UAB Ride Share

 

PRIVATUMO POLITIKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilnius

2023


 

UAB Ride share

ASMENS DUOMEN� TVARKYMO POLITIKA

1.              PAGRINDIN�S �IOS POLITIKOS S�VOKOS

1.1.          Atsakingas darbuotojas � Duomen� valdytojo Darbuotojas, kuris pagal jo darbo pob�d� turi teis� vykdyti konkre�ias su Duomen� tvarkymu susijusias funkcijas.

1.2.          BDAR � Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 d�l fizini� asmen� apsaugos tvarkant asmens duomenis ir d�l laisvo toki� duomen� jud�jimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomen� apsaugos reglamentas).

1.3.          Darbuotojas rei�ki� asmen�, kuris su Duomen� valdytoju yra sudar�s darbo arba pana�aus pob�d�io sutart�.

1.4.          Duomenys/Asmens duomenys � bet kokia informacija apie fizin� asmen�, kurio tapatyb� nustatyta arba kurio tapatyb� galima nustatyti (Duomen� subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatyb� galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatyb� tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, vis� pirma pagal identifikatori�, kaip antai vard� ir pavard�, asmens identifikavimo numer�, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatori� arba pagal vien� ar kelis to fizinio asmens fizin�s, fiziologin�s, genetin�s, psichin�s, ekonomin�s, kult�rin�s ar socialin�s tapatyb�s po�ymius.

1.5.          Duomen� gav�jas � fizinis arba juridinis asmuo, vald�ios institucija, agent�ra ar kita �staiga, kuriai atskleid�iami Asmens duomenys, nesvarbu, ar tai tre�ioji �alis ar ne.

1.6.          Duomen� subjektas � Duomen� valdytojo Klientas arba bet koks kitas asmuo, kurio Asmens duomenis tvarko Duomen� valdytojas.

1.7.          Duomen� tvarkymas rei�kia bet kuri� operacij� ar operacij� rinkin�, automatiniais arba neautomatiniais b�dais atliekamus su Asmens duomenimis, tokius kaip: rinkimas, u�ra�ymas, r��iavimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, atgaminimas, paie�ka, naudojimas, atskleidimas perduodant, platinant ar kitu b�du padarant juos prieinamus, i�d�stymas reikiama tvarka ar sujungimas derinant, blokavimas, trynimas ar naikinimas.

1.8.          Duomen� tvarkytojas � fizinis arba juridinis asmuo, vald�ios institucija, agent�ra ar kita �staiga, kuri Duomen� valdytojo vardu tvarko Asmens duomenis.

1.9.          Duomen� valdytojas - UAB Ride Share, juridinio asmens kodas 304136890, registracijos adresas Auk�tai�i� g. 7, Vilnius.

1.10.       Klientas � asmuo, kuris naudojasi Duomen� valdytojo teikiamomis paslaugomis arba anks�iau jomis naudojosi.

1.11.       Mobilumo steb�jimas rei�kia GPS signalu gaut� duomen� apie Klient�, besinaudojan�i� Duomen� valdytojui priklausan�iomis autotransporto priemon�mis, rinkim� ir tvarkym� nepaisant to, ar �ie duomenys yra i�saugomi laikmenoje.

1.12.       Politika rei�kia �i� Asmens duomen� tvarkymo Politik�.

1.13.       Kitos Politikoje vartojamos s�vokos atitinka BDAR, Lietuvos Respublikos asmens duomen� teisin�s apsaugos �statyme (toliau � ADTA�) ir Lietuvos Respublikos elektronini� ry�i� �statyme (toliau � ER�) vartojamas s�vokas.

 

2.              BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1.          Duomen� valdytojas renka tam tikrus Asmens duomenis administravimo tikslais, vykdyti savo versl� ir �gyvendinti teisines pareigas.

2.2.          �i Politika reglamentuoja Duomen� valdytojo valdomo tinklapio www.spark.lt (toliau � Interneto svetain�) ir SPARK mobiliosios aplikacijos (toliau � Mobilioji aplikacija) naudotojo (Kliento) pagrindinius Asmens duomen� rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvark�. Prie� prad�dami naudotis Interneto svetaine ir/ar Mobili�ja aplikacija, J�s privalote atid�iai perskaityti ir susipa�inti �ia Politika. Naudodamiesi Duomen� valdytojo teikiamomis paslaugomis, J�s patvirtinate, kad sutinkate laikytis �ios Politikos.

2.3.          Duomen� subjektas neturi teis�s naudotis Interneto svetaine ir/ar Mobili�ja aplikacija, jeigu jis n�ra susipa�in�s su Politika ir (ar) su ja nesutinka. Tais atvejais, kai Duomen� subjektas nesutinka su Politika arba tam tikra jos dalimi, jis privalo nesinaudoti Interneto svetaine ir Mobili�ja aplikacija. Prie�ingu atveju, laikoma, jog Klientas susipa�ino ir bes�lygi�kai sutiko su Politika.

2.4.          Duomen� valdytojas gerbia Duomen� subjekt� privatum�. �i Politika paai�kina priimtin� praktik� d�l privatumo m�s� bendrov�je. Ji paai�kina, kokiais b�dais J�s� Asmens duomenys yra surenkami ir naudojami bei teises, kurias J�s turite.

2.5.          Naudojantis tre�i�j� �ali� paslaugomis, pavyzd�iui, tokiomis kaip socialinio tinklo �Facebook� paslaugomis, gali b�ti taikomos tre�i�j� �ali� s�lygos. Pavyzd�iui, �Facebook� visiems savo naudotojams ir lankytojams taiko Duomen� politik�. Tod�l naudojantis toki� tre�i�j� �ali� paslaugomis rekomenduojama susipa�inti su j� taikomomis s�lygomis.

2.6.          Duomen� valdytojas u�tikrina, kad jis atitinka �iuos esminius duomen� apsaugos principus:

2.6.1.     Asmens duomenys turi b�ti Duomen� subjekto at�vilgiu tvarkomi teis�tu, s��iningu ir skaidriu b�du (teis�tumo, s��iningumo ir skaidrumo principas);

2.6.2.     Asmens duomenys turi b�ti renkami nustatytais, ai�kiai apibr��tais bei teis�tais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu b�du; tolesnis Duomen� tvarkymas archyvavimo tikslais, vie�ojo intereso labui, mokslini� ar istorini� tyrim� tikslais, arba statistiniais tikslais, n�ra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);

2.6.3.     Asmens duomenys turi b�ti adekvat�s, tinkami ir tik tokie, kuri� reikia siekiant tiksl�, d�l kuri� jie tvarkomi (duomen� kiekio ma�inimo principas);

2.6.4.     Asmens duomenys turi b�ti tiksl�s ir prireikus atnaujinami; turi b�ti imamasi vis� pagr�st� priemoni� u�tikrinti, kad Asmens duomenys, kurie n�ra tiksl�s, atsi�velgiant � j� tvarkymo tikslus, b�t� nedelsiant i�trinami arba i�taisomi (tikslumo principas);

2.6.5.     Asmens duomenys turi b�ti laikomi tokia forma, kad Duomen� subjekt� tapatyb� b�t� galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra b�tina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi; Asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu Asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais vie�ojo intereso labui, mokslini� ar istorini� tyrim� tikslais arba statistiniais tikslais pagal BDAR 89 straipsnio 1 dal�, �gyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, kuri� reikalaujama �iuo reglamentu siekiant apsaugoti Duomen� subjekto teises ir laisves (saugojimo trukm�s apribojimo principas);

2.6.6.     Asmens duomenys turi b�ti tvarkomi tokiu b�du, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones b�t� u�tikrintas tinkamas Asmens duomen� saugumas, �skaitant apsaug� nuo Duomen� tvarkymo be leidimo arba neteis�to Duomen� tvarkymo ir nuo nety�inio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

2.6.7.     Duomen� valdytojas yra atsakingas u� tai, kad b�t� laikomasi auk��iau nurodyt� princip�, ir turi sugeb�ti �rodyti, kad j� yra laikomasi (atskaitomyb�s principas).

2.7.          Duomenys tvarkomi tinkamai informavus Duomen� subjektus.

2.8.          Duomenys saugomi laikotarpius, nurodytus �ioje Politikoje kiekvienam Asmens duomen� tipui. Saugojimas atliekamas pagal proced�ras, numatytas Politikos 6 skyriuje.

2.9.          Duomen� tvarkytojo prieigos teis�s prie Duomen� naikinamos nutraukus Asmens duomen� tvarkymo sutart�, sudaryt� su Duomen� valdytoju, ar �iai sutar�iai nustojus galioti.

2.10.       Duomenys perduodami Duomen� tvarkytojams ir Duomen� gav�jams, kai teis� ir (ar) pareig� tai daryti atitinkamais pagrindais suteikia teis�s aktai.

2.11.       Asmens duomenys Duomen� valdytojo gali b�ti pateikti ikiteisminio tyrimo �staigai, prokurorui ar teismui d�l administracini�, civilini�, baud�iam�j� byl�, kaip �rodymai ar kitais �statym� nustatytais atvejais.

 

3.              KLIENT� DUOMEN� TVARKYMAS ELEKTROMOBILI� DALIJIMOSI PASLAUGOS TEIKIMO TIKSLU

3.1.          Duomen� valdytojas savo Klientams teikia elektromobili� dalijimosi paslaug�, kurios suteikimui tvarko tokias Klient� Duomen� grupes:

3.1.1.     Vardas;

3.1.2.     Pavard�;

3.1.3.     Asmens kodas;

3.1.4.     Gyvenamoji vieta (adresas);

3.1.5.     El. pa�to adresas;

3.1.6.     Telefono numeris;

3.1.7.     Vairuotojo pa�ym�jimo pirmosios pus�s nuotrauka, numeris, i�davimo data ir vieta, galiojimas (taikoma tais atvejais, kai sutartis sudaroma nuotoliniu b�du);

3.1.8.     Tam tikri duomenys apie Kliento naudojamas mok�jimo korteles, gaunami i� korteli� aptarnavimo paslaug� teikian�ios �mon�s (kortel�s tipas, dalis kortel�s numerio);

3.1.9.     Biometriniai duomenys � veido atvaizdas.

3.2.          3.1.1 � 3.1.9. punktuose nurodyti Duomenys gaunami tiesiai i� Kliento, ta�iau dalis (Kliento vardas, pavard� ir el. pa�to adresas) Duomen� �traukimui � sistem� gali b�ti gaunami ir i� Kliento darboviet�s tada, jei Duomen� valdytojo paslaugomis Klientas naudojasi kaip tam tikros �mon�s klientas arba darbuotojas.

3.3.          Nurodyt� asmens duomen� pateikimas yra b�tinas, be j� Duomen� valdytojas negal�t� teikti savo paslaug�.

3.4.          Klient� registracijos ir apskaitos, sutarties sudarymo, administravimo ir vykdymo, bendrov�s valdomo turto apsaugos ir kontrol�s tikslais, Duomen� valdytojas papildomai tvarko tokius Duomenis:

3.4.1.     Asmens tapatyb�s dokumento numeris, i�davimo ir galiojimo pabaigos datos ir vieta (kai kit� identifikavimo priemoni� nepakaks, jos buvo nepatikimos ar pan.);

3.4.2.     Transporto priemoni�, kurias Duomen� subjektas turi teis� vairuoti, kategorijos, j� suteikimo data ir galiojimo pabaigos data;

3.4.3.     Automobilio buvimo vieta, nuva�iuotas atstumas, automobilio naudojimo data, laikas ir trukm�;

3.4.4.     Automobilio atrakinimo ir u�rakinimo momentas;

3.4.5.     Automobilio baterijos elektros �krovos lygio pokytis Klientui naudojantis automobiliu;

3.4.6.     Priskai�iuotas mokestis;

3.4.7.     Duomenys apie �siskolinim� (skolos dydis, skolos suma, atsiradimo data, terminas, apmok�jimo data).

3.5.          Auk��iau nurodyt� Klient� Duomen�, Duomen� valdytojas neperduoda Duomen� gav�jams. Klient� Duomenys gali b�ti perduoti tik Duomen� tvarkytojams su kuriais Duomen� valdytojas yra sudar�s bendradarbiavimo ar duomen� tvarkymo sutartis. Buvusi� Klient� Duomenys teikiami tik teis�saugos institucijoms, �statym� nustatyta tvarka.

3.6.          Teisiniai Duomen� tvarkymo pagrindai � BDAR 6 straipsnio 1 dalies b ir c punktai (sutarties vykdymas ir Duomen� valdytojui taikom� prievoli� �vykdymas).

3.7.          Vairuotojo pa�ym�jimo galiojimui patikrinti, Duomen� valdytojas pateikia tam tikrus Asmens duomenis (vairuotojo pa�ym�jimo numer� ir asmens kod�) Lietuvos Respublikos keli� transporto priemoni� vairuotoj� registro valdytojai valstyb�s �monei �Regitra�.

3.8.          Siekiant u�tikrinti teikiam� paslaug� kokyb�, operatyviai reaguoti � Klientams kylan�ius klausimus, Duomen� valdytojo darbuotojai einantys klient� aptarnavimo vadybinink� pareigas, atsakin�ja � Klient� skambu�ius ir teikia konsultacijas telefonu 24/7. Duomen� valdytojas �ra�o Duomen� valdytojo ir Kliento pokalbi� �ra�us, kuriuos saugo 180 (vien� �imt� a�tuoniasde�imt) dien�.

3.9.          Siekdamas suteikti paslaugas ir u�tikrinti tinkam� j� teikim�, Duomen� valdytojas pasitelkia UAB RUPTELA kaip Duomen� tvarkytoj�, teikiant informacij�, leid�ian�i� nustatyti automobilio buvimo viet�, stov�jimo laik�, automobilio greit�, nuva�iuot� atstum�, automobilio naudojimo dat�, laik� ir trukm�, automobilio atrakinimo ir u�rakinimo moment�, automobilio baterijos �krovos lygio pokyt� Klientui naudojantis automobiliu, informacij� apie tai, ar automobilis kraunasi ir ar automobilio durel�s yra u�darytos.

3.10.       Siekiant u�tikrinti skland� ir kokybi�k� atsiskaitym� u� suteiktas paslaugas, Duomen� valdytojas pasitelkia mok�jimo operacij� administratorius Adyen, Paysera, kurie tarpininkauja vykdant mok�jim� operacijas. Duomen� valdytojas yra �gyvendin�s mok�jimo korteli� saugumo standart� (angl. PCI DSS). Buhalterin�s apskaitos vykdymo tikslu, Duomen� valdytojas pasitelkia apskaitininkus bei vidines apskaitos sistemas.

3.11.       Tais atvejais, kuomet Klientas pa�eid�ia automobilio naudojimosi sutart� ir/ar neatsiskaito u� Duomen� valdytojo suteiktas paslaugas bei turi kit� pradelst� mok�jim�, o Duomen� valdytojas siekia atgauti susidariusi� skol�, Duomen� valdytojas duomenis apie skolinink� (vardas, pavard�, asmens kodas, el. pa�tas, tel. Nr., adresas,) ir duomenis apie �siskolinim� (skolos dydis, skolos suma, atsiradimo data, terminas, apmok�jimo data, s�skaitos ar pretenzijos numeris) perduoda Duomen� tvarkytojams � skol� i�ie�kojimo �mon�ms su kuriais yra sudarytos atskiros asmens duomen� tvarkymo sutartys. �iuo tikslu Duomen� valdytojas gali perduoti Kliento bei jo skolos duomenis �iems Duomen� tvarkytojams: UAB Legal Balance, juridinio asmens kodas 302528679, UAB �Julianus Inkaso�, juridinio asmens kodas 300115639, UAB �Gelvorasergel�, juridinio asmens kodas 125164834, UAB EASY DEBT SERVICE, juridinio asmens kodas 304406834.

3.12.       Duomen� valdytojas siekdamas u�tikrinti tinkamos kokyb�s elektromobili� naudojimosi ir sistemos veikim�, pasitelkia Duomen� tvarkytojus, kurie atlieka elektromobili� naudojimosi platformos administravim�, sistemos programavimo ir prie�i�ros darbus.

3.13.       Siekiant u�tikrinti kokybi�k� paslaug� teikim�, i�vengti suk�iavimo atvej� bei siekiant u�tikrinti Duomen� valdytojo turto apsaug�, registruojantis Duomen� valdytojo Mobiliojoje programoje, pra�oma pateikti Duomen� subjekto veido atvaizd� bei vairuotojo pa�ym�jimo nuotrauk�, kurie Duomen� subjekto identifikavimo tikslu, bus sugretinami. �i� duomen� Duomen� valdytojas nesaugo. �iam tikslui �gyvendinti Duomen� valdytojas yra pasitelk�s Duomen� sub-tvarkytoj� JUMIO Corporation, kuris yra �gyvendin�s saugumo standart� (angl. PCI DSS). Kai Kliento paskyra yra panaikinama, biometriniai duomenys yra saugiai i�trinami i� JUMIO sistem�. Min�ti duomenys n�ra teikiami tretiesiems asmenims.

3.14.       Pasitelktas Duomen� tvarkytojas JUMIO Corporation yra �sik�r�s ir vykdo veikl� Jungtin�se Amerikos Valstijose, tod�l, naudojantis �io Duomen� tvarkytojo paslaugomis, duomenys perduodami u� Europos ekonomin�s erdv�s rib�. Toks perdavimas vykdomas u�tikrinant tinkamo lygio apsaug� Duomen� valdytojui su min�tu duomen� tvarkytoju pasira�ius Europos Komisijos patvirtintas ES standartines sutarties s�lygas. Min�t� s�lyg� kopij� galima gauti kreipiantis � Duomen� valdytoj� 11 �ios Politikos skyriuje nurodytais kontaktais.

3.15.       Duomen� valdytojas taip pat pasitelkia Amazon Web Services Limited kaip Duomen� sub-tvarkytoj�, atliekant� tarnybini� sto�i� nuomos ir talpinimo paslaugas. �is Duomen� sub-tvarkytojas vykdo savo veikl� Jungtin�se Amerikos Valstijose, ta�iau asmens duomenys yra saugomi serveriuose, esan�iuose Europos ekonomin�je erdv�je. �is Duomen� tvarkytojas yra sertifikuotas pagal duomen� apsaugos susitarimo tarp Europos S�jungos ir Jungtini� Amerikos Valstij� (dar vadinamo Privatumo skydu, angl. Privacy Shield) programos reikalavimus. Susipa�inti su Amazon Web Services Limited sertifikavimu galima paspaudus �i� nuorod�: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOWQAA4&status=Active (angl� kalba).

3.16.       Atsi�velgiant � tai, jeigu Klientas d�l koki� nors prie�as�i� neturi galimyb�s arba nesutinka pateikti savo veido atvaizdo, kad jis b�t� sugretinamas su jo vairuotojo pa�ym�jime esan�ia nuotrauka, tokiam asmeniui suteikiama galimyb� atvykti � Duomen� valdytojo buvein� adresu Paupio g. 50, Vilnius, kur pateikiant vairuotojo pa�ym�jim� b�t� nustatoma Kliento tapatyb�. Tokiais atvejais, vairuotojo pa�ym�jimo kopija, jeigu vairuotojo pa�ym�jimas i�duotas Lietuvos Respublikoje, n�ra saugoma.

 

4.              ASMENS DUOMEN� TVARKYMAS TIESIOGIN�S RINKODAROS TIKSLU

4.1.          Duomen� valdytojas savo Klient� at�vilgiu vykdo tiesiogin� rinkodar�.

4.2.          Klientas, nor�damas gauti pasi�lymus d�l Duomen� valdytojo teikiam� paslaug�, registracijos metu privalo pa�ym�ti savo sutikim� d�l Duomen� tvarkymo tiesiogin�s rinkodaros tikslu arba prisijungti prie savo asmenin�s paskyros ir pasirinkti naujienlai�ki� gavimo funkcij�.

4.3.          Tiesiogin�s rinkodaros vykdymo tikslu Duomen� valdytojas tvarko tokius Klient� Asmens duomenis:

4.3.1.     Vardas;

4.3.2.     Pavard�;

4.3.3.     El. pa�to adresas;

4.3.4.     Telefono numeris;

4.3.5.     Adresas.

4.4.          Tiesiogin� rinkodar� (naujienlai�ki� bei pasi�lym� siuntim� el. pa�tu) Duomen� valdytojas vykdo asmen�, �vedusi� savo el. pa�t� Duomen� valdytojo interneto svetain�je https://spark.lt/ ir/arba Mobiliojoje aplikacijoje, taip i�rei�kusi� pageidavim� gauti tokio pob�d�io prane�imus, at�vilgiu. Tokiu atveju, Duomen� valdytojas tvarko tokio asmens el. pa�to adres�.

4.5.          Duomenys, tvarkomi tiesiogin�s rinkodaros tikslu, Duomen� valdytojo n�ra perduodami Duomen� gav�jams.

4.6.          Teisinis Duomen� tvarkymo pagrindas - BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas.

4.7.          Tvarkydamas Duomenis tiesiogin�s rinkodaros tikslu, Duomen� valdytojas naudoja Airship platform�, per kuri� yra siun�iami naujienlai�kiai Duomen� subjektams, taip pat Amazon Web Services Limited kaip Duomen� sub-tvarkytoj�, atliekant� tarnybini� sto�i� nuomos ir talpinimo paslaugas. Susipa�inti su Amazon Web Services Limited sertifikavimu galima paspaudus ant nuorodos, esan�ios �ios Politikos 3.15 p., o su Airship duomen� apsauga galima susipa�inti �ia: https://www.airship.com/legal/data-processing-addendum/ (angl� kalba).

 

5.              DUOMEN� TVARKYMAS �GOOGLE ANALYTICS� REKLAMAVIMO TIKSLU

5.1.          Duomen� valdytojas siekiant susegmentuoti ir geriau suprasti savo Klientus bei j� naudojim�si Duomen� valdytojo paslaugomis, pasitelkia �Google Analytics 4� reklamavimo funkcijas, kuri� pagalba Klientams Mobiliojoje aplikacijoje per GoogleAds rodomos suasmenintos reklamos.

5.2.          Pasitelkus �Google Analytics 4� �rank� Duomen� valdytojas jam suteikia teis� rinkti Klient� Mobiliosios aplikacijos duomenis, kurie gaunami �jungus �Google Signals� valdikl�. Daugiau informacijos apie Google privatum� ir renkamus duomenis galima rasti �ia: Google Safety Center - Stay Safer Online (angl� kalba).

5.3.          Pasitelkiant �Google Analytics 4� ir �jungus �Google Signals� valdikl� Duomen� valdytojas neperduoda Google Asmens duomen�, i� kuri� galima identifikuoti konkret� asmen�, �iuo konkre�iu tikslu Duomen� valdytojas perduoda tokius Klient� Mobiliosios aplikacijos duomenis:

5.3.1.     Google sugeneruot� Kliento Mobiliosios aplikacijos ID (toliau �Mobiliosios aplikacijos ID);

5.3.2.     �alis, kurioje Mobiliosios aplikacijos ID yra atidaromas;

5.3.3.     Data, kada pirm� kart� paleista Mobilioji aplikacija pagal jos ID;

5.3.4.     Data, kada buvo atlikta registracija naudojantis Mobili�ja aplikacija su jos ID;

5.3.5.     Informacija ar prie Mobiliosios aplikacija ID yra prid�ta mok�jimo kortel�;

5.3.6.     Informacija ar prie Mobiliosios aplikacijos ID yra prid�tas galiojantis vairuotojo pa�ym�jimas;

5.3.7.     Informacija, kada Mobiliosios aplikacijos ID yra atidaromas;

5.3.8.     Informacija, kada yra prisijungiama prie Mobiliosios aplikacijos ID;

5.3.9.     Informacija apie mok�jimus pagal Mobiliosios aplikacijos ID (suma, valiuta, u� k� mok�ta (paslaug� r��is, narys�i� prat�simai ir sustabdymai)).

5.4.          Visais atvejais Duomen� valdytojas imasi technini� ir organizacini� asmens duomen� saugumo priemoni�, nurodyt� �ios Politikos 12 dalyje.

 

6.              MOBILIOSIOS APLIKACIJOS RENKAMA INFORMACIJA

6.1.          Duomen� valdytojas leid�ia Mobiliajai aplikacijai rinkti ir apdoroti Klient� mobiliojo �renginio buvimo viet�, ta�iau tik t� Klient�, kurie savo mobiliajame �renginyje yra suteik� Mobiliajai aplikacijai prieiti prie tokios informacijos. Klientai, kontroliuodami savo asmens duomen� tvarkym�, naudojantis Mobili�ja aplikacija, gali pasirinkti, prie koki� mobiliojo �renginio duomen� Klientas leid�ia Mobiliajai aplikacijai prieiti ar kitaip naudoti. Klientui davus leidim�, Mobilioji aplikacija gauna prieig� tik prie Kliento mobiliojo �renginio buvimo vietos.

6.2.          Duomen� valdytojas renka Klient� mobiliojo �renginio buvimo vietos duomenis, kad gal�t� didinti bei gerinti Duomen� valdytojo teikiam� paslaug� prieinamum�.

6.3.          Klient� mobiliojo �renginio buvimo vietos duomenys n�ra perduodami Duomen� gav�jams.

6.4.          Visais atvejais Duomen� valdytojas imasi technini� ir organizacini� asmens duomen� saugumo priemoni�, nurodyt� �ios Politikos 12 dalyje.

 

7.              MOBILUMO STEB�JIMAS

7.1.          Duomen� valdytojas vykdo jam priklausan�i� Klientams naudotis perduodam� transporto priemoni� mobilumo steb�jim�.

7.2.          Mobilumo steb�jimo tikslas � u�tikrinti Duomen� valdytojui priklausan�io turto saugum�, s��ining� bei tinkam� Klient� naudojim�si teikiamomis paslaugomis ir suteikti tinkamos kokyb�s paslaugas.

7.3.          Mobilumo steb�jimas atliekamas Duomen� valdytojui priklausan�iose transporto priemon�se �rengt� GPS si�stuv� pagalba.

7.4.          Mobilumo steb�jimo duomenys n�ra perduodami Duomen� gav�jams.

7.5.          Teisiniai Duomen� tvarkymo pagrindai - BDAR 6 straipsnio 1 dalies b ir f punktai. Teis�tu interesu yra Duomen� valdytojui priklausan�io turto saugumo u�tikrinimas, s��iningo ir tinkamo Klient� naudojimosi teikiamomis paslaugomis prie�i�ra ir siekis suteikti tinkamos kokyb�s paslaugas.

7.6.          Mobilumo steb�jimui vykdyti, Duomen� valdytojas pasitelkia UAB RUPTELA kaip Duomen� tvarkytoj�, teikiant� informacij�, leid�ian�i� nustatyti automobilio buvimo viet�, mar�rut� ir nuva�iuot� atstum�.

8.              DUOMEN� SAUGOJIMO TERMINAI

 

8.1.          Duomen� valdytojas taiko skirtingus Asmens duomen� saugojimo terminus priklausomai nuo tvarkom� Asmens duomen� kategorij�.

 

8.2.          Duomen� valdytojas taiko �iuos Asmens duomen� saugojimo terminus:

 

 

 

 

 

Nr.

Asmens duomen� kategorijos

Saugojimo terminas

 

 

1.       

Klient� Asmens duomenys, tvarkomi elektromobili� dalijimosi paslaugos teikimo tikslais

2 metus nuo sutarties nutraukimo dienos arba skolos padengimo dienos, priklausomai nuo to, kas �vyksta v�liau.

Neaktyvi� Klient� paskyr� duomenys saugomi 3 metus nuo paskutinio prisijungimo prie sistemos dienos.

 

 

2.       

Tiesiogin�s rinkodaros tikslu naudojami Duomenys

2 metus nuo paskutinio prisijungimo prie sistemos dienos.

 

 

3.       

Mobilumo steb�jimo duomenys

2 metus nuo sutarties nutraukimo dienos arba skolos padengimo dienos, priklausomai nuo to, kas �vyksta v�liau.

Neaktyvi� Klient� paskyr� duomenys saugomi 2 metus nuo paskutinio prisijungimo prie sistemos dienos.

 

 

4.       

Klient� mobiliojo �renginio buvimo vietos duomenys

1 metus nuo paskutinio prisijungimo prie Mobiliosios aplikacijos.

 

8.3.          I�imtys i� auk��iau nurodyt� saugojimo termin� gali b�ti nustatomos tol, kol tokie nukrypimai nepa�eid�ia Duomen� subjekt� teisi�, atitinka teisinius reikalavimus ir yra tinkamai dokumentuoti.

 

8.4.          Duomenys, reikalingi siekiant pareik�ti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus saugomi tiek, kiek jie yra b�tini tokiems tikslams pasiekti pagal teismin�, administracin� arba neteismin� proced�r�.

 

 

9.              DUOMEN� SUBJEKT� TEIS�S

 

9.1.          Duomen� subjektas BDAR ir ADA� nustatyta tvarka gali �gyvendinti �ias teises:

 

9.1.1.     Teis� b�ti informuotam;

9.1.2.     Prieigos teis�;

9.1.3.     I�trynimo teis�;

9.1.4.     Teis� � patikslinim�;

9.1.5.     Teis� apriboti duomen� tvarkym�;

9.1.6.     Teis� � duomen� perkeliamum�;

9.1.7.     Teis� prie�tarauti;

9.1.8.     Teis�s, susijusios su automatiniu sprendim� pri�mimu ir profiliavimu.

9.2.          Jei Duomen� subjektas n�ra patenkintas Duomen� valdytojo atsakymu ar mano, kad Duomen� valdytojas tvarko Duomen� subjekto asmens duomenis nesilaikydami teisini� reikalavim�, Duomen� subjektas turi teis� pateikti skund� Lietuvos Respublikos Valstybinei duomen� apsaugos inspekcijai.

 

9.3.          Teis�s, nurodytos Politikos 9.1.2 - 9.1.8 punktuose, �gyvendinamos per BDAR nustatytus laikotarpius.

 

9.4.          Auk��iau nurodyti ir BDAR �tvirtinti laikotarpiai yra tokie:

 

 


 

 

 

 

Duomen� subjekto pra�ymas

Laikotarpis

 

 

Teis� b�ti informuotam

Kai Duomenys surenkami (jei pateikti Duomen� subjekto) arba per vien� m�nes� (jei pateikti ne Duomen� subjekto)

 

 

Prieigos teis�

Vienas m�nuo

 

 

Teis� � patikslinim�

Vienas m�nuo

 

 

I�trynimo teis�

Nepagr�stai nedelsiant

 

 

Teis� apriboti Duomen� tvarkym�

Nepagr�stai nedelsiant

 

 

Teis� � duomen� perkeliamum�

Vienas m�nuo

 

 

Teis� prie�tarauti

Gavus prie�taravim�

 

 

Teis�s, susijusios su automatiniu sprendim� pri�mimu ir profiliavimu

Nenurodyta

 

 

 

 

9.5.          Duomen� valdytojas turi teis� motyvuotai atsisakyti leisti Duomen� subjektui �gyvendinti jo teises arba imti pagr�st� mokest� esant BDAR 12 straipsnio 5 d. (b) punkte numatytoms aplinkyb�ms.

 

 

10.           DUOMEN� APSAUGOS PAREIG�NAS

 

10.1.       Pagal BDAR, privaloma tur�ti Duomen� apsaugos pareig�n� tada, jei Duomen� valdytojo pagrindin� veikl� sudaro duomen� tvarkymo operacijos, kurioms atlikti reikia reguliariai ir sistemingai steb�ti duomen� subjektus dideliu mastu, arba kai duomen� valdytojo, arba duomen� tvarkytojo pagrindin� veikla yra speciali� kategorij� duomen� tvarkymas dideliu mastu.

 

10.2.       Duomen� apsaugos pareig�no teis�s ir pareigos detalizuojamos BDAR, Politikos prieduose, pareiginiuose nuostatuose, jei �i� pozicij� u�ima Duomen� valdytojo darbuotojas, arba paslaug� teikimo sutartyje, jei Duomen� apsaugos pareig�no pozicij� u�imantis asmuo yra �ios paslaugos i�or�s teik�jas.

 

10.3.       Atsi�velgiant � nurodytus kriterijus ir � Duomen� valdytojo vykdom� veikl�, Duomen� valdytojas yra paskyr�s Duomen� apsaugos pareig�n�, su kuriuo galite susiekti elektroniniu pa�tu legal@spark.lt.

 

 

11.           ASMENS DUOMEN� SAUGUMO PA�EIDIM� VALDYMO IR REAGAVIMO � TOKIUS PA�EIDIMUS TVARKA

 

11.1.       Duomen� valdytojo Darbuotojai, turintys prieigos teis� prie Duomen�, pasteb�j� Duomen� saugumo pa�eidimus (asmen� neveikim� ar veiksmus, galin�ius sukelti ar sukelian�ius gr�sm� Duomen� saugumui), turi informuoti Atsaking� darbuotoj� ir (ar) savo tiesiogin� vadov�.

 

11.2.       �vertin�s Duomen� apsaugos pa�eidimo rizikos veiksnius, pa�eidimo poveikio laipsn�, �al� ir padarinius, vadovaudamasis atitinkamomis vidin�mis proced�romis, Duomen� valdytojas priima sprendimus d�l priemoni�, reikiam� Duomen� apsaugos pa�eidimui ir jo padariniams pa�alinti bei reikiamiems subjektams informuoti.

 

 

12.           TECHNIN�S IR ORGANIZACIN�S ASMENS DUOMEN� SAUGUMO PRIEMON�S

 

12.1.       Duomen� valdytojo �gyvendinamos organizacin�s ir technin�s duomen� saugumo priemon�s u�tikrina tok� saugumo lyg�, kuris atitinka Duomen� valdytojo valdom� Duomen� pob�d� ir j� tvarkymo keliam� rizik�, �skaitant, bet neapsiribojant, �iame skyriuje nurodytomis priemon�mis.

 

12.2.       Asmens duomen� saugumo priemon�s:

 

12.2.1.       Administracin�s (saugus dokument� ir kompiuterio duomen� bei j� archyv� tvarkymo, taip pat �vairi� veiklos sri�i� darbo organizavimo tvarkos nustatymas, personalo instruktavimas �sidarbinant ir i�einant/atleid�iant i� darbo ir kt.);

 

12.2.2.       Technin�s ir programin�s �rangos apsaugos (tarnybini� sto�i�, informacini� sistem� ir duomen� bazi� administravimas, darbo viet� prie�i�ra, operacini� sistem� apsauga, vartotoj� prieigos steb�jimas (monitoringas), apsauga nuo kompiuteri� virus� ir kt.);

 

12.2.3.       Informacini� sistem� ir duomen� bazi� administravimas, darbo viet� prie�i�ra, operacini� sistem� apsauga, apsauga nuo kompiuterini� virus� ir kt.;

 

12.2.4.       Komunikacij� ir kompiuteri� tinkl� apsaugos (bendro naudojimo duomen�, program�, Asmens duomen� kodavimo ir perdavimo technin�s ir programin�s priemon�s, nepageidaujam� duomen� paket� filtravimas ir kt.).

12.2.5.       Dviej� faktori� autentifikacija (2FA), kuri veikia kaip papildoma saugumo priemon�, sukurta u�tikrinti, jog Klientas b�t� vienintelis asmuo, galintis prisijungti prie savo paskyros, net jei kiti asmenys �ino Kliento slapta�od�. Visiems Klientams prisiregistravusiems po 2022 m. rugpj��io 10 d. 2FA yra privaloma, ta�iau po s�kmingos registracijos Klientas per Mobili�j� program� turi teis� jos atsisakyti. Klientai, prisiregistrav� iki 2022 m. rugpj��io 10 d. �sijungti 2FA gali savo Mobiliojoje aplikacijoje nu�j� � mano paskyra -> nustatymai -> �jungti 2FA.

 

12.3.       Auk��iau i�vardytos Asmens duomen� apsaugos priemon�s u�tikrina: 1) operacini� sistem� ir duomen� bazi� kopij� saugyklos �rengim�, kopijavimo technikos laikymo kontrol�; 2) nenutr�kstamo duomen� tvarkymo (apdorojimo) proceso technologij�; 3) sistem� veiklos atnaujinimo nenumatytais atvejais strategij� (netik�tum� valdymas); 4) unikali� vartotoj� identifikavimo ir slapta�od�i� sistem�; 5) program� testavimo aplinkos fizin� (login�) atskyrim� nuo darbo re�imo proces�; 6) registruot� duomen� naudojim�, j� nepa�eid�iamum�.

 

12.4.       Duomen� valdytojas u�tikrina Asmens duomen� atk�rimo j� avarinio praradimo atvejais tvark�. Duomen� valdytojas daro sistemos duomen� atsargines kopijas Duomen� valdytojo nustatytu periodi�kumu ir saugo jas nustatytomis s�lygomis. Duomenys yra atkuriami pagal patvirtint� vidin� proced�r� naudojant Amazon Web Services programin� �rang� i� atsargini� kopijavimo �rengini� bibliotek�. Atsargin�s Duomen� kopijos visais atvejais saugomos nevir�ijant Politikoje nustatyt� Duomen� saugojimo termin�.

 

12.5.       Duomen� valdytojas taiko ir kitas Asmens duomen� saugum� u�tikrinan�ias priemones:

 

12.5.1.       Nuotoliniam prisijungimui prie Duomen� valdytojo vidinio tinklo yra naudojama VPN technologija, vartotojo identifikavimui naudojamas skaitmeninis sertifikatas;

 

12.5.2.       Kontroliuojama prieiga prie Asmens duomen� tokiomis organizacin�mis ir technin�mis duomen� saugumo priemon�mis, kurios fiksuoja ir kontroliuoja registravimosi bei teisi� gavimo pastangas;

 

12.5.3.       Fiksuojami �ie asmen�, kuriems suteikta teis� tvarkyti Asmens duomenis, prisijungim� prie duomen� baz�s �ra�ai: prisijungimo identifikatorius, data, laikas, trukm�, jungimosi rezultatas (s�kmingas, nes�kmingas). �ie �ra�ai saugomi ne trumpiau kaip 1 (vienerius) metus;

 

12.5.4.       U�tikrinamas patalp�, kuriose saugomi Asmens duomenys, saugumas (u�tikrinamas tik �galiot� asmen� patekimas � atitinkamas patalpas ir pan.);

 

12.5.5.       Teikiam� Asmens duomen� paie�kos u�klausos turi tiksl� - identifikuoti asmen� ir patikrinti jo vairuotojo pa�ym�jimo galiojim�;

 

12.5.6.       Siekiama u�tikrinti saugi� protokol� ir (arba) slapta�od�i� naudojim�, teikiant Asmens duomenis i�oriniais duomen� perdavimo tinklais;

12.5.7.       U�tikrinama Asmens duomen�, esan�i� i�orin�se duomen� laikmenose ir elektroniniame pa�te, saugos kontrol� ir i�trynimas po j� panaudojimo perkeliant � duomen� bazes;

 

12.5.8.       Registruojami avarinio Asmens duomen� atk�rimo veiksmai (kada ir kas atliko Asmens duomen� atk�rimo veiksmus tiek automatiniu, tiek neautomatiniu b�du);

 

12.5.9.       U�tikrinama, kad informacini� sistem� testavimas neb�t� vykdomas su realiais Asmens duomenimis, i�skyrus b�tinus atvejus, kuri� metu naudojamos organizacin�s ir technin�s Asmens duomen� saugumo priemon�s, u�tikrinan�ios reali� Asmens duomen� saugum�;

 

12.5.10.   Ne�iojamuosiuose kompiuteriuose, jeigu jie naudojami ne Duomen� valdytojo vidiniame duomen� perdavimo tinkle, esantys Asmens duomenys yra apsaugomi atitinkamomis priemon�mis, kurios atitinka Duomen� tvarkymo keliam� rizik�.

 

12.6.       Duomen� valdytojas �gyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones, kuriomis u�tikrina, kad standartizuotai b�t� tvarkomi tik tie Asmens duomenys, kurie yra b�tini kiekvienam konkre�iam duomen� tvarkymo tikslui. Ta prievol� taikoma surinkt� Asmens duomen� kiekiui, j� tvarkymo apim�iai, j� saugojimo laikotarpiui ir j� prieinamumui.

 

 

13.           KONTAKTAI

 

13.1.       Su �ia Politika ir/ar bendrai su duomen� apsauga susijusiais klausimais susisiekti galima kreipiantis �emiau nurodytais kontaktais:

El. pa�tas: info@spark.lt

Tel. Nr. 8 700 77275

 

 

14.           BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14.1.       Politika gali b�ti per�i�rima kart� per kalendorinius metus Duomen� valdytojo iniciatyva ir (arba) kei�iantis teis�s aktams, reguliuojantiems Asmens duomen� tvarkym�.

 

14.2.       Politika ir jos pakeitimai �sigalioja nuo j� patvirtinimo dienos.