ДОГОВОР ЗА НАЕМАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

 

София, Република България

 

Страни по договора:                                       

 

Наемодател:

 

РАЙД ШЕЪР БЪЛГАРИЯ ЕАД („СПАРК“)

ЕИК: 204787918

Адрес: гр. София, бул..''Христофор Колумб'' № 41, ет. 7,,

Данните за дружеството се събират и съхраняват в Регистъра на юридическите лица на Република България

Представлявано от Стефан Владимиров Спасов - Изпълнителен директор

Телефон : +3592 4193476

Електронна поща: info@spark.bg

 

 

Наемател (физическо  лице):

 

Име:

Фамилия:

ЕГН:

Гражданство:

Адрес:

Мобилен телефон:

Електронна поща:


 

1.             ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 

1.1.       Наемател – страна по този Договор, наричана по-долу за краткост Наемател. При регистрация в Уебсайта и всеки път, когато Наемателят се регистрира в неговия акаунт в Уебсайта, безусловно потвърждава, че е съгласен и има право да използва Превозни средства при посочените условия в Договора и Общите условия и че безусловно приема разпоредбите им.

1.2.       Наемодател – РАЙД ШЕЪР БЪЛГАРИЯ АД.

1.3.       СтраниНаемодателят и Наемателят; всеки от тях наричан поотделно Страна, когато се избягва разграничаването между тях.

1.4.       Договорнастоящият Договор за наем на Превозни средства и предоставяне на услуги, сключен между Наемодателя и Наемателя, чиято неразделна част са Общи условия и Приложение № 1 – Списък на неустойки, с чието съдържание Наемателят се съгласява безусловно при регистрацията си в Мобилното приложение.

1.5.       Общи условия - Общи условия по отношение на отдаването под наем и предоставянето на услуги, които са потвърдени от Наемателя чрез сключване на настоящия Договор, които са неразделна част от Договора и които могат да бъдат променяни едностранно от Наемодателя по всяко време в съответствие с клаузите на този Договор за наем.

1.6.       Период на използване на Превозното средство - период от време от успешното  отключването на Превозното средство от Наемателя, като се избере командата Отключване на екрана на смартфона на Наемателя, използвайки Мобилното приложение на Наемодателя, до връщането на Превозното средство до разрешено място, посочено в Общите условия и приключването на наемното отношение, като се избере командата Прекрати пътуването на екрана на смартфона на Наемателя, използвайки Мобилното приложение на Наемодателя и потвърждаването на преустановяването чрез получаването на електронно съобщение /имейл/, съдържащо коректни данни относно продължителността на пътуването, изминатите километри, както ѝ стойността на дължимата наемана цена за използването на услугата. За периода от избиране на команда «Отключване» до момента на избиране на командата «Прекрати пътуването», Наемателят дължи заплащане на наем в съответствие с действащия към датата на ползването Ценоразпис на Наемодателя. За избягване на съмнение, при никакви обстоятелства Наемателят няма право да ползва Превозното средство без стартиране на сесията и избиране на командата «Отключване», в противен случай дължи заплащането освен на наем, определен съгласно действащия Ценоразпис на Наемодателя и неустойка в размера, посочен в Приложение № 1 – Списък на неустойки. Командата «Прекрати пътуването» може да бъде активирана от Наемателя единствено на Позволени зони, които са със свободен, безплатен и безпрятствен обществен достъп, в противен случай Наемателят ще дължи заплащане на наемна цена съгласно действащия Ценоразпис на Наемодателя до датата на паркиране на Превозното средство на Позволена зона и надлежно приключване на сесията, евентуално дължими неустойки, както и обезщетение за евентуални разноски и претърпени вреди.

1.7.       Позволена зона – локация, която е обособена като зона, позволена за приключване на сесията от Наемателя в Мобилното приложение и която не е частна собственост и/или достъпът / престоят / паркирането, на които не е забранен и / или ограничен и / или за престоя / паркирането на която не се изисква заплащането на цена за престой и / или паркиране.

1.8.       Система за Превозни средства - електронна система, инсталирана в Превозното средство, която записва и осигурява достъп на Наемодателя до информация за текущото местоположение на Превозното средство, разстоянието, изминато от Превозното средство, периода на използване на Превозното средство, както и други данни във връзка с Превозното средство и неговата употреба.

1.9.       Превозно средство – електрически задвижвано превозно средство, което се предоставя от Наемодателя на Наемателя за временно притежание и ползване в съответствие с процедурата и условията, посочени в Договора и Общите условия.

1.10.   Списък на неустойките - списък на неустойките за неправилно изпълнение или неизпълнение на Договора (включително, но не само Общите условия), посочени в Приложение 1 към Договора, с чийто актуален размер Наемателят заявява изричното си съгласие към датата на регистрацията си в Мобилното приложение и всеки път, когато стартира ползване. За избягване на съмнение, при условие че в резултат на неизпълнение от страна на Наемателя на която и да е разпоредба на Договора за наем и/или Общите условия към него, са налице основания за налагане на различни неустойки от Наемодателя, Наемодателят ще има право да приложи всички неустойки кумулативно, за което Наемателят предоставя своето   съгласие със сключването на настоящия договор към датата на регистрацията си в Мобилното приложение. Претендирането на неустойките от Наемодателя не освобождава Наемателя от задължението му да покрие всички документално доказани разходи във връзка с отстраняване на вредите (загуби и/или пропуснати ползи), възникнали в резултат на допуснатото неизпълнение.

1.11.   Станция за зареждане – зарядно устройство за електрическо Превозно средство, посочено в Мобилното приожение.  Локацията на Станциите за зареждане е посочена в  Мобилното приложение и на Уебсайта.

1.12.   Ценоразпис - цена за наем на Превозни средства и предоставяне на услуги, както и други такси, всички от които са посочени на Уебсайта и Мобилното приложение и могат да бъдат променяни от Наемодателя в съответствие със сроковете и условията на този Договор. Наемодателят има право да променя едностранно Ценоразписа по време на действието на този Договор;

1.13.   Мобилно приложениесистема за търсене, резервиране, използване, плащане и други услуги, поддържана от Наемодателя, управлявана от смартфон на Наемателя. Мобилното Приложение може да се изтегли безплатно от платформите на App Store или Google Play.

1.14.   Услуги – Поддръжка на Превозни средства (основни и текущи ремонти, техническо обслужване), задължителна застраховка  гражданска отговорност за притежателя на Превозното средство, автомобилна застраховка (КАСКО), всички необходими материали за експлоатацията на Превозното средство (напр. електричество, течност за измиване на предното стъкло).

1.15.   УебсайтУебсайт на Наемодателя с адрес – www.spark.bg.

 

2.             ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 

2.1.       Съгласно настоящия Договор, Наемодателят се задължава да предостави на Наемателя за временно ползване технически годни и подходящи за експлоатация Превозни средства, а Наемателят се задължава да осигури правилното експлоатиране на Превозните средства в съответствие с условията, посочени в този Договор и Общите условия към него и да заплати дължимия наем за ползването на тези Превозни средства, както и евентуални неустойки, разноски, обезщетения и други суми, дължими съгласно този Договор за наем и/или Общите условия към него.

2.2.       При сключване на настоящия Договор Наемодателят одобрява създаването на акаунт на Наемателя в Мобилното приложение. Одобряването на акаунт в Мобилното приложение се извършва изцяло по преценка и усмотрение на Наемодателя. Наемодателят има право да откаже одобряването на акаунт на Наемателя или да деактивира вече одобрен акаунт на Наемателя, включително в случай че бъде установено предоставянето на невалидни документи и/или информация при регистрацията в Мобилното приложение и/или при наличието на достатъчно основания да се счита, че Наемателят е недобросъвестен и/или застрашава Превозното средство и/или сигурността на участниците в движението и/или нарушава системно разпоредбите на действащите нормативни актове и/или този Договор за наем и Общите условия към него. Наемателят защитава избраните данни за вход и пароли на своя акаунт в Уебсайта и незабавно информира Наемодателя, ако те са изгубени. Наемателят отговаря за сигурността на тези данни.

2.3.       Процедурата за управление на резервирането на Превозните средства, процедурата за използване на Превозните средства, условията за проверка на Превозните средства, процедури във връзка с установяване на дефекти и несъвместимост на Превозните средства и други условия, свързани с наема на Превозните средства и Услугите, са регулирани в този Договор за наем и Общите условия за наем и предоставяне на услуги (т.е. Общите условия), които са неразделна част от настоящия Договор и са публикувани в Мобилното приложение и Уебсайта. Наемодателят има право едностранно да измени Общите условия с предварително предизвестие от 10 (десет) календарни дни, което се публикува в Мобилното приложение и/или в Уебсайта.

2.4.       След като Наемателят сключи Договора, същият има право да резервира Превозно средство, което е посочено като свободно за резервиране, като използва Мобилното приложение. Наемодателят се задължава да осигури разумна защита на Уебсайта и Мобилното приложение и носи отговорност за всички неблагоприятни последици, произтичащи от недостатъчната сигурност на Уебсайта и/или Мобилното приложение или техни технически грешки. Настоящият Договор се счита за поет и неотменим ангажимент на Наемодателя към Наемателя и на Наемателя към Наемодателя за предоставяне и ползване на Услугите, предоставяни чрез Мобилното приложение в съответствие със сроковете и условията, съгласувани в този Договор и Общите условия към него. Всяка от Страните заявява изрично и се съгласява, че сключването на настоящия Договор и потвърждаването на съгласие с Общите условия по електронен път ще има същите задължителни правни последици като подписа върху писмените документи и ще бъде допустимо доказателство в съда и всяка друга институция за уреждане на спорове.

2.5.       Наемодателят декларира и гарантира, че всяко Превозно средство има: 1). правилно функциониращ ключ за запалване на автомобила; 2). Свидетелство за регистрация на Превозно средство; 3). Договорна застраховка «Гражданска отговорност» за притежателя на Превозното средство и общи условия на застрахователя; 4). също и всички други документи и артикули, които трябва да присъстват в Превозното средство, съгласно изискванията на приложимите нормативни актове; 5) Всяко Превозно средство допълнително разполага с кабел за зареждане от тип 2 (Type 2). По искане на Наемателя и достатъчна наличност, Наемодателят може да предостави и кабел за стандартен контакт Шуко, за което Страните подписват приемо-предавателен протокол, в който се указва и срокът за ползване на този кабел. На датата на изтичане на срока по предходното изречение, Наемателят се задължава да върне кабела за стандартен контакт Шуко на седалището и адреса на управление на Наемодателя, за което Страните подписват протокол за връщане. Наемателят се задължава да се отнася с дължимата грижа към Превозното средство и всички негови принадлежности, устройства и документи по време на ползването, в противен случай дължи заплащането на неустойка в размера, посочен в Приложение № 1 към този Договор за наем – Списък на неустойки.

2.6.       Преди да започне да използва Превозното средство, Наемателят трябва да инспектира Превозното средство и ако се констатират очевидни и видими отвън дефекти или при констатиране на нередности или липса на необходими придружаващи устройства или документи, се задължава да информира Наемодателя чрез Мобилната апликация и чрез уведомяване на клиентския център (чрез разговор или оставяне на съобщение в извънработно време) . За избягване на съмнение, при никакви обстоятелства Наемателят няма право да ползва Превозното средство при липса на принадлежности, устройства или документи, чиято наличност е задължителна за законосъобразното и безопасно управление на Превозното средство.

2.7.       След ползване на Превозното средство Наемателят трябва да върне Превозното Стедство в Позволена зона, в такова състояние, в което Наемателят е получил Превозното средство, заедно с всички негови принадлежности, устройства и документи и след отчитане на обичайното му изхабяване. Забранява се прекратяването на сесия от Наемателя в зони, които не са посочени в Мобилното приложение като позволени зони за приключване на сесия, както и в зони, които са частна собственост и/или достъпът / престоят / паркирането, на които е забранен и / или ограничен и / или за престоя / паркирането на които се изисква заплащането на цена за престой / паркиране, в противен случай Наемателят дължи неустойка в размер описан и посочен в  Списък на неустойки (Приложение No 1 към Договор за наемане на превозни средства и предоставяне на услуги)

 

3.             УСЛОВИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

 

3.1.       Наемателят използва Превозното средство като разумен и добросъвестен собственик и има право да го използва само по предназначение, без да нарушава изискванията на този Договор за наем и / или Общите условия.

3.2.       Наемателят трябва да спазва изискванията за експлоатация на Превозното средство, инструкциите и препоръките на производителя на Превозното средство, за които е информиран от Наемодателя, Закона за движение по пътищата и изискванията на други приложими нормативни актове. Наемателят също така се задължава да спазва изискванията за експлоатация на Превозното средство, които, макар и да не са споменати по-горе, се считат за обичайни.

3.3.       Наемателят незабавно информира Наемодателя и съответния държавен орган (напр. полицията, пожарната служба, застрахователното дружество и т.н.), в случай че Превозното средство бъде изгубено, унищожено, повредено или негодно за управление, или не е годно да се използва съгласно предназначението му, както и ако възникнат обстоятелства, които възпрепятстват притежаването и използването на Превозното средство и/или осигуряването на нормални експлоатационни условия. Наемателят се задължава при искане на Наемодателя да оказва пълно съдействие пред застрахователното дружество и правоохранителните ограни във връзка със заявяване на настъпили щети на Превозното средство, като при необходимост от това да се яви лично с цел депозиране на обяснения. В случай на неуведомяване или при отказ за оказване на съдействие от Наемателя, същият ще бъде отговорен за всички настъпили вреди (загуби и пропуснати ползи) в резултат на неизпълнението.

3.4.       Наемателят няма право да преотдава под наем Превозното средство, да прехвърля своите права и задължения по Договора, да се разпорежда с Превозното средство или да предоставя права на друго лице да ползва Превозното средство.

 

4.             ОТГОВОРНОСТ

 

4.1.       Наемателят носи пълна отговорност за Превозното средство през целия период на използване на Превозното средство. Също така, по време на периода на използване на Превозното средство Наемателят поема отговорноствъв връзка с управлението на опасни материали.

4.2.       Наемателят не носи отговорност за щетите и/или влошаването на състоянието на Превозното средство, които възникват по време на експлоатационния период и които са следствие от предишна експлоатация или обичайното износване на Превозното средство, при условие, че е уведомил Наемодателя в писмена форма за същите преди стартиране на сесията. Наемателят незабавно информира Наемодателя чрез клиентския център (в телефонен разговор или чрез оставяне на съобщение в извънработно време) и Мобилното приложение за всякакви такива щети и/или влошаване на състоянието на Превозното средство и изпълнява всички указания, дадени от Наемодателя.

4.3.       В случай, че по време на периода на използване на Превозното средство документите или приспособленията на Превозното средство са повредени или изгубени (например ключът за запалване), Наемателят заплаща на Наемодателя неустойка, в размера, предвиден в Списъка на неустойките. Ако през периода на използване на Превозното средство, то или негови документи или приспосбления бъдат повредени, изгубени или отнети от компетентните органи (включително, но не само при конфискация на Превозното средство), Наемателят се задължава да възстанови всички преки щети, които не са възстановени от застрахователното дружество, което е застраховало Превозното средство. В случаите по предходното изречение причините, поради които застрахователното дружество не възстановява загубите, не са релевантни / относими, освен ако същите не са резултат от виновно поведение на Наемодателя. С цел изключване на всякакво съмнение, при причинени щети на Превозното средство или негови части, които са резултат от виновно поведение на Наемателя, същият заплаща неустойка в размер на 600 (шестстотин) лева за всеки отделен случай, освен, ако размера на непризнатите от застрахователя щети не надвхърля тази сума.

4.4.       В случай, че след използването Превозното средство е по-мръсно, отколкото след обикновена експлоатация (отвътре или отвън), Наемателят трябва да възстанови разходите за измиване на Превозното средство и вътрешно почистване.

4.5.       В случай, че по вина на Наемателя при използването на Превозното средство или поради обстоятелства, възникнали вследствие на такова използване на Превозното средство, които са по вина на Наемателя, Превозното средство е конфискувано, задържано, или каквито и да е други права на Наемодателя върху Превозното средство са застрашени, ограничени, отнети или отпаднали (включително при отнемане на регистрационни табели или документи, прилежащи към Превозното средство, което ограничава възможността за ползването му от други Наематели), Наемателят е длъжен да изпълнява всички свои договорни ангажименти докато Превозното средство бъде върнато на Наемодателя и да заплати неустойка в определения размер в Приложение № 1 – Списък на неустойки. Наемателят също трябва да възстанови всички преки загуби, които са причинени вселдствие от възникването на което и да е от обстоятелствата, посочени в този раздел на Договора.

4.6.       Наемателят изпълнява изискванията на Общите условия на застрахователя, определени от дружество, застраховало Превозното средство. Тези Общи условия присъстват във всяко Превозно средство и Наемателят е длъжен да се запознае със същите преди стартиране на ползването.

4.7.       Наемателят поема отговорност за нарушение на приложимите нормативни актове, както и за щетите, причинени на трети лица по време на използване на Превозното средство по негова вина. В случай че Наемателят използва Превозното средство по неправомерен начин или наруши настоящия Договор по какъвто и да е друг начин, което нарушение би довело до загуби в тежест на Наемодателя (напр. такси или глоби от държавни органи или трети лица и т.н.), Наемателят е длъжен да възстанови преките загуби, понесени от Наемодателя. Наемателят потвърждава и се съгласява, че всичките му лични данни на Наемателя, съхранявани от Наемодателя, доколкото това е необходимо, могат да бъдат прехвърлени на публични органи, съдебни изпълнители и/или други лица за целите на плащанията и събирането на вземания, както и на дружества, предоствящи застрахователни услуги.

4.8.       Наемателят заплаща неустойка в размер на 60 (шестдесет) лева, за неизпълнение или нарушение, определено в Договора или в Общите условия, при условие че Списъкът с неустойки или другите разпоредби на Договора или Общите условия не предвиждат различна  отговорност за съответното нарушение.

4.9.       Наемателят предоставя своето изрично съгласие, с регистрацията си в мобилното приложение Наемодателят да усвоява директно от регистрираната при създаване на акаунт на Наемателя платежна карта всички дължими от Наемателя съгласно този Договор за наем, Приложение № 1 – Списък с неустойки и Общите условия към него суми, в това число наемна цена, неустойки, пропуснати ползи, документално удостоверени разходи, обезщетения и други суми. За целите на предходното изречение, Наемателят предоставя своето изрично съгласие за директен дебит от Наемодателя по отношение на дължимите суми. При липса на достатъчна наличност по платежната карта, Наемателят се задължава да заплати необходимите суми на Наемодателя не по-късно от 3 (три) календарни дни след получаването на писмено искане за това от страна на Наемодателя. При всяко усвояване на суми, различни от дължима наемна цена – Наемодателят уведомява Наемателя за основанието за начисляване на сумите.

4.10.   При липса на достатъчна наличност по платежната карта на Наемателя или при неплащане на дължимите суми от същия след получаване на покана за това, за всеки ден от закъснението за заплащане на дължими суми на Наемодателя, Наемателят заплаща на Наемодателя лихва за просрочие в размер на 0.02 % (две стотни)  от просрочената сума до датата на окончателно погасяване на задължението. Наемодателят има право да деактивира акаунта на Наемателя до датата на окончателно плащане на всички дължими суми, ако има такива.

4.11.   В случай, че Наемателят не изпълни свое задължение по Договора и/или предостави неверни декларации и/или гаранции или причини възникването на други загуби, Наемателят трябва да възстанови преките вреди на Наемодателя, възникнали поради събиране на вземания или предприемането на други действия, във връзка с разпоредбите от Договора, включително, но не само юридически разходи и други разходи във връзка със събиране на вземанията.

4.12.   В случай, че Наемодателят не гарантира, че резервираното Превозно средство по време на резервацията присъства на мястото, избрано от Наемателя или Превозното средство, е технически неизправно и недостъпно за експлоатация и такива обстоятелства стават известни преди началото на ползването, освен ако Страните не се договорят друго, Наемодателят връща на Наемателя предварително заплатената от Наемателя резервационна такса и наем за съответната резервация и пътуване, ако има такива.

4.13.   В случай, че Превозното средство се повреди и не може да бъде експлоатирано  , след като Наемателят вече е започнал да го използва и ако Страните не се договорят друго, Наемодателят връща на Наемателя цялата Наемна цена, платена от Наемателя за съответното пътуване. Сумата по предходното изречение е дължима само при условие, че Превозното средство не е повредено по вина на Наемателя и ако същият е уведомил надлежно Наемодателя за настъпилата повреда. За надлежно уведомяване ще се считат случаите на уведомяване на Наемодателя чрез Мобилното приложение и клиентския център (чрез телефонен разговор или оставяне на съобщение в извънработно време), като при настъпване на повреда в извънработното време на клиентския център ще се счита, че Наемателят е уведомил надлежно Наемодателя чрез оставяне на съобщение. При невъзможност да установи контакт с представител на Наемодателя при повреда на Превозното средство, Наемателят се задължава да заключи Превозното средство и да задържи ключът за запалване и документите му до установяване на контакт с представител на Наемодателя и получаване на съответните инструкции.

4.14.   Наемодателят е отговорен за изпълнението на своите договорни ангажименти и трябва да възстанови всякакви преки загуби на Наемателя, възникнали поради неизпълнение на задълженията на Наемодателя. Наемодателят не носи отговорност за загуби, които Наемателят е причинил или би могъл да причини поради неефективно използване на Превозното средство и загуби, възникнали поради неспазването на очакванията на Наемателя относно Превозното средство. Във всеки случай Страните по Договора не носят отговорност за каквито и да е косвени загуби.

4.15.   При никакви обстоятелства Наемодателят не носи отговорност за вещите на Наемателя, оставени в Превозното средство.

4.16.   Освен посочените неустойки в Списъка на неустойки, при всяко нарушение на разпоредбите на Договора за наем или Общите условия, Наемателят дължи заплащането на Наемодателя на сумата в размер на 60 (шестдесет) лева, представляваща осъществени/сторени разноски/разходи за ангажиране на административния капацитет на Наемодателя.

 

5.             УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

 

5.1.       Наемателят заплаща на Наемодателя наемна цена за ползване на Превозното средство (наричана по-долу за краткост Наемна цена”), чийто размер се определя съгласно Ценовата листа, действаща в момента на резервиране на Превозното средство.

5.2.       Периодът на използване на Превозното средство започва, когато Превозното средство се отключи, като се избере команда Отключи на екрана на смартфона, като се използва Мобилното приложение на Наемодателя и завършва при връщане на Превозното средство до мястото, посочено като позволена зона в Мобилното приложение и този Договор за наем и след изтичане на крайния срок на наемането на Превозното средство, като се избере командата Завършване на пътуването на екрана на смартфона, като се използва Мобилното приложение на Наемодателя. С цел избягване на всякакви съмнения, Наемателят няма право да оставя Превозното средство извън Позволените зони, в противен случай дължи Наемна цена до момента на надлежно изпълнение на това задължение, както и неустойка съгласно актуалния Списък с неустойки, представляващ Приложение № 1 към този Договор. Наемателят се задължава да предвиди достатъчна наличност в разплащателната си карта, регистрирана в Мобилното приложение, с цел извършване на необходимите разплащания.

5.3.       След завършване на ползването, Наемателят незабавно урежда плащането съгласно настоящия Договор, като използва разплащателната карта, регистрирана в Мобилното приложение. За избягване на всякакви съмнение, Наемателят с регистрацията си в мобилното приложение и сключването на настоящия договор предоставя своето изрично и безусловно съгласие за директно дебитиране от Наемодателя на наличностите по предоставената платежна карта с дължимата наемна цена, както и с евентуално дължими други суми съгласно този Договор за наем, Приложение № 1 – Списък с неустойки и Общите условия към него. Наемателят потвърждава, че има право да използва разплащателната карта, която е регистрирана в Мобилното приложение и има достатъчна наличност за покриване на дължими плащания, а в противен случай се задължава да заплати всички дължими суми не по-късно от три дни след получаване на писмено искане за това от Наемодателя. Платежната карта, регистрирана в Мобилното приложение, трябва да позволява автоматично изтегляне на дължимите суми от Наемодателя, за което Наемателят предоставя своето съгласие за дебитиране. Сумите за предоставените услуги и евентуално дължими неустойки, обезщетения и други суми ще бъдат автоматично дебитирани от разплащателната карта на Наемателя. Наемодателят има право да дебитира от разплащателната карта на Наемателя със суми, дължими съгласно Договора и Общите условия, автоматично, ако настъпи повреда на Превозното средство по вина на Наемателя и / или същият е длъжен да покрие други загуби и / или да плати неустойки / санкции, дължими съгласно Договора. Наемателят със сключването на настоящия договор предоставя своето съгласие,  че Наемодателят има право да блокира средства до размера на общата сума, дължима от Наемателя, съгласно Договора и Общите условия, от разплащателната му карта, регистрирана в Мобилното приложение, както и да дебитира  разплащателната карта на Наемателя със съответните дължими суми, ако са налице предпоставки за това съгласно този Договор за наем, Приложение № 1 и Общите условия.

5.4.       Дължимите плащания се изчисляват в съответствие с данните в Мобилното приложение и Системата на Наемодателя за Превозните средства. Наемодателят, въз основа на данните от Мобилното приложение и Системата за Превозните средства, изготвя и предоставя на Наемателя разписка, при поискване. Разписката за ползване на Превозното средство се изпраща на лицето, което е определено от Наемателя при регистрацията и не подлежи на промяна, освен при изрично писмено искане от Наемателя за това. При изрично изискване от Наемателя, Наемодателят може да издаде фактура за дължимите суми във връзка с ползването на Превозното средство.

5.5.       Наемната цена се начислява за всяка започната минута до момента на достигане на определения дневен лимит, съгласно действащия ЦЕНОРАЗПИС. Наемателят е запознат и е съгласен, че отключването или заключването на Превозното средство (всяко действие поотделно) може да отнеме не повече от 1 (една) минута поради операторите на мрежата и това време е включено в периода, за който се изчислява наемната цена.

5.6.       В случай че Наемателят не плати дължими суми по Договора и/или Общите условия, не успее да уреди плащането или не успее да върне Превозното средство на Позволена зона или в случай на други нарушения на Договора или Общите условия, Наемодателят има право да блокира достъпа на Наемателя до акаунта на Уебсайта и/или да спре изпълнението на Договора и/или да блокира използването на съответното Превозно средство (да блокира запалването на Превозното средство), докато не бъдат отстранени всички нарушения на Наемателя. При съществени нарушения на задълженията на Наемателя, Наемодателят има право да блокира постоянно достъпа му до Мобилното приложение.

5.7.       Наемодателят може едностранно да промени Ценоразписа, като го обяви в Мобилното приложение и Уебсайта.

5.8.       Когато Наемодателят има задължението да върне суми на Наемателя, освен ако Страните не се договорят друго, тези суми се връщат на една и съща платежна карта или банкова сметка, от която е направено плащането от Наемателя.

5.9.       С цел да бъде избегнато всякакво съмнение, Страните се съгласяват изрично, че Наемателят има право да избира метод на плащане на дължимата Наемна цена от личния си профил или от корпоративен профил, до който има оторизиран от Наемодателя и потвърден от титуляра му – юридическо лице, достъп. В случаите по предхоното изречение, Наемателят ще носи солидарна отговорност с юридическото лице – титуляр на корпоративния профил по отношение на изпълнението на задълженията, заплащане на падежирали суми, неустойки, обезщетения и всякакви разноски, дължими поради неизпълнение на договорните клаузи от Наемателя, в качеството му на ползвател на Превозното средство. За избягване на съмнение, при управление на Превозното средство чрез корпоративен профил и допуснато нарушение от страна на Наемателя, Наемодателят има право да избере по кой от договорите да претендира обезщетение от Наемателя – по настоящия Договор или по договора с юридическото лице – титуляр на корпоративния профил, с което Наемателят носи солидарна отговорност и дали да претендира обезщетение от Наемателя или от юридическото лице – титуляр на корпоративния профил. Наемодателят няма да има право да кумулира идентични неустойки за едно и също нарушение спрямо Наемателя едновременно по този Договор и по договора с юридическото лице – титуляр на корпоративния профил, с който Наемателят декларира, че ще се запознае и ще приеме, за да се счита обвързан преди регистрацията си като ползвател на корпоративния профил.

 

6.             ВАЛИДНОСТ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

 

6.1.       Настоящият Договор влиза в сила в момента на неговото подписване и ще остане в сила за неопределен период от време.

6.2.       Всяка от Страните има право едностранно да прекрати настоящия Договор без съдебна намеса с писмено предизвестие, изпратено до другата Страна, най-малко 30 (тридесет) календарни дни преди прекратяването. Наемателят има право да прекрати този Договор с едностранно седемдневно писмено уведомление до Наемодателя в случай на изменение на разпоредбите на Договора за наем, Общите условия към него или действащия Ценоразпис от Наемодателя, при условие че Наемателят не е съгласен с тях.

6.3.       Наемодателят има право незабавно да спре изпълнението на Договора, да анулира резервациите на Наемателя и да блокира достъпа му до Мобилното приложение, ако той не спази която и да е от разпоредбите на този Договор за наем и / или Общите условия.

6.4.       Наемодателят има право да прекрати едностранно настоящия Договор без съдебна намеса с писмено предизвестие, получено от Наемателя, най-малко 5 (пет) календарни дни преди прекратяването, ако Наемателят наруши съществено Договора. За съществено нарушение на Договора се счита следното: забавяне на плащането на всяка сума, дължима за повече от 3 (три) календарни дни; повтарящо се (повече от два пъти) неизпълнение или неправилно изпълнение на някое от задълженията по настоящия Договор, поети от Наемателя; увреждане на активи на Наемодателя.

6.5.       Прекратяването на Договора не засяга валидността на разпоредбите на Договора относно процедурата за уреждане на спорове и други разпоредби, като тези разпоредби по същество остават валидни след прекратяването на Договора, включително разпоредбите относно дължимите плащания от Наемателя.

 

7.             ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

7.1.       Страните се споразумяват, че Наемодателят има право да прехвърля едностранно всички права и задължения, произтичащи от настоящия Договор на което и да е трето лице, след като информира Наемателя чрез Уебсайта или по електронна поща.

7.2.       Страните се съгласяват, че настоящият Договор, потвърден в Мобилното приложение или Уебсайта, се счита за сключен и валиден и има същото правно действие като подписана на хартия версия на Договора. Договорът се счита за сключен от Наемателя, когато се регистрира в Уебсайта. Договорът (включително Общите условия) е обвързващ документ и за двете Страни.

7.3.       В случай, че някоя от разпоредбите на настоящия Договор противоречи на нормативните актове, действащи на територията на Република България или по някаква друга причина става частично или напълно невалидена, останалите разпоредби на настоящия Договор ще останат в пълна сила.

7.4.       Всеки спор, противоречие или претенция, произтичащи от или свързани с настоящия Договор, неговото нарушение, прекратяване или валидност, се разрешават най-напред чрез взаимни преговори в съответствие с принципите на безпристрастност, разумност и справедливост. Ако Страните не постигнат съгласие чрез преговори в рамките на 20 (двадесет) дни от получаването на писмено предложение за продължаване на преговорите или ако някоя от Страните реши, че по-нататъшните преговори са нецелесъобразни, всеки спор, противоречие или претенция ще бъдат окончателно разрешени в съответния съд на Република България по седалището на Наемодателя (договорна юрисдикция).

7.5.       Сключването на настоящия Договор, неговото изпълнение, изтичане на срока, тълкуването и разрешаването на спорове се уреждат от материалното право на Република България.

7.6.       Условията и сроковете на настоящия Договор могат да бъдат променяни от Наемодателя едностранно, след като уведоми Наемателя за съответните изменения и трябва да бъдат направени в съответствие с процедурите, установени съгласно Договора (измененият Договор трябва да бъде публикуван в Мобилното приложение). По тази причина на Наемателя се задължава да се запознае с Договора преди началото на наемане на Превозно средство.

 

8.             ДЕКЛАРАЦИИ НА НАЕМАТЕЛЯ

 

8.1.       Потвърждавам, че предоставените от мен данни на Наемодателя, необходими за сключването и изпълнението на настоящия Договор са верни, точни и пълни. В случай на промяна на данните, предоставени в регистрационната форма, се задължавам незабавно да актуализирам тези данни. При никакви обстоятелства Наемодателят не носи отговорност за щети, нанесени на Наемателя и/или трети лица поради неверни и/или непълни лични данни, предоставени от Наемателя, или непредоставяне на промени и допълнения на тези данни, след като са изменени.

8.2.       Декларирам, че съм напълно запознат с Договора и Общите условия, условията му са ми изяснени преди подписването на Договора и съм съгласен с такива условия; получих Договора; всички условия на Договора са индивидуално прочетени и обсъдени.

8.3.       Запознах се и съм съгласен с последствията от забавянето на изпълнението на ангажиментите, включително, но не само, неустойки, санкции, основания за прекратяване на Договора, основания и процедура за обезщетение за вреди.

8.4.       Декларирам, че съм запознат с потенциалните рискове от използването на електронна комуникация.

8.5.       Със сключването на настоящия Договор давам на Наемодателя съгласието си да обработва личните ми данни (ЕГН, адрес, име, презиме, фамилия, гражданство, адрес, мобилен телефон, електронна поща и други, предоставени от Наемателя и трети лица) с автоматични или други средства за целите на сключването, администрирането и изпълнението на Договора, както и за други цели, за които съм изразил или ще изразя в бъдеще моето съгласие. Личните данни на Наемателя се обработват за целите на директен маркетинг само след получаване на изричното съгласие на Наемателя.

8.6.       Съзнавам и съм съгласен, че при сключването и изпълнението на Договора Наемодателят има право да събира, оценява и по друг начин да обработва всички законно притежавани данни на Наемателя (включително, но не само кредитен рейтинг и т.н.) за целите на проверката на платежоспособността, управлението на дълга и/или събирането на вземания. Ако Наемателят не изпълни финансовите си задължения по сключения Договор и не отстрани нарушението след предизвестие, Наемодателят има право в съответствие с изискванията на законодателството за съответните процедури за обработка и трансфер на данни да използва тези данни за целите на управлението на дълга и/или събирането на вземания. Наемодателят изпълнява своите договорни и законови задължения въз основа на данните, посочени от Наемателя в Договора или предоставени по-късно в изменен вид. Наемателят може по всяко време при представянето на документ за лична идентификация да подаде искане за достъп до личните данни, обработвани от Наемодателя, да поиска коригиране на неточни данни и да възрази срещу обработката на лични данни съгласно процедурите и основанията в Закона за защита на личните данни.

8.7.       Съгласен съм с правото на Наемодателя да прилага процедура за изпълнение на задълженията, включително прехвърляне на вземания към трета страна (дружество за събиране на вземания и т.н.) без отделно съгласие на Наемателя. Допълнителните разходи на Наемодателя, свързани със събирането на вземанията, се възстановяват за сметка на Наемателя.

8.8.       Съгласен съм Наемодателят да предоставя личните ми данни и информация на получателите на данни, свързани с Наемодателя (т.е. дъщерни дружества и дружества-майки на наемодателя), намиращи се и опериращи в Република България и/или извън нея (както в държави-членки на Европейския съюз, така и други държави), но само за целите на правилното изпълнение на настоящия Договор или договори на Наемодателя със съответните лица.

8.9.       Декларирам, че съм информиран за възможността да откажа предоставяне на моите лични данни за целите на директния маркетинг, както и за другите ми права, свързани с обработката на личните данни.

8.10.   Потвърждавам, че съм запознат с Общите условия на застраховката на Превозното средство, незастрахованите рискове, когато застрахователното дружество има право да откаже да изплати или да намали застрахователното обезщетение, предвидено в него.

8.11.   Декларирам, че са съм запознат със случаите, когато застрахователят при изплащането на застрахователното обезщетение има право на предявяване на иск пред компетентните органи съгласно общите си условия и разпоредбите на Кодекса за застраховането.

8.12.   Потвърждавам, че съм запознат с принципа на експлоатацията на Системата за Превозни средства, данните, събрани и предадени от нея, както и видовете такива данни и не възразявам, че тези данни ще бъдат събирани и използвани изключително за целите на изпълнението на настоящия Договор. Съгласен съм да призная данните, предоставени от Системата за Превозни средства за верни и точни и че тези данни ще бъдат използвани и считани за надеждни при изчисляването на Наемната цена. Съгласен съм с това, че такива данни ще бъдат използвани като доказателства в съдилищата, пред разследващите органи или други институции за уреждане на спорове,  както ѝ във връзка с административнонаказателни производства, по установяване на административни нарушения и наказания          
Приложение No 1 към Договор за наемане на превозни средства и предоставяне на услуги

 

СПИСЪК НА НЕУСТОЙКИ

 

 

Нарушение

Размер на

Неустойката

Обяснение

1

Изгубен или повреден заряден кабел от страна на Наемателя

1000 лв.

Кабелите за зареждане на Превозното средство се съхраняват в багажника на Превозното средство.

Пояснение: всяка кола има кабел за зарядна станция тип 2 (Type 2), както е посочено в чл. 2.5 от Договора. При искане на Наемателя, Наемодателят може да предостави и кабел за зареждане в стандартен контакт Шуко

2

Изгубени документи на Превозното средство   от Наемателя.

1300 лв.

След прекратяване на ползването документите на Превозното средство трябва да се оставят вътре в него, в определеното за целта място, съгласно Инструкцията за използване на електрическия автомобил.

3

Изгубен или повреден контактен ключ на Превозното средство от Наемателя.

1300 лв.

След прекратяване на използването контактният ключ за Превозното средство трябва да се оставя вътре в него, на определеното за целта място, съгласно Инструкцията за използване на електрическия автомобил.

4

Пушене вътре в Превозното средство

200 лв.

За премахване на аромата на никотин е необходимо професионално почистване на вътрешната част

5

Безпорядък вътре в Превозното средство

60 лв.

След прекратяване на ползването в Превозното средство не трябва да останат отпадъци, храни, течности и други предмети

6

Вътрешността на Превозното средство и/или неговите части са повредени

Покриване на доказани разходи за почистване и ремонт

Реконструкцията на вътрешната част може да изисква професионално почистване, ремонт и закупуване на нови оригинални части

7

През наемния период се нарушават  Закона за движението по пътищата и/или други нормативни актове, когато уведомлението за такова нарушение е получено след преустановяване на ползването

60 лв.

Неустойката се използва за покриване на административните разходи на Наемодателя във връзка с административнонаказателни производства; Наемателят трябва да заплати допълнително и санкциите, наложени от административни органи във връзка с извършени нарушения

8

Превозното средство се предава за шофиране на трето лице

400 лв.

Само Потребителят има право да управлява Превозното средство

9

Неинформиране или несвоевременно  информиране на Наемодателя и/или компетентните органи при инцидент

600 лв.

В случай на пътнотранспортно произшествие, Потребителят трябва незабавно да информира органите на Министерство на вътрешните работи и други компетентни органи (ако е необходимо), както и Наемодателя

10

Превозното средство е повредено или унищожено при пътнотранспортно произшествие по вина на Потребителя

 

В зависимост от размера на щетата(брой елементи)

 

За Фолксваген eУп                                   

-До 2 елемента: 200  лева

-Oт 2 до 5 елемента:  600 лева

-Над 5 елемента: 1000 лева

-При пълна щета (погиване на Превозното средство): 5500 лева

 

За Нисан еНВ 200

-До 2 елемента: 200  лева

-Oт 2 до 5 елемента:  600 лева

-Над 5 елемента: 1000 лева

-При пълна щета (погиване на Превозното средство): 5500 лева

   

За Нисан Леаф с дата на регистрация до 2018 г.

-До 2 елемента: 200  лева

-Oт 2 до 5 елемента:  600 лева

-Над 5 елемента: 1000 лева

-При пълна щета (погиване на Превозното средство): 4500 лева

                                       

За Нисан Леаф с дата на регистрация след 2018 г.                      

-До 2 елемента: 400 лева

-Oт 2 до 5 елемента: 1200 лева

-Над 5 елемента: 2000 лева

-При пълна щета (погиване на Превозното средство): 8000 лева

 

За Хюндай Кона

-До 2 елемента: 400 лева

-Oт 2 до 5 елемента: 1200 лева

-Над 5 елемента: 2000 лева

-При пълна щета (погиване на Превозното средство): 8000 лева

 

За Хюндай Айоник    

-До 2 елемента: 600 лева

-Oт 2 до 5 елемента: 2000 лева

-Над 5 елемента: 3000 лева

-При пълна щета (погиване на Превозното средство): 9000 лева

 

За Бе Ем Ве

-До 2 елемента: 600 лева

-Oт 2 до 5 елемента: 2000 лева

-Над 5 елемента: 3000 лева

-При пълна щета (погиване на Превозното средство): 9500 лева

 

За всички други модели автомобили, които не са изрично описани, се прилагат следните неустойки:  

-До 2 елемента: 600 лева

-Oт 2 до 5 елемента: 2000 лева

-Над 5 елемента: 3000 лева

-При пълна щета (погиване на Превозното средство): 9500 лева

 

                

Превозните средства са от съществено значение за дейността на Наемодателя, поради което трябва да бъдат защитени

11

Гумата / гумите на превозно срество са увредение и/или унищожени по време на стратираната от наемателя потребителска сесия или непосредствено след ненйното преустановяване.

При увредена или унищожена автомобилна (и) гума (и) се дължи неустойка в рамер на 250.00 лева, за всеки обект на увреждане, независимо вида на превозното средство.

Неустойката се използва както за подмяна на повредените / унищожени елементи, така и за покриване на административните разходи на Наемодателя

12

Превозното средство не е оставено на зарядната станция в някоя от Позволените зони на територията на град София, като нивото на зареждане на електрическата батерия позволява да се предвижи по-малко от 10 км

100 лв.

Превозното средство трябва да бъде транспортирано до най-близката зарядна станция в някоя от Позволените зони на територията в град София

13

Превозното средство е оставено на зарядна станция  извън територията на град София или е оставено на място, извън територията на град София.

300 лв.

Превозното средство трябва да бъде транспортирано до най-близката зарядна станция на Наемодателя в град София, когато нивото на зареждане на електрическата батерия не позволява изминаването на повече от 10 км.

14

Превозното средство е оставено на недостъпно място.

250 лв

 

Превозното средство трябва да бъде оставено на територията на град София, на място, посочено в Договора / Общите условия

15

Повреждане или унищожаване на станцията за зареждане поради немарливост или груба небрежност на Наемателя

1000 лв.

Зарядните станции трябва да се използват в съответствие с инструкциите

16

Управление на Превозното средство след употреба на алкохол и/или наркотични или психотропни вещества.

5000 лв.

Забранено е да се шофира под въздействието на алкохол, наркотични или психотропни вещества, както ѝ техни аналози

17

Наемателят управлява Превозното средство без да е стартирал ползването съгласно условията за резервация и отключване на Превозното средство

350 лв

Всяко нерегламентирано ползване на Превозното средство от Наемателя води до настъпването на вреди за Наемодателя

18

След приключване на сесията Наемателят не остави в Превозното средство ключа за запалване и/или документите на Превозното средство (включително карти за зареждане и/или карти за достъп до паркинг) и/или други принадлежности на Превозното средство

5 лв за всеки стартиращ час, следващ изтичането на един час от приключване на сесията, но не повече от дневната наемна цена на Превозното средство. Неустойката е дължима за всяко денонощие до отстраняване на нарушението

Връщане на Превозното средство без ключа за запалване / всички необходими документи / принадлежности, прави невъзможна употребата му от други потребители, което води до настъпване на вреди за Наемодателя

19

Наемателят не изпълни друго свое задължение / задължения съгласно Договора за наем или Общите условия

60 лв

Тази неустойка се прилага при условие че Списъкът с неустойки или другите разпоредби на Договора за наем или Общите условия не предвиждат конкретна отговорност за съответното нарушение

20

При всеки случай на повреждане / увреждане на Превозното средство поради пътнотранспортно произшествие, причинено от Наемателя или при неизпълнение на задължения на Наемателя, установени в Договора или Общите условия, както и при действия / бездействия на Наемателя, в резултат на които Превозното средство бъде конфискувано от компетентните органи и/или бъдат отнети необходими документи за законосъобразното му управление и/или регистрационни табели и/или други принадлежности

75% от приложимата към момента на неизпълнението дневна Наемна цена, начислимо на всеки 24 часа

Тази неустойка се прилага поради обстоятелството, че в резултат на действия / бездействия на Наемателя, Наемодателят се лишава от възможността да ползва актива в съответствие с предназначението му

21

Нарушение на разпоредбата на 2. 7 от договора за наем

60 лв (при първоначално нарушение)

 

120 лв (повторно нарушение в рамките на 6 /шест/ календарани месеца от предходното)

Неустойката се използва за покриване на административните и други претърпени разходи на Наемодателя

22

В случай, че управляваното от наемателя превозно, бъде паркирано в нарушение на действащите разпоредби от Закона за движението по пътищата, другите приложими нормативни актове и установените договорни правила, в следствие на което превозното средство бъде принудително преместено от компетентните държавни органи на наказателен паркинг, Наемателят дължи заплащането на неустойка.

150 лв

Неустойката се използва за покриване на административните и други претърпени разходи на Наемодателя

23

В случай, че наемателят осъществи състав на административно нарушение по време на използването на услугата, същият ще дължи заплащането на неустойка за неизпълнение на посоченото в настоящата разпоредба задължение, независимо от наложената му административна санкция от наказващия орган.

60 лв (при първоначално нарушение)

 

120 лв (повторно нарушение в рамките на 6 /шест/ календарани месеца от предходното)

Неустойката се използва за покриване на административните и други претърпени разходи на Наемодателя

 

*Посочените по-горе неустойки се начисляват от Наемодателя и се дължат от Наемателя за всеки отделен случай на частична или пълна щета на конкретното Превозно средство. Неустойката се дължи независимо от претендирането и/или получаването на застрахователно обезщетение. 

Освен посочените неустойки в т.1 до т.22 по-горе, при всяко нарушение на разпоредбите на Договора за наем или Общите условия, Наемателят дължи заплащането на Наемодателя на такса в размер на 60 (шестдесет) лева, представляващи разходи за ангажирането на административния капацитет на дружеството, във връзка с извършеното нарушение на Договора и/или Общите условия, изразяващи се в кореспонденция с потребителя – нарушител, изготвяне на различни видове документи, с цел уведомяване на Наемателя за санкционирането му, както ѝ всякакви други тежести за Наемодателя, възникнали по повод осъщественото нарушение и/или неизпълнение.  

 

 


Одобрено на 9 юли 2019 г. със Заповед на Изпълнителния директор на „РАЙД ШЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕАД

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА НАЕМ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ НА СПАРК

 

„РАЙД ШЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕАД дава право на регистрираните клиенти (Наематели) за краткосрочно ползване на електрически моторни Превозни средства, в зависимост от наличността.

 

Този документ съдържа Общи условия, съгласно които „РАЙД ШЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕАД предоставя Услуги на своите Клиенти чрез своето Мобилно приложение ( https://play.google.com/store/apps/details?id=lt.mediapark.rideshare и https://itunes.apple.com/lt/app/spark-your-electric-drive/id1095645824?mt=8). Тези Общи условия обвързват всички Наематели, ползващи Услугите, предоставяни чрез Мобилното приложение за споделяне на автомобили на „РАЙД ШЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕАД.

 

 

1.        ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

1.1.       Тези Общи условия относно Мобилното приложение за споделяне на Превозни средства на „РАЙД ШЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, което включва отдаване под наем на електрически Превозни средства и предоставяне на Услуги (наричани по-долу Общи условия) установяват:

1.1.1.      Процедура за управление на резервацията на Превозни средства;

1.1.2.      Процедура за използване на Превозното средство;

1.1.3.      Изисквания към лицата, ползващи Превозни средства и задължения на Наемателя по отношение на гореспоменатото;

1.1.4.      Условия за проверка на Превозното средство;

1.1.5.      Други условия, свързани с използването на Превозното средство.

1.2.       Тези Общи условия съдържат само най-важната информация относно резервирането и използването на Превозното средство. При резервиране и използване на Превозното средство Наемателят трябва да действа в съответствие с критериите за разумност и справедливост, както и да гарантира, че действията, свързани с резервирането на Превозното средство, се извършват добросъвестно и Превозното средство се използва правилно, че Превозното средство се използва в съответствие с изискванията на Наемодателя от регистрираното лице, което се задължава да полага необходимите грижи за него.

1.3.       По отношение на всички въпроси във връзка с Договора, тези Общи условия или използването на Превозното средство, Наемателят може да се свърже с клиентския център на Наемодателя по: телефон +3592 4193476 или имейл info@spark.bg, в рамките на установеното Работно време.

 

2.        ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 

2.1.       Наемодател – РАЙД ШЕЪР БЪЛГАРИЯ ЕАД, ЕИК 204787918, седалище и адрес на управление Христофор Колумб 41, ет. 7, гр. София, Република България.

2.2.       Наемател - физическо лице, което има интерес да използва Мобилното приложение за споделяне на автомобили и има минимум 1 (една) година стаж като шофьор категория «В». Горното се удостоверява с валиден документ за самоличност и валидно свидетелство за управление на МПС, издадено на името на Наемателя, като за лица извън границите на Европейски съюз се изисква предоставянето на легализиран екземпляр от свидетелството за управление на МПС или Международно свидетелство за управление на МПС. За избягване на всякакво съмнение, Страните изрично се съгласяват, че при регистрация в Уебсайта и всеки път, когато Наемателят се регистрира в своя акаунт на Уебсайта, безусловно потвърждава чрез съответното действие, че има право да сключва и да изпълнява Договора и да използва Превозни средства при условията, посочени в Договора и Общите условия, както и валидността на предоставените документи за самоличност.

2.3.       СтраниНаемодателят и Наемателят; всеки от тях наричан поотделно Страна, когато се избягва разграничаването между тях.

2.4.       Договор - Договор за наем на Превозни средства и услуги, сключен между Наемодателя и Наемателя по електронен път, неразделна част от който са Списък на неустойки – Приложение № 1 и настоящите Общи условия, с чието съдържание Наемателят се съгласява безусловно при регистрацията си в Мобилното приложение.

2.5.       Превозно средство – електрически задвижвано превозно средство, което е предоставено от "РАЙД ШЕЪР БЪЛГАРИЯ" ЕАД на Наемателя за временно притежаване и ползване в съответствие с процедурата и условията, посочени в Договора и настоящите Общи условия.

2.6.       Система за Превозни средства – електронна система, инсталирана в Превозното средство, която записва и доставя на Наемодателя информация относно местоположението на Превозното средство, разстоянието, изминато от Превозното средство, времето за използване на Превозното средство, както и други данни във връзка с Превозното средство и неговото използване.

2.7.       .

2.8.       Работно време – работно време на Наемодателя, т.е. времеви период от 09.00 до 18.00 часа българско време от Понеделник до Петък и от 10.00 до 19.00 часа през Събота и Неделя, с изключение на официалните празници, предвидени в нормативните актове на Република България, както и други изключения, посочени в нормативните актове.

2.9.       Станция за зареждане – зарядно устройство за електрическо Превозно средство, посочено в Мобилното приложение.  Списъкът на станциите за зареждане е предоставен и на Уебсайта. В случай, че Превозното средство е зареждано на станции за зареждане, които не са посочени в Мобилното приложение / Уебсайта, зареждането ще се извършва за сметка на Наемателя.

2.10.   Ценоразпис – цени за наем на Превозни средства и предоставяне на услуги, както и други такси, всички от които са предоставени на Уебсайта и Мобилното приложение, който може да бъде променян едностранно от Наемодателя.

2.11.   Мобилно приложение – Система за търсене, резервиране, използване, плащане и други услуги, собственост на Наемодателя, управлявана от смартфон. Мобилното приложение може да бъде изтеглено безплатно от платформите на App Store или Google Play.

2.12.   Услугиподдръжка на Превозни средства (основни и текущи ремонти, техническо обслужване), задължителна застраховка гражданска отговорност за притежателя на Превозното средство и застраховка на Превозното средство (KASKO), всички необходими консумативи за експлоатацията на Превозното средство (например електричество, течност за измиване на предното стъкло).

2.13.   Уебсайт – Уебсайт на Наемодателя с адрес – www.spark.bg.

 

3.        ИЗПОЛЗВАНЕ НА АКАУНТА НА САЙТА И МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ

 

3.1.       С подписването на Договора за наем, Наемателят предоставя своя електронен адрес, който се счита за идентификационен код на Наемателя.

3.2.       При първа регистрация на Наемателя в Уебсайта или в Мобилното приложение той създава парола, която се използва за по-нататъшно влизане в Уебсайта.

3.3.       Входът към Уебсайта или данните за Мобилното приложение се предоставя само на Наемателя, поради което същият трябва да запази тези данни и не трябва да ги разкрива на никого.

3.4.       Наемателят трябва незабавно да информира Наемодателя чрез съобщение в Мобилното приложение и чрез телефонен разговор или в извънработно време чрез оставяне на съобщение до клиентския център, в случай че той загуби данните за влизане и/или тези данни станат известни на трети лица. След получаване на такова уведомление Наемодателят предоставя на Наемателя нови данни за вход в Мобилното приложение.

3.5.       Всички загуби, настъпили след подаването на уведомлението, посочено в раздел 3.4, на Наемодателя и след края на периода за издаване на новите данни за вход, посочени в раздел 3.4, се покриват от Наемодателя, освен ако такива загуби са настъпили поради недобросъвестни действия на Наемателя. Ако загубите са настъпили поради използването на данните за вход в Мобилното приложение преди края на периода, посочен в раздел 3.4, се счита, че такива загуби са настъпили поради груба небрежност на Наемателя.

3.6.       Наемателят трябва да осигури спазването на всички разумни мерки за сигурност, включително, но не само антивирусни програми при използване на компютърен хардуер, софтуер или друго оборудване, докато се свързва с Уебсайта и/или Мобилното приложение и е отговорен за всички последствия, които възникват поради недостатъчна обезопасеност на компютъра на Наемателя или други системи.

3.7.       В случай че бъде нарушена сигурността на софтуера и/или данните, които са необходими за използване на Уебсайта и/или Мобилното приложение, Наемодателят, по искане на Наемателя, предоставя на последния нова парола и той е длъжен незабавно да промени съществуващата.

3.8.       Наемателят носи отговорност за съхранението и използването на своите документи за самоличност и се задължава да удостовери, че към всеки момент от сключването на Договора за наем документите за самоличност са валидни и достоверни.

 

4.        ПРОЦЕДУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯТА

 

4.1.       Резервацията се извършва от Мобилното приложение. Предварителната резервация е налице 15-45 минути (в зависимост от избрания период на резервация) до началото на предвиденото използване на Превозното средство. За да извършите резервацията, трябва да изпълните следните действия:

4.1.1.      Влизане в Мобилното приложение от Наемателя;

4.1.2.      Избиране на желаното Превозно средство според наличността му, индикирана в Мобилното приложение на Наемодателя;

4.1.3.      Потвърждаване на резервацията на Превозно средство от Наемодателя.

4.2.       Всяко потвърждение за резервацията се генерира на дисплея на смартфона на Наемателя.

4.3.       В случай, че Наемателят не започне да използва Превозното средство в рамките на 15-45 минути (в зависимост от избрания период на резервация) от момента на потвърждаване на резервацията, резервирането на Превозното средство ще бъде автоматично отменено. В случай на констатирано недобросъвестно и/или системно повтаряне на съответна резервация, без да бъде използвано активно превозното средство и същевременно достъпно в мобилното приложение за други потребители на услугата, профилът на неизправната страна може да бъде деакитивиран едностаранно от Наемодателя.

4.4.       Срокът за ползване на Превозното средство, за което Наемателят заплаща Наемна цена и цена за Услуги, се изчислява от отключването на Превозното средство, резервирано от Потребителя и се осчетоводява в съответствие с процедурата и условията, посочени в Ценовата листа, до прекратяване на ползването на Превозното средство чрез използване на Мобилното приложение и оставяне на Превозното средство в Позволена зона (мястото, посочено в раздели 5.3.5 и 5.3.6 от настоящите Общи условия).

 

5.        ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

 

5.1.       Инструкция за използване на Превозното средство:

5.1.1.      Резервираното Превозното средство се отключва при избиране на команда “Отключване” от Наемателя на екрана на смартфона, като се използва Мобилното приложение на Наемодателя;

5.1.2.       Наемателят трябва да инспектира Превозното средство (вътре и отвън), да провери дали гумите на Превозното средство са правилно напомпани, дали нивото на мощност на електрическата батерия на Превозното средство е достатъчно, за да измине 10 км (десет километра) или повече, да провери дали има видими външни повреди, дефекти и/или несъответствия на Превозното средство или неговото оборудване и документация, а ако това се установи непосредствено преди използването на Превозното средство, Наемателят трябва да уведоми клиентския ценътр на Наемодателя на телефон +3592 4193476  в рамките на работното му време, а в извънработно време – чрез оставяне на съобщение и да избере съответната команда на екрана на смартфона, като използва Мобилното приложение на Наемодателя;

5.1.3.      Вътре в Превозното средство Наемателят трябва да намери ключ за запалване, инструкция за използване, документи на Превозното средство, застрахователна документация, в багажника на Превозното средство са оставени кабели за зареждането му - кабел за зарядна станция тип 2 (Type 2). По искане на Наемателя и достатъчна наличност, Наемодателят може да предостави и кабел за стандартен контакт Шуко, за което Страните подписват приемо-предавателен протокол, в който се указва и срокът за ползване на този кабел. На датата на изтичане на срока по предходното изречение, Наемателят се задължава да върне кабела за стандартен контакт Шуко в седалището и адреса на управление на Наемодателя, за което Страните подписват протокол за връщане. Наемателят проверява дали са налице всички документи, посочени в инструкциите, приспособленията и принадлежностите на Превозното средство. Ако някое от гореизброените липсва или е повредено и/или има несъответствия, Потребителят незабавно, преди да използва Превозното средство, трябва да информира клиентския център на РАЙД ШЕЪР БЪЛГАРИЯ АД на телефон  +3592 4193476 и да избере съответната команда на екрана на смартфона, като използва Мобилното приложение и изчака допълнителни инструкции от страна на Наемодателя във връзка с използването на Превозното средство. До датата на получаване на необходимите инструкции Наемателят не дължи заплащането на наемна цена, освен ако се установи, че същият не е сигнализирал Наемодателя незабавно за възникналия инцидент и/или при условие, че необходимите за предприемане действия от Наемателя не са осъществени или са осъществени немарливо, с оглед на Договора за наем, Общите условия към Договора за наем, предоставената информация в Мобилното приложение или Инструкциите за експлоатация. Независимо от хипотезите по предходното изречение, Наемателят е длъжен да предприеме всички необходими действия за запазване на целостта и безопасността на Превозното средство, неговата документация, приспособления и устройства;

5.1.4.      Превозното средство трябва да бъде пуснато в движение и трябва да бъде управлявано по начина, предвиден в инструкцията, посочена в раздел 5.1.3 от настоящите Общи условия;

5.1.5.      В случай на временно спиране, Превозното средство трябва да се остави заключено с ключа за запалване за времето на престоя;

5.1.6.      След като използва Превозното средство, Наемателят трябва да го върне в някоя от Позволените зони, да остави ключа за запалване вътре в Превозното средство на определеното за това място, да провери дали не е оставил някоя своя вещ и да се увери, че е оставил в Превозното средство всички документи, приспособления и принадлежности на Превозното средство, които са изброени в инструкцията, находяща се в Превозното средство и/или в Уебсайта и Мобилното приложение;

5.1.7.      След като пристигне на мястото, посочено в Раздел 5.1.6 от настоящите Общи условия и излезе от Превозното средство, Наемателят трябва да избере командата Завършване на пътуването на Мобилното приложение на Наемодателя. Наемателят се уверява, че след като напусне Превозното средство, то е заключено, всички прозорци и люк са затворени, ръчната спирачка е издърпана и Превозното средство е паркирано в съответствие с изискванията на Закона за движение по пътищата, други приложими нормативни актове и изисквания за сигурност и безопасност.

5.2.       Зареждане на батерията на Превозното средство:

5.2.1.      Наемателят трябва да остави Превозното средство в режим на зареждане в най-близката Станция за зареждане в мрежата «Eldrive» и в Позволена зона, при условие, че нивото на зареждане на акумулаторната батерия на Превозното средство е достатъчно, за да измине по-малко от 10 км (десет километра). Ако най-близко находящата се Зарядна станция не е инсталирана на Позволена зона – Наемателят се задължава да остави Превозното средство до Позволена зона след като същото бъде заредено достатъчно, за да може след паркирането да има остатъчен заряд на акумулаторната батерия от поне 10 км. (десет километра).

5.3.       Други условия за използване на Превозното средство:

5.3.1.      Наемателят трябва да гарантира, че Превозните средства се използват по предназначение в съответствие с условията на Договора, препоръките на производителя, за които е информиран и инструкциите за употребата му, също така в съответствие с настоящите Общи условия, Закона за движението по пътищата и изискванията на всички други приложими нормативни актове;

5.3.2.      Наемателят няма право да използва Превозното средство за състезания, други спортове, оф-роуд шофиране или други цели с конкурентен характер, както и да използва Превозното средство като тренировъчно средство или в постоянно увеличен товарен режим (превоз на тежки товари и др.), за други цели, за които Превозното средство не е подходящо, нито да използва Превозното средство за извършване на дейности, забранени от нормативните актове на Република България;

5.3.3.      Наемателят гарантира, че няма да допуска тютюнопушене в Превозното средство и ако трябва да бъдат превозвани домашни любимци, то те ще бъдат превозвани в специално пригодени чанти, кутии или клетки, така че че да не се замърсява Превозното средство;

5.3.4.      Наемателят гарантира, че дори ако Превозното средство е паркирано само за кратък период от време, Превозното средство следва да бъде паркирано на място, позволено за паркиране съгласно действащите нормативни актове, светлините и плейъра трябва да бъдат изключени, прозорците и люкът на покрива трябва да бъдат затворени и всички ключалки да бъдат заключени;

5.3.5.      След изтичане срока на ползването Наемателят е длъжен да паркира Превозното средство в Позволена зона;

5.3.6.      Наемателят гарантира, че след изтичане срока на ползването Превозното средство няма да бъде паркирано в частни паркинги, дворове и паркинги, запазени за трети лица или на забранени за престой или паркиране зони съгласно действащите нормативни актове, Договора за наем и настоящите Общи условия. Наемателят гарантира, че Превозното средство няма да се оставя на такива места, където паркирането на Превозни средства е забранено от пътни знаци и/или пътни маркировки. Наемателят няма право да оставя Превозното средство в зоните, където са валидни знаците Забранено за спиране, Забранено паркиране и Запазено място за паркиране”, независимо от времевите ограничения, както и по друг начин да нарушава нормативните актове, регулиращи обществените отношения свързани с движението по пътищата. Наемателят носи отговорност за нарушения на Закона за движение по пътищата и/или други нормативни актове в резултат от оставяне на Превозното средство на неподходящо място;

5.3.7.      Всички действия или опити за сканиране на данните на системата на Превозното средство, копиране, промяна или премахване на такива са строго забранени;

5.3.8.      Забранено е извеждането на Превозното средство извън територията на Република България, както и извън установените участъци за движение на Превозното средство.

 

6.        УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПОЛЗВАНЕТО НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

 

6.1.       Наемателят трябва да върне Превозното средство в състояние, което не е по-лошо от това, в което го е получил, след отчитане на обичайното изхабяване. При определянето на това дали износването на Превозното средство е обичайно, Страните се позовават на изискванията, определени от Общите условия на държавната техническа инспекция. Заедно с другите щети, обичайното износване не включва:

6.1.1.      Счупени, деформирани и по друг начин повредени части от механични или топлинни средства;

6.1.2.      Повредени устройства и оборудване;

6.1.3.      Вдлъбнатини на каросерията, драскотини на слоя боя и ясно видими драскотини (слой боя, наранен в основата);

6.1.4.      Амортизация на слоя боя вследствие на интензивно измиване и/или почистване на Превозното средство;

6.1.5.      Ремонти, извършени с лошо качество и/или дефекти, произтичащи от такъв лошокачествен ремонт;

6.1.6.      Драскотини на предните стъкла на каросерията;

6.1.7.      Драскотини на предното стъкло на каросерията, произтичащи от неправилно използване и/или почистване на Превозното средство;

6.1.8.      Вътрешни повреди, като изгаряния или петна по седалките, счупени части от пластмасовия преден панел, капак на багажника, дръжки за отваряне на прозорците и др.;

6.1.9.      Повредена геометрия на каросерията.

6.1.10.  Липсващи документи, принадлежности, приспособления или устройства, за чиято наличност Наемателят е уведомен чрез Договора за наем, Общите условия, Инструкциите за експлоатация или по друг приемлив и доказуем начин;

6.2.       Ако Наемателят след изтичане на Договора за наем или по искане на Наемодателя в случая, предвиден в раздел 6.3 от настоящите Общи условия, не върне Превозното средство в договореното състояние, Наемодателят има право да депозира жалба пред компетентните органи, също така той има право да блокира запалването на Превозното средство и да претендира и получи заплащането на неустойки в съответствие с Приложение № 1 към Договора за наем – Списък на неустойки, както и всякакви други дължими плащания и обезщетения, възникнали в резултат на нарушението.

6.3.       Наемодателят има право да поиска връщане на Превозното средство, заедно с придружаващата го документация, принадлежности, устройства и приспособления, по всяко време, в случай че Наемателят използва Превозното средство повече от 30 (тридесет) дни или използва опасно и/или незаконно Превозното средство и/или наруши настоящите Общите условия и/или Договора. В този случай Наемателят връща Превозното средство на Наемодателя, като докара Превозното средство до всяко позволено място, посочено в раздели 5.3.5 или 5.3.6 от настоящите Общи условия, не по-късно от 3 (три часа) от момента на получаване на искане от страна на Наемодателя (чрез използването на Уебсайта, Мобилното приложение или по друг начин, разрешен от действащите закони). В случай, че Наемателят не успее да върне Превозното средство, заедно с придружаващата го документация, принадлежности, устройства и приспособления на Наемодателя в срок, Последният има право да блокира управлението на Превозното средство и да върне Превозното средство обратно, като претендира съответните дължими плащания от Наемателя.

6.4.       Разписката за използване на Превозното средство се издава на Наемателя и не може да бъде изменяна.

 

7.        ПОВРЕДИ И ЩЕТИ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

 

7.1.       В случай, че Превозното средство се повреди, на таблото се появяват предупредителни сигнали, могат да се чуват подозрителни странични звуци и/или няма възможност за безопасно продължаване на експлоатацията на Превозното средство, Наемателят трябва незабавно да прекрати използването на Превозното средство на позволена за престой и паркиране зона, да информира Наемодателя чрез Мобилното приложение и клиентския център (чрез телефонен разговор, а в извънработно време – чрез оставяне на съобщение) относно горепосоченото и да изпълни допълнителни указания, дадени от Наемодателя и посочени в Инструкцията за експлоатация.

7.2.       В случай, че Превозното средство се повреди поради пътнотранспортно произшествие или поради наличието на други обстоятелства, Наемателят незабавно информира Наемодателя и съответните компетентни органи (полиция, пожарна служба, застрахователно дружество и др.), попълва декларация за пътнотранспортно произшествие и изпълнява други необходими действия, за да се избегнат или смекчат евентуалните щети за Наемодателя, Превозното средство и/или трети лица и имуществото.

7.3.       Наемателят трябва да се увери, че Превозното средство вече не се използва в случай на повреда и се счита за уведомен, че такава по-нататъшна употреба може да доведе до по-големи щети, да увеличи загубите или да застраши пътната безопасност.

 

8.        ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И СВЪРЗАНИ ДЕЙНОСТИ НА НАЕМАТЕЛЯ

 

8.1.       Наемателят, управляващ Превозното средство, трябва да притежава валидна шофьорска книжка от категория Б, със шофьорски стаж от най-малко от 1 (една) година, трябва да е трезвен и да не е под въздействието на наркотични, психотропни или други психоактивни вещества или техни аналози.

8.2.       Забранява се преотстъпването на Превозното средство за  управление от други лица, различни от титуляра на потребителския профил, с който е извършена регистрацията в Мобилното приложение.

8.3.       Наемателят трябва да спазва Закона за движение по пътищата и други приложими нормативни актове, при използване на Превозното средство.

 

9.        ОТГОВОРНОСТ НА НАЕМАТЕЛЯ

 

9.1.       От началото на употребата на Превозното средство (Раздел 5.1.1 от Общите условия) до края на употребата на Превозното средство (Раздел 5.1.7 от Общите условия), Наемателят/ носи пълна отговорност за Превозното средство, както и върху него преминава рискът от увреждане или погиване на наетия елекромобил, с изключение на хипотезите, които не могат да бъдат вменени във вина на Наемателя .

9.2.       Във всеки случай, прилагането на неустойки, определени в Договора и/или Списъка на неустойки, Наемателят не е освободен от задължението да изпълнява задълженията си, посочени в Договора и/или Общите условия.

9.3.       Неупражняването на правата, предвидени в Договора и/или Общите условия от Страните, не представлява отказ от тези права и частичното упражняване на тези права не изключва по-нататъшното упражняване на същите.

9.4.       В случай, че Наемателят не уведоми Наемодателя чрез съобщение в Мобилното приложение и чрез обаждане (оставяне на съобщение) в клиентския център за щетите, дефектите и/или други несъответствия на Превозното средство, оборудването и/или документацията му, настъпили / констатирани преди стартиране на използването на Превозното средство, Наемателят носи отговорност за всички констатирани вреди, несъответствия и дефекти.

9.5.       В случай, че Наемателят наруши Закона за движение по пътищата и/или други нормативни актове, същият се задължава да възстанови преките загуби на Наемодателя, понесени вследствие на такова нарушение за всяко отделно нарушение, както и да заплати дължимите неустойки съгласно Списъка с неустойки и евентуално дължимата наемна цена, за което Наемателят предоставя своето съгласие, с регистрацията си в Мобилното приложение и сключването на настоящия договор за директно  дебитиране на платежната му карта от Наемодателя и съответно – при липсата на наличност, се задължава да заплати дължимата сума в срок до три дни след поискване от Наемодателя.

9.6.       В случай, че Наемателят наруши Общите условия/Договора, се прилагат неустойките, посочени в Списъка на неустойки. Страните признават, че всяка неустойка служи за възстановяване на загубите на Наемодателя, възникнали вследствие на конкретното нарушение на Общите условия и Договора от страна на Наемателя, като той потвърждава изрично съгласието си с размера на неустойките към датата на регистрацията си в Мобилното приложение и преди стартиране на всяко ползване на Превозното средство.

                                                                                                                  

10.    ДЕФЕКТИ И НЕСЪВМЕСТИМОСТИ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО И СВЪРЗАНА ОТГОВОРНОСТ НА НАЕМОДАТЕЛЯ

 

10.1.   Наемодателят трябва да гарантира, че Превозното средство е годно за експлоатация съгласно предназначението му.

10.2.   Дефектите на Превозното средство, които не оказват никакво влияние в близко бъдеще върху пътната безопасност, не се считат за дефекти.

10.3.   Наемодателят е отговорен за изпълнението на дейностите, посочени в Договора, и трябва да възстанови всички преки загуби на Наемателя, които са възникнали поради неправилно изпълнение на ангажиментите от Наемодателя. Страните не носят отговорност за действия или бездействия на местните власти или други трети лица. Също така, Наемодателят не носи отговорност за загуби, които Наемателят е причинил или би могъл да понесе поради неефективно използване на Превозното средство и загуби, възникнали поради нереализиране на очакванията на Наемателя във връзка с предоставения му електромобил. Във всеки случай Страните не носят отговорност една спрямо друга за евентуални косвени загуби.

10.4.   Наемодателят не носи отговорност за загубите на Наемателя, които са претърпени поради невъзможност за използване на Превозното средство в случай на произшествие или поради други причини, независещи от Наемодателя.

 

11.    ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

11.1.   Общите условия представляват неразделна част от Договора.

11.2.   Наемодателят не поема никакъв риск или отговорност и се освобождава безусловно от такива, в случай че Наемателят не сe е запознал частично или изцяло с Общите условия и/или Договора, предвид обстоятелството, че му е предоставена такава възможност и му е вменено такова задължение.

11.3.   Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни едностранно от РАЙД ШЕЪР БЪЛГАРИЯ АД и трябва да се съобщят на Наемателите по отношение на всички изменения (изменените Общи условия за ползване са публикувани на Уебсайта). По тази причина Наемателят се задължава да се запознае с Общите условия преди началото на всяко ползване на Превозно средство.

11.4.   Всяка Страна се задължава да уведоми писмено другата Страна, като използва Уебсайта, не по-късно от 5 (пет) календарни дни, ако регистрираният адрес или друга информация за контакт, предвидена в Договора се промени.

11.5.   Термините с главни букви, използвани в настоящите Общи условия имат значението, което им се приписва в Договора, освен когато тези Общи условия ясно и недвусмислено определят друго.

11.6.   Доколкото не е предвидено друго в настоящите Общи условия или Договора за наем, всяка от Страните приема за валидна кореспонденция до посочения адрес за кореспонденция в прембюла на Договора за наем, включително кореспонденция по електронна поща.