamas nuvažiuoti mažiau nei 10 km (dešimt kilometrų) arba jeigu Automobilio prietaisų skydelyje užsidega „Turtle mode“   , Naudotojas įsipareigoja palikti Automobilį įkrovimo režimu artimiausioje Įkrovimo stotelėje.

4.3.     Kitos Automobilio naudojimo sąlygos:

4.3.1.     Naudotojas privalo užtikrinti, kad Automobilis būtų naudojamas pagal tiesioginę jo paskirtį, atsižvelgiant į Sutartį, įskaitant šias Taisykles, laikantis Kelių eismo taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų.

4.3.2.     Naudotojas neturi teisės naudoti Automobilio lenktynėms ir kitokiai sportinio ar varžybinio pobūdžio paskirčiai, naudoti jį kaip mokomąjį automobilį, naudoti jį taksi, pavėžėjimo ar kitokio pobūdžio komercinei veiklai vykdyti, išskyrus kaip nurodyta Taisyklių 7.5 punkte. Naudotojas negali naudoti Automobilio nuolatinio padidinto apkrovimo režimu (sunkių krovinių vežimas ir pan.), naudoti Automobilio tokiems tikslams, kokiems jis nėra pritaikytas, naudoti Automobilio Lietuvos Respublikos teisės aktais uždraustai veiklai vykdyti.

4.3.3.     Draudžiama naudotis Automobiliu sergant ar pajutus covid-19 (koronaviruso infekcijos) simptomus.

4.3.4.     Automobilio salone rūkyti yra griežtai draudžiama, todėl Naudotojas privalo užtikrinti, kad Automobilyje nebūtų rūkoma.

4.3.5.     Automobiliu vežti gyvūnus griežtai draudžiama, išskyrus atvejus,  kai jie vežami  tam specialiai pritaikytose dėžese, užtikrinant, kad Automobilis nebus išteptas ar užterštas gyvūno plaukais, ar kitaip subjaurotas Automobilio salonas bei užtikrinant, kad  gyvūnas bus vežamas saugiai.

4.3.6.      Naudotojas gali vežti mažamečius vaikus tik tais atvejais, kai jie sodinami tinkamai pritvirtintose vaikiškose automobilio kėdėse ar papildomose sėdynėse. Naudotojas pats pasirūpina tokiomis vaiko saugaus ir tinkamo vežimo priemonėmis.

4.3.7.     Naudotojas privalo užtikrinti, kad, palikus Automobilį stovėti net ir trumpam laikui, būtų išjungtos šviesos ir grotuvas, uždaryti langai, stoglangis (jei yra), užrakinti visi užraktai.

4.3.8.     Naudotojas įsipareigoja užbaigęs Automobilio naudojimą pastatyti jį Automobilio grąžinimo ar Mokamoje Automobilio grąžinimo zonoje.

4.3.9.     Naudotojas įsipareigoja užtikrinti, kad užbaigus Automobilio naudojimą jis nebus statomas privačiose automobilių stovėjimo aikštelėse, kiemuose, tretiesiems asmenims rezervuotose Automobilių stovėjimo vietose ar palikus Automobilį Įkrovos stotelėje ne įkrovimo režimu. Naudotojas įsipareigoja užtikrinti, kad Automobilis nebus paliekamas toje vietoje, kur statyti Automobilį draudžia kelio ženklai ir/arba kelio ženklinimas. Naudotojas negali palikti Automobilio „Sustoti draudžiama“, „Stovėti draudžiama“ ir „Rezervuota stovėjimo vieta“ ženklų galiojimo zonose bei kitaip pažeisti Kelių eismo taisykles. Nuostata draudžianti palikti Automobilį „Rezervuota stovėjimo vieta“ kelio ženklo galiojimo zonoje yra netaikoma tik tais atvejais, kai po kelio ženklu yra pritvirtintos papildomos lentelės „Elektromobiliai”, „Išskyrus elektromobilius” bei specialiai SPARK Automobiliams rezervuotose Automobilių stovėjimo vietose, išimtis netaikoma tais atvejais, kai po kelio ženklu yra pritvirtinta lentelė patikslinanti arba apribojanti kelio ženklo galiojimo laiką. Nuostata draudžianti Naudotojui palikti automobilį „Sustoti draudžiama“, „Stovėti draudžiama“ ir „Rezervuota stovėjimo vieta“ ženklų galiojimo zonose taikoma visais atvejais, kai po kelio ženklais yra pritvirtintos papildomos lentelės patikslinančios arba apribojančios kelio ženklų, su kuriais jos naudojamos, galiojimo laiką, t. y. Naudotojas negali palikti Automobilio kelio ženklų galiojimo zonose, po kuriais yra pritvirtintos papildomos lentelės patikslinančios arba apribojančios kelio ženklų galiojimo laiką. Atsakomybė už Kelių eismo taisyklių̨ ir/arba kitų teisės aktų pažeidimus ar šių Taisyklių nesilaikymą, netinkamoje vietoje pastačius Automobilį, tenka Naudotojui.

4.3.10. Griežtai draudžiami bet kokie veiksmai ar bandymai nuskaityti Automobilio sistemos duomenis, juos nukopijuoti, pakeisti ar panaikinti.

4.3.11. Draudžiama išvežti Automobilį už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų.

4.3.12. Naudotojas įsipareigoja laikytis Automobilio eksploatavimo reikalavimų, instrukcijų bei rekomendacijų, nustatytų Kelių eismo taisyklių bei kitų taikomų teisės aktų reikalavimų. Naudotojas taip pat įsipareigoja laikytis tų Automobilio eksploatavimo reikalavimų, kurie nors ir aukščiau nepaminėti, tačiau laikomi įprastais tokio pobūdžio turto naudojimui.

4.3.13. Naudotojas įsipareigoja nedelsiant pranešti Automobilio valdytojui ir atitinkamai valstybinei institucijai (pvz., policijai, priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai), jeigu Automobilis yra prarandamas, sunaikinamas, sužalojamas (sugadinamas), sugenda ar kitaip tampa netinkamu naudoti, taip pat jeigu atsiranda aplinkybės, trukdančios valdyti ir naudoti Automobilį ir/arba užtikrinti normalias jo eksploatavimo sąlygas.

4.3.14. Naudotojas neturi teisės be išankstinio raštiško Automobilio valdytojo sutikimo Automobilio nuomoti, perduoti savo teises ir pareigas pagal Automobilio naudojimosi sutartį arba perduoti Automobilį ir leisti/sudaryti sąlygas juo naudotis kitam asmeniui.

4.3.15. Naudotojas supažindintas ir sutinka, jog Automobilio atrakinimas arba užrakinimas (kiekvienas veiksmas atskirai) dėl ryšio operatorių gali užtrukti iki 1 (vienos) minutės, ir šis laikas yra įtraukiamas į laiką, už kurį skaičiuojamas Automobilio naudojimo mokestis.

 

5.    AUTOMOBILIO NAUDOJIMO PABAIGOS SĄLYGOS

 

5.1.      Pasinaudojęs Automobiliu, Naudotojas įsipareigoja grąžinti Automobilį į Automobilio grąžinimo ar į Mokamą Automobilio grąžinimo zoną tokios būklės, kokios Naudotojas jį pasiėmė, atsižvelgiant į natūralų nusidėvėjimą. Sprendžiant dėl Automobilio natūralaus nusidėvėjimo, Šalys vadovaujasi valstybinės techninės apžiūros taisyklių nustatytais reikalavimais. Prie natūralaus nusidėvėjimo, be kitų pažeidimų, nėra priskiriama:

5.1.1.     Sulaužytos, deformuotos ir kitaip mechaniniu arba terminiu būdu pažeistos detalės;

5.1.2.     Neveikiantys prietaisai ir mechanizmai;

5.1.3.     Kėbulo įlenkimai, dažų sluoksnio įskilimai ir ryškūs (pažeistas dažų sluoksnis iki grunto) įbrėžimai;

5.1.4.     Dažų sluoksnio nusidėvėjimas kaip intensyvaus Automobilio plovimo ir/arba valymo pasekmė;

5.1.5.     Kėbulo stiklų įskilimai;

5.1.6.     Kėbulo stiklų subraižymai, atsiradę kaip netvarkingo naudojimosi ir/arba valymo pasekmė;

5.1.7.     Interjero sugadinimai, tokie kaip pradeginti ar sutepti krėslai, sulaužytos plastmasinės priekinės panelės dalys, bagažinės dangtis, langų atidarymo rankenėlės ir pan.;

5.1.8.     Pažeista kėbulo geometrija;

5.1.9.     Ir kita.

5.2.      Jeigu Naudotojas, užbaigęs Automobilio naudojimą jo negrąžina pagal šiose Taisyklėse nurodytus reikalavimus, Automobilio valdytojas turi teisę kreiptis į policiją dėl Automobilio vagystės, taip pat SPARK turi teisę užblokuoti Automobilio užvedimą.

5.3.      SPARK turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti grąžinti Automobilį ir/arba blokuoti naudojimąsi Automobiliu ar Paskyra, jeigu Naudotojas naudojasi Automobiliu ilgiau negu vienerius metus, neatsiskaičius ar negrąžinus Automobilio į Sąlygose ar Taisyklėse numatytą vietą, arba pavojingai, viršijant leidžiamą greitį, manevruojant tarp juostų ar kitaip pažeidžiant Kelių eismo taisykles ir/arba neteisėtai naudoja Automobilį. Tokiu atveju Naudotojas įsipareigoja grąžinti Automobilį Automobilio valdytojui, pristatydamas jį į bet kurią Automobilio grąžinimo ar Mokamą Automobilio grąžinimo zoną ne vėliau kaip per 3 (tris) valandas nuo Automobilio valdytojo reikalavimo pateikimo (Mobiliojoje programoje ar bet kokiu kitu teisės aktų nedraudžiamu būdu) momento.

 

6.    AUTOMOBILIO GEDIMAI IR APGADINIMAI

 

6.1.     Jeigu Automobilis sugenda, prietaisų skydelyje užsidega įspėjamieji signalai, girdimi įtartini pašaliniai garsai ir/arba nėra galimybės toliau saugiai eksploatuoti Automobilio, Naudotojas privalo nedelsdamas nutraukti naudojimąsi Automobiliu, informuoti apie tai Automobilio valdytoją telefonu ir vykdyti tolesnius Automobilio valdytojo nurodymus.

6.2.      Įvykus eismo įvykiui ar esant kitoms aplinkybėms apgadinus Automobilį, Naudotojas įsipareigoja nedelsiant informuoti apie tai Automobilio valdytoją bei atitinkamas tarnybas (policiją, priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą ar pan.), užpildyti eismo įvykio deklaraciją ir atlikti kitus reikiamus veiksmus, siekiant išvengti ar sumažinti gresiančią žalą Automobiliui ir/arba asmenims bei turtui.

6.3.      Naudotojas privalo užtikrinti, kad Automobilis nebūtų toliau naudojamas tuo atveju, jeigu jis sugenda ir tolesnis jo naudojimas gali lemti didesnius gedimus, didinti žalą arba kelti grėsmę eismo saugumui.

 

 

 

7.    REIKALAVIMAI AUTOMOBILIUS NAUDOJANTIEMS ASMENIMS IR SU TUO SUSIJĘ NAUDOTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI

 

7.1.     Naudotojas, vairuojantis Automobilį, privalo turėti galiojantį Vairuotojo pažymėjimą ir bent 1 (vienerių) metų B kategorijos vairavimo patirtį, būti blaivus ir neapsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitokių psichiką veikiančių medžiagų. Taip pat draudžiama perduoti Automobilį vairuoti kitiems asmenims.

7.2.     Naudotojas, naudodamasis Automobiliu, turi laikytis Kelių eismo taisyklių ir visų kitų teisės aktų reikalavimų.

7.3.     Naudotojas šiomis Taisyklėmis yra informuojamas, kad Automobilio draudimo besąlyginė išskaita (franšizė) yra 450,- EUR (keturi šimtai penkiasdešimt eurų), išskyrus atvejus, kai Automobilis sugadinamas nepataisomai (draudimo bendrovės pripažįstamas neremontuotinu) Automobilio draudimo besąlyginė išskaita yra 3 000,- EUR (trys tūkstančiai eurų), o vagystės rizikai – 10 (dešimt) procentų Automobilio vertės, bet ne mažiau kaip 450,- EUR (keturi  šimtai penkiasdešimt eurų).

7.4.     Naudotojas informuojamas, jog pagal Automobilio draudimo taisykles draudikas, išmokėjęs draudimo išmoką, turi atgręžtinio reikalavimo teisę į kaltininką.

7.5.     Naudotojas turi teisę naudoti pavėžėjimo veiklai vykdyti tik SPARK autorizuotus automobilius ir tik iš anksto suderinęs su SPARK visas papildomas sąlygas. Naudotojui vykdant pavėžėjimo veiklą su SPARK autorizuotu Automobiliu, Naudotojui, Automobilio naudojimo metu taikoma 450 EUR (keturių šimtų penkiasdešimties eurų) besąlyginė išskaita (franšizė).

7.6.     Naudotojas patvirtina, kad susipažino su šiose Taisyklėse nurodytu Automobilio sistemos veikimo principu, jos renkamais ir perduodamais duomenimis bei jų rūšimis, ir neprieštarauja, kad šie duomenys būtų renkami ir naudojami Sutarties vykdymo tikslais; pripažįsta Automobilio sistemos pateikiamus duomenis tikrais bei teisingais ir sutinka, kad šie duomenys būtų naudojami ir laikomi patikimais, apskaičiuojant mokamą naudojimo mokestį ir/ar kitus mokėjimus. Taip pat sutinka, kad šiais duomenimis gali būti naudojamasi kaip įrodinėjimo priemone teisme ir kitose ginčus nagrinėjančiose institucijose.

 

8.        NAUDOTOJO ATSAKOMYBĖ

 

8.1.      Visu Sutarties galiojimo laikotarpiu Naudotojas yra visiškai atsakingas už Automobilį, jam pereina didesnio pavojaus šaltinio valdytojo rizika ir atsakomybė.

8.2.      Naudotojas neatsako už Automobilio gedimus ir/ar trūkumus, kurie atsirado Automobilio eksploatavimo metu ir yra ankstesnio Automobilio eksploatavimo ar natūralaus nusidėvėjimo pasekmė, jeigu Naudotojas nedelsiant apie juos informavo Automobilio valdytoją telefonu ir vykdė Automobilio valdytojo duotas instrukcijas.

8.3.      Jeigu Automobilio naudojimo terminu Automobilis sužalojamas (sugadinamas) arba prarandamas (įskaitant, bet neapsiribojant, Automobilio konfiskavimą), prarandami ar sužalojami (sugadinami) Automobilio priedai (pvz., užvedimo raktas), Naudotojas įsipareigoja sumokėti Automobilio valdytojui Mokesčių, kompensacijų ir baudų sąraše numatytą sumą ir atlyginti Automobilio valdytojo patirtus nuostolius, kurie viršija numatytą sumą, jeigu jų neatlygina Automobilį apdraudusi draudimo bendrovė. Šiuo atveju neturi įtakos priežastys, dėl kurių draudimo bendrovė nuostolių neatlygina (besąlyginė išskaita, nedraudiminis įvykis ar kt.).

8.4.      Jeigu Automobilio naudojimo terminu Automobilis yra sužalojamas (sugadinimas) eismo įvykio metu, kuris pripažįstamas draudiminiu – Naudotojo atsakomybė yra ribojama besąlyginės išskaitos dydžiu – 450,- EUR (keturi šimtai penkiasdešimt eurų), išskyrus atvejus, kai dėl Naudotojo kaltės Automobilis sužalojamas/sugadinamas nepataisomai (draudimo bendrovės pripažįstamas neremontuotinu), tokiu atveju Naudotojo atsakomybė ribojama besąlyginės išskaitos dydžiu, kuris yra 3 000,- EUR (trys tūkstančiai eurų). Tačiau visais atvejais Naudotojas turi atlyginti ir kitus SPARK patirtus nuostolius (cheminio valymo, tempimo, plovimo ir pan.), jei SPARK tokių patyrė dėl Naudotojo kaltės.

8.5.     Jeigu Automobilio naudojimo terminu Automobilis yra sužalojamas (sugadinamas) eismo įvykio metu, kuris nėra pripažįstamas draudžiamuoju – Naudotojas įsipareigoja kompensuoti visus dėl to patirtus nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant ir patirtas ar būsimas remonto išlaidas pagal detalizuotą sąmatą bei sumokėti Automobilio valdytojui Mokesčių, kompensacijų ir baudų sąraše numatytas sumas. Nedraudžiamaisiais įvykiais gali būti laikoma:

8.5.1.   Jeigu Naudotojas padarė eismo įvykį būdamas neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų arba kitų psichotropinių medžiagų;

8.5.2.   Jeigu Naudotojas vairavo Automobilį neturėdamas teisės vairuoti šios kategorijos transporto priemonės;

8.5.3.   Automobilis buvo perduotas trečiajam asmeniui su kuriuo nebuvo sudaryta Automobilio naudojimosi sutartis;

8.5.4.   Jeigu eismo įvykis nėra tinkamai įformintas dokumentais (nėra tinkamai užpildytos eismo įvykio deklaracijos arba nėra policijos pažymos dėl eismo įvykio);

8.5.5.   Jeigu Naudotojas nepakluso policijos pareigūno (eismo reguliuotojo) reikalavimui sustoti, bandė pabėgti ar buvo priverstinai sustabdytas, arba savavališkai pasišalino iš įvykio vietos;

8.5.6.   Jeigu Naudotojas Automobilį naudojo kaip nusikaltimo įrankį;

8.5.7.   Jeigu Naudotojas Automobilį vairavo ruošdamasis dalyvauti arba dalyvavo renginiuose, kuriuose siekiama važiuoti kuo didesniu greičiu (pavyzdžiui, sportinės varžybos, treniruotės);

8.5.8.   Ir kiti atvejai, kuriais pažeidžiamos šios Taisyklės.

8.6.   Tuo atveju, jeigu Naudotojo vairuojamu (valdomu) Automobiliu yra apgadinamas kitas SPARK Automobilis ir eismo įvykis yra laikytinas nedraudiminiu įvykiu pagal Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo normas ar  transporto priemonės (KASKO) draudimo sutarties sąlygas, Naudotojas įsipareigoja kompensuoti visus dėl tokio eismo įvykio patirtus Automobilio valdytojo nuostolius, įskaitant, bet neapsiribojant ir patirtas ar būsimas Automobilių remonto išlaidas pagal detalizuotą sąmatą bei sumokėti Automobilio valdytojui Mokesčių, kompensacijų ir baudų sąraše numatytas sumas.

8.7.   Visais atvejais sprendžiant ar eismo įvykis yra laikomas draudiminiu yra vadovaujamasi šiomis Taisyklėmis.

8.8.     Jeigu naudojant Automobilį jis išpurvinamas ar kitaip subjaurojamas daugiau nei įprastai eksploatuojant (tiek viduje, tiek išorėje, remiantis Taisyklių 4.1.3 ir 5.1 punktais), Naudotojas privalo atlyginti Mokesčių, kompensacijų ir baudų sąraše numatytą sumą.

8.9.     Tuo atveju, jeigu dėl Naudotojo kaltės, naudojantis Automobiliu, arba dėl tokio naudojimosi atsiradusių aplinkybių Automobilis yra konfiskuojamas, sulaikomas, netenkamas arba yra apribojamos bet kokios kitos teisės į jį, Naudotojas iki Automobilio grąžinimo, privalo vykdyti visas Sutarties sąlygas, susijusias su šiuo Automobiliu. Naudotojas taip pat įsipareigoja atlyginti visus Automobilio valdytojo nuostolius, patirtus dėl šiame Taisyklių punkte nurodytų aplinkybių atsiradimo.

8.10.  Naudotojas prisiima visišką atsakomybę už teisės aktų pažeidimus bei žalą, padarytą tretiesiems asmenims Automobilio naudojimo terminu. Jeigu Naudotojas netinkamai eksploatuos Automobilį ar kitaip pažeis Automobilio naudojimosi sutartį (įskaitant Taisykles) ir dėl to Automobilio valdytojas patirs nuostolių (pvz., mokesčių ar baudų valstybinėms institucijoms ar tretiesiems asmenims ir kt.), Naudotojas įsipareigoja juos atlyginti Automobilio valdytojui. Naudotojas informuojamas, jog visi SPARK turimi Naudotojo asmens duomenys gali būti perduodami valstybės institucijoms, antstoliams ir/arba kitiems asmenims mokesčių, kompensacijų ar baudų sumokėjimo ir išieškojimo tikslais, kaip nurodyta SPARK Privatumo politikoje.

8.11.   Bet kokiu atveju, šiose Taisyklėse nustatytų mokesčių, kompensacijų ir baudų sumokėjimas neatleidžia Naudotojo nuo pareigos įvykdyti Automobilio naudojimosi sutartyje (įskaitant Taisyklėse ar Sąlygose) nustatytas prievoles.

8.12.   Automobilio valdytojo nepasinaudojimas Automobilio naudojimosi sutartyje (įskaitant Taisyklėse ar Sąlygose) numatytomis teisėmis nereiškia jų atsisakymo ir pasinaudojimas tomis teisėmis iš dalies nedraudžia toliau tokiomis teisėmis naudotis.

8.13.   Tuo atveju, jeigu Naudotojas yra kaltas dėl Automobilio, jo įrangos ir/arba dokumentų defektų, išorės ir/arba vidaus išpurvinimo, trūkumų ir/arba kitų neatitikimų, taip kaip nurodyta Automobilio naudojimosi sutartyje (įskaitant šias Taisykles ar Sąlygas), Naudotojas privalo Automobilio valdytojui sumokėti Mokesčių, kompensacijų ir baudų sąraše nustatytas sumas ar atlyginti Automobilio valdytojui patirtus nuostolius dėl tokių trūkumų, defektų, išpurvinimų šalinimo tiek, kiek jų nepadengia netesybos.

8.14.   Naudotojui pažeidus Kelių eismo taisykles ir/arba kitus teisės aktus ir dėl to Automobilio valdytojui turint atlikti papildomus veiksmus tokių pažeidimų išaiškinimui bei šalinimui (pvz., policijos pranešimų persiuntimas, atsakymų pateikimas, komunikacija ir kt.), Naudotojas įsipareigoja už tokių papildomų veiksmų atlikimą sumokėti Automobilio valdytojui administracinį mokestį, numatytą Mokesčių, kompensacijų ir baudų sąraše, ir atlyginti Automobilio valdytojo patirtus nuostolius, jeigu jie viršija Mokesčių, kompensacijų ir baudų sąraše nustatytą sumą.

8.15.   Naudotojui pažeidus Automobilio naudojimosi sutartį (įskaitant šias Taisykles ar Sąlygas), taikomos Mokesčių, kompensacijų ir baudų sąraše ar kitos Automobilio naudojimosi sutartyje numatytos netesybos.

8.16.   Naudotojui tinkamai ir laiku neatsiskaičius pagal Automobilio naudojimosi sutartį (įskaitant šias Taisykles ar Sąlygas) ar esant Paslaugų teikimo sutarties pažeidimams pagal Taisyklių 3.8; 4.3.1-4.3.14; 5.3. punktus ir kt., SPARK turi teisę reikalauti Naudotojo ištaisyti pažeidimus bei blokuoti Naudotojo Paskyrą. Naudotojui neištaisius pažeidimų per SPARK nurodytą terminą, SPARK turi teisę nedelsiant blokuoti naudojimąsi Automobiliu (užblokuoti Automobilio užvedimą arba blokuoti galimybę naudotis Naudotojo Paskyra), protingam laikui stabdyti Automobilio naudojimosi sutarties vykdymą ir reikalauti grąžinti Automobilį šiose Taisyklėse nustatyta tvarka bei žalos atlyginimo.

 

9.        AUTOMOBILIO TRŪKUMAI IR NEATITIKIMAI BEI SU JAIS SUSIJUSI AUTOMOBILIO VALDYTOJO ATSAKOMYBĖ

 

9.1.      Automobilio valdytojas įsipareigoja užtikrinti, kad Automobilis būtų techniškai tvarkingas ir paruoštas eksploatavimui, tad Automobilio valdytojas vykdo visas Automobilio aptarnavimo paslaugas.

9.2.      Trūkumais nėra pripažįstami tie Automobilio trūkumai, kurie nedaro įtakos eismo saugumo arba jos nedarys artimiausiu metu, taip pat tie, kurie nėra netinkamos Automobilio valdytojo atliekamos Automobilio techninės priežiūros pasekmė. Trūkumais nėra laikoma, įskaitant, bet neapsiribojant, Automobilio spalvos nusitrynimas, nežymūs nešvarumai automobilio salone dėl kurių neištepami rūbai, smulkūs kėbulo defektai ir kt.

9.3.      Jeigu SPARK neužtikrina Naudotojo rezervuoto Automobilio paėmimo naudojimui (t. y. rezervuoto Automobilio arba kito Automobilio Naudotojo rezervuotu metu nėra pasirinktoje Automobilio paėmimo vietoje arba Automobilis yra techniškai netvarkingas ir jo negalima eksploatuoti) ir šios aplinkybės paaiškėja iki Automobilio naudojimo termino pradžios, SPARK įsipareigoja grąžinti Naudotojui visą jo iš anksto sumokėtą Automobilio rezervacijos mokestį , jeigu Šalys nesusitaria kitaip.

9.4.      Jeigu Naudotojui pradėjus naudotis Automobiliu, Automobilis sugenda ir jo negalima eksploatuoti ne dėl Naudotojo kaltės, SPARK įsipareigoja:

9.4.1. Grąžinti Naudotojui sumą, proporcingą laikui, kuriuo Naudotojas negalėjo naudotis Automobiliu, kai nėra sudarytas kelionės planas, jeigu Šalys nesusitaria kitaip;

9.4.2. Pakeisti naudojamą Automobilį į kitą analogišką, tokios pat komplektacijos ar į geresnį Automobilį, kai Naudotojas yra sudaręs kelionės planą, jeigu Šalys nesusitaria kitaip.

9.5.     Automobilio valdytojas neatsako už vietos savivaldos institucijų, kitų Automobilių naudotojų, taip pat kitų trečiųjų asmenų veiksmus ar neveikimą. Automobilio valdytojas taip pat neatsako už nuostolius, kuriuos Naudotojas patiria ar gali patirti dėl Automobilio neefektyvaus naudojimo, ir už nuostolius, atsiradusius dėl to, kad Automobilis neatitiko Naudotojo lūkesčių. Bet kokiu atveju Automobilio valdytojas neatsako už jokius netiesioginius nuostolius. Automobilio valdytojo atsakomybės ribojimas negalioja, kai žala, padaroma dėl Naudotojo gyvybės atėmimo, sveikatos sužalojimo, ar žala padaroma Naudotojo turtui.

9.6.     Automobilio valdytojas neatsako už Naudotojo nuostolius, kuriuos jis patyrė dėl to, kad negalėjo naudotis Automobiliu įvykus nelaimingam atsitikimui ar esant kitoms nuo Automobilio valdytojo nepriklausančioms priežastims.

9.7.     Automobilio valdytojas jokiais atvejais neatsako už Automobilyje Naudotojo paliktus daiktus.

 

10.    BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

10.1.   Šios Taisyklės yra neatskiriama sudėtinė Automobilio naudojimosi sutarties dalis.

10.2.   Šiose Taisyklėse nurodytos sąlygos pasikeitus rinkos sąlygoms ar rinką reguliuojantiems teisės aktams, taip pat esant kitiems objektyviems pagrindams, gali būti keičiamos SPARK apie tai informavus Naudotoją elektroniniu paštu prieš 3 (tris) darbo dienas. Naujos Taisyklės įsigalioja po 3 (trijų) darbo dienų nuo naujų Taisyklių pateikimo Naudotojui. Jei Naudotojas nesutinka su pakeitimais, jis turi teisę nesudaryti naujos Automobilio naudojimosi sutarties.

10.3.   Kiekviena Šalis įsipareigoja pranešti kitai Šaliai raštu, Mobiliojoje programoje arba Tinklapyje nurodytais kontaktais ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas, jeigu pasikeičia jos buveinės (gyvenamosios vietos) adresas bei kiti Automobilio naudojimosi sutartyje nurodyti kontaktiniai duomenys.

10.4.  Taisyklėse naudojamos sąvokos, rašomos didžiąja raide turi tokią pačią reikšmę kaip ir Paslaugų teikimo sutartyje išskyrus atvejus, kai yra aiškiai ir nedviprasmiškai nustatyta kitaip.

 

 

Priedas Nr. 1                             

 MOKESČIŲ, KOMPENSACIJŲ IR BAUDŲ SĄRAŠAS

 

 

Nr.

 

Pažeidimas

Mokesčių, kompensacijų ar baudų dydžiai

 

Mokesčių, kompensacijų ar baudų pritaikymo paaiškinimas

1

Prarastas, sugadintas arba nepataisomai sugadintas baterijos įkrovimo kabelis, jeigu tai įvyko dėl Naudotojo kaltės ar didelio neatsargumo

Pagrįstų išlaidų pilnas padengimas ir 20 Eur administracinis mokestis

Prašoma suma yra reikalinga kompensuoti Automobilio valdytojo patirtas išlaidas dėl Naudotojo kaltės ar didelio neatsargumo, kai yra reikalingas naujo įkrovimo kabelio pirkimas ar jo taisymas

2

Prarastas ar sužalotas (sugadintas) Automobilio raktas ir/arba dokumentai, jeigu tai įvyko dėl Naudotojo kaltės ar didelio neatsargumo

Pagrįstų išlaidų pilnas padengimas ir 20 Eur administracinis mokestis

Prašoma suma yra reikalinga kompensuoti Automobilio valdytojo patirtas išlaidas dėl Naudotojo kaltės ar didelio neatsargumo, kai yra reikalingas naujas Automobilio raktas ir/ar dokumentai arba dėl tokių Naudotojo veiksmų yra reikalingi kiti Automobilio ir jo priedų tvarkymo darbai

3

Rūkyta Automobilio salone

Nuo 30 Eur iki 100 Eur arba pagrįstų išlaidų pilnas padengimas ir 20 Eur administracinis mokestis

Kompensacijos dydis kiekvieną kartą vertinamas individualiai, atsižvelgiant į Automobilio salone juntamą kvapą, esančius pelenus ir kitas svarbias aplinkybes. Nikotino kvapo pašalinimui gali būti reikalingas profesionalus salono valymas, tokiu atveju prašoma kompensuoti Automobilio valdytojo patirtas salono valymo išlaidas

4

Prišiukšlinta Automobilio salone

Nuo 20 Eur iki 100 Eur ir 20 Eur administracinis mokestis

Kompensacijos dydis kiekvieną kartą vertinamas individualiai, atsižvelgiant į prišiukšlinimo mąstą ir į valymui/tvarkymui skirtą laiką

5

Sugadintas, sulaužytas, išpurvintas ar kitaip subjaurotas Automobilio interjeras ir/arba jo detalės, vežti gyvūnai ne tam skirtose specialiose dėžėse

Nuo 30 Eur iki 100 Eur arba pagrįstų valymo ir/ar remonto išlaidų pilnas padengimas ir 20 Eur administracinis mokestis

Kompensacijos dydis kiekvieną kartą vertinamas individualiai, atsižvelgiant į sugadinimo ir/ar interjero subjaurojimo dydį. Interjero atstatymui gali būti reikalingas profesionalus valymas, remontas bei originalios dalys, tokiu atveju prašoma pagrįstų valymo ir/ar remonto išlaidų pilno padengimo

6

Sugadinta (-os) Automobilio padanga (-os)

Nuo 30 Eur iki 200 Eur arba pagrįstų išlaidų pilnas padengimas ir 20 Eur administracinis mokestis

Kompensacijos dydis kiekvieną kartą vertinamas individualiai, atsižvelgiant į padangos (-ų) sugadinimo mąstą, jų kiekį ir kitas svarbias aplinkybes

7

Automobilio naudojimosi metu pažeistos Kelių eismo taisyklės ir/arba kiti teisės aktai

20 Eur administracinis mokestis

Mokestis skiriamas, kad padengti Automobilio valdytojo patirtas administracines išlaidas; trečiųjų asmenų paskirtas nuobaudas už Naudotojo įvykdytus pažeidimus Naudotojas turi sumokėti savarankiškai

8

Automobilis perduotas vairuoti trečiajam asmeniui

Bauda 1000 Eur

Teisę vairuoti Automobilį turi tik pats Naudotojas

9

Nepranešta apie eismo įvykį arba delsta apie jį pranešti

Nuo 100 Eur iki 500 Eur

Prašomos sumos dydis kiekvieną kartą vertinamas individualiai, atsižvelgiant į padarytą eismo įvykį, sukeltą žalą, į uždelsimo laiką ir kitas aplinkybes. Patekęs į eismo įvykį su Automobiliu, Naudotojas privalo nedelsiant užpildyti eismo įvykio deklaraciją, pranešti policijai, kitoms tarnyboms (pagal poreikį) bei Automobilio valdytojui

10

Automobilis paliktas ne Įkrovimo stotelėje ar ne įkrovos režimu  su tokiu Automobilio baterijos elektros įkrovos lygiu, kuris pakankamas nuvažiuoti mažiau nei 10 km arba jeigu Automobilio prietaisų skydelyje užsidega „Turtle mode“          

Nuo 15 Eur iki 30 Eur ir 20 Eur administracinis mokestis

Kompensacijos dydis skiriamas atsižvelgiant į atstumą, kiek toli nuo artimiausios Įkrovimo stotelės yra Automobilis. Automobilis turi būti nugabentas iki artimiausios Įkrovimo stotelės

11

Automobilis paliktas už Mobiliojoje programoje pažymėtos Automobilio grąžinimo ar Mokamos Automobilio grąžinimo zonos ribų su tokiu Automobilio baterijos elektros įkrovos lygiu, kuris pakankamas nuvažiuoti mažiau nei 10 km

Nuo 20 Eur iki 50 Eur  arba Automobilio transportavimo išlaidų apmokėjimas

Kompensacijos dydis skiriamas atsižvelgiant į atstumą, kiek toli nuo SPARK Mobiliojoje programoje pažymėtos Automobilio grąžinimo zonos ribų yra Automobilis. Automobilis turi būti nugabentas iki artimiausios Įkrovimo stotelės

12

Automobilis paliktas neleistinoje vietoje arba nesilaikant Taisyklėse nurodytų reikalavimų

Nuo 10 Eur iki 30 Eur arba Automobilio valdytojo patirtų nuostolių pilnas padengimas ir 20 Eur administracinis mokestis

Kompensacijos dydis kiekvieną kartą vertinamas individualiai, atsižvelgiant į padarytą pažeidimą ir Automobilio valdytojo patirtus nuostolius. Automobilis turi būti paliktas Sutartyje/Taisyklėse nurodytoje vietoje

13

Automobilis naudojamas ne pagal paskirtį, nesilaikant Taisyklių 4.3.2. p. numatytų apribojimų (pavyzdžiui, teikiant komercines paslaugas, naudojant lenktynėms, naudojant kaip mokomąjį automobilį ir kt.)

Bauda 300 Eur

Automobilis turi būti naudojamas tik pagal tiesioginę jo paskirtį asmeniniams tikslams

14

Sužalota (sugadinta) arba sunaikinta Įkrovimo stotelė, jeigu tai įvyko dėl Naudotojo kaltės ar didelio neatsargumo

 Pagrįstų išlaidų pilnas padengimas ir 20 Eur administracinis mokestis

Prašoma suma yra reikalinga kompensuoti patirtas išlaidas dėl Naudotojo kaltės ar didelio neatsargumo, kai yra reikalingas Įkrovimo stotelės remontas/tvarkymas arba naujos Įkrovimo stotelės įsigijimas. Įkrovimo stotelėmis būtina naudotis pagal instrukciją

15

Automobilio vairavimas esant neblaiviam arba apsvaigus nuo narkotikų, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų

Bauda 1500 Eur

Draudžiama vairuoti esant neblaiviam arba apsvaigus nuo narkotikų, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. SPARK taip pat tokiais atvejais blokuoja Naudojo Paskyrą

16

Naudojimasis automobiliu už Lietuvos Respublikos ribų

Bauda 1000 Eur

Draudžiama vairuoti automobilį už Lietuvos Respublikos ribų, nes SPARK teikiamos paslaugos apsiriboja tik Lietuvos Respublikos teritorija

17

Naudojosi Automobiliu sirgdamas ar jausdamas Covid-19 (koronaviruso infekcijos)  simptomus

30 Eur

Prašoma suma yra reikalinga kompensuoti Automobilio valdytojo patirtas salono valymo / dezinfekavimo išlaidas

18

Automobilio 12V akumuliatoriaus iškrovimas dėl neefektyvaus Automobilio naudojimo

Nuo 15 Eur iki 30 Eur arba Automobilio valdytojo patirtų nuostolių pilnas padengimas ir 20 Eur administracinis mokestis

Prašoma suma yra reikalinga kompensuoti patirtas išlaidas atstatant akumuliatoriaus įtampą

19

Automobilis priverstinai nuvežamas į saugojimo aikštelę nesilaikant Taisyklių 4.3.9 p. numatytų nuostatų

Automobilio valdytojo patirtų nuostolių pilnas padengimas, kas sudaro 185 EUR mokestį plius prastovos išlaidas (jei taikoma) ir 20 Eur administracinis mokestis remiantis Taisyklių 4.1.8 p ir 2.7. p

Kompensacijos dydis kiekvieną kartą vertinamas individualiai, atsižvelgiant į padarytą pažeidimą ir Automobilio valdytojo patirtus nuostolius. Automobilis turi būti paliktas Sutartyje/Taisyklėse nurodytoje vietoje. Reikalaujama suma skirta kompensuoti Automobilio valdytojo patirtas  žmogiškųjų išteklių / transporto priemonės priverstinio nugabenimo į saugojimo aikštelę, prastovos laiko išlaidas

20

Naudotojas apgadino/sugadino/sudaužė Automobilį ir pageidauja Automobilio apgadinimų/remonto sąmatos parengimo

50 Eur Automobilio remonto sąmatos parengimo mokestis

Prašoma suma yra reikalinga kompensuoti patirtas išlaidas sudarant Automobilio remonto sąmatą

21

PVM sąskaitos faktūros korekcijos mokestis dėl Naudotojo gavėjo kaltės

10 Eur

Prašoma suma reikalinga kompensuoti laiko ir darbo sąnaudų kaštus perrašant PVM sąskaitą faktūrą