AUTOMOBILIO NUOMOS IR PASLAUGŲ SUTARTIS

 

[PILDOMA AUTOMATIŠKAI]

Vilnius, Lietuvos Respublika

 

Sutarties šalys:

 

Nuomotojas:

 

UAB Ride Share

Juridinio asmens kodas: 304136890

PVM mokėtojo kodas: LT100009823012

Buveinės adresas: Aukštaičių g. 7, Vilnius

Telefono Nr.: 8 700 77275

El. paštas: info@espark.lt

 

 

Nuomininkas: [PILDOMA AUTOMATIŠKAI]

 

Vardas:

Pavardė:

Asmens kodas:

Pilietybė:

Gyvenamosios vietos adresas:

Mobiliojo telefono Nr.:

El. paštas:

 

 

 


1.             SĄVOKOS:

 

1.1.       Nuomininkas – šios Sutarties šalis, nurodyta Sutartyje kaip „Nuomininkas“. Užsiregistruodamas Mobiliojoje programoje ir pradėdamas naudotis Automobiliu Nuomininkas kiekvieną kartą atitinkamu veiksmu besąlygiškai patvirtina, kad jis turi teisę sudaryti Sutartį ir naudotis Automobiliu pagal Sutarties ir Taisyklių sąlygas.

1.2.       Nuomotojas – šios Sutarties šalis, nurodyta Sutartyje kaip „Nuomotojas“.

1.3.       Šalys – Nuomotojas ir Nuomininkas kartu; kiekvienas iš jų atskirai, kai nenorima išskirti vieno iš jų, vadinamas Šalimi.

1.4.       Sutartis – tai ši Automobilio nuomos ir paslaugų sutartis, sudaryta tarp Nuomotojo ir Nuomininko, kurią sudaro šios Sutarties sąlygos ir Taisyklės.

1.5.       Taisyklės – tai Nuomos ir paslaugų teikimo taisyklės, kurias Nuomininkas patvirtina sudarydamas šią Sutartį ir kurios yra sudėtinė bei neatskiriama Sutarties dalis.

1.6.       Automobilio naudojimo terminas – tai laiko tarpas nuo Automobilio atrakinimo Nuomininkui pasirinkus komandą „Atrakinti“ išmaniojo telefono ekrane, naudojant Nuomotojo Mobiliąją programą, iki Automobilio grąžinimo į Taisyklėse nurodytą vietą ir Automobilio nuomos užbaigimo pasirinkus komandą „Užbaigti kelionę” išmaniojo telefono ekrane, naudojant Nuomotojo Mobiliąją programą.

1.7.       Automobilio sistema tai Automobilyje įdiegta elektroninė sistema, kuri fiksuoja Automobilio buvimo vietą, Automobilio nuvažiuotą atstumą, Automobilio naudojimo laiką ir kitus su Automobiliu bei jo naudojimu susijusius duomenis ir juos persiunčia Nuomotojui.

1.8.       Automobilis tai elektra varoma transporto priemonė, kurią Nuomotojas suteikia Nuomininkui laikinai valdyti ir naudoti šioje Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis.

1.9.       Mokesčių, kompensacijų ir baudų sąrašas – tai Sutarties Priede Nr. 1 numatytas netesybų už netinkamą Sutarties (įskaitant, bet neapsiribojant, Taisykles) vykdymą ar jos nevykdymą, sąrašas.

1.10.   Administracinis mokestis – tai 10 (dešimties) Eur mokestis, skirtas kompensuoti Nuomotojo patirtas išlaidas administruojant šios Sutarties mokesčius, kompensacijas ir baudas, nurodytus Sutarties Priede Nr. 1.

1.11.   Kainoraštis – tai Tinklapyje ir Mobiliojoje programoje skelbiami Automobilio Nuomos ir Paslaugų mokesčio dydžiai bei kitų mokesčių dydžiai.

1.12.   Mobilioji programa – tai Nuomotojui priklausanti Automobilių paieškos, rezervavimo, naudojimo, apmokėjimo bei kitų paslaugų sistema, valdoma išmaniuoju telefonu. Mobiliąją programą galima atsisiųsti nemokamai iš App Store ar Google Play internetinių platformų.

1.13.   Paslaugos – tai Automobilio techninės priežiūros (kapitalinio ir einamojo remonto, techninio aptarnavimo) paslaugos, transporto priemonių valdytojų privalomojo civilinės atsakomybės ir transporto priemonės (KASKO) draudimas, visos Automobilio eksploatacijai reikiamos medžiagos (pvz., elektra, langų plovimo skystis).

1.14.   Įkrovimo stotelė – tai Automobilių elektros įkroviklis, esantis Mobiliojoje programoje nurodytose vietose, iš kurių Nuomininkas gali pasiimti Automobilį ir/arba į kurias jį grąžina. Įkrovimo stotelių sąrašas taip pat yra nurodytas Tinklapyje.

1.15.   Tinklapis – tai Nuomotojo interneto tinklapis, kurio adresas – www.espark.lt.

 

 

 

 

2.             SUTARTIES OBJEKTAS

 

2.1.       Šia Sutartimi Nuomotojas, teikdamas Paslaugas, įsipareigoja suteikti Nuomininkui nuomos teise laikinai valdyti ir naudotis Automobilį, o Nuomininkas įsipareigoja naudotis Automobiliu, remiantis Sutartyje numatytomis sąlygomis, mokėti už jį nuomos mokestį bei mokestį už Paslaugas.

2.2.       Sudarius šią Sutartį, Nuomotojas patvirtina Nuomininkui prisijungimą prie Mobiliosios programos. Nuomininkas įsipareigoja saugoti pasirinktus prisijungimo prie Mobiliosios programos duomenis ir slaptažodžius bei nedelsdamas informuoti apie jų praradimą. Už šių duomenų apsaugą yra atsakingas Nuomininkas.

2.3.       Automobilio rezervacijos vykdymo tvarka, Automobilio naudojimo tvarka, Automobilio apžiūros sąlygos, Automobilio trūkumų ir neatitikimų sąlygos bei kitos su Automobilio nuoma ir Paslaugomis susijusios sąlygos numatytos Nuomos ir paslaugų teikimo taisyklėse (t. y. Taisyklėse), kurios yra neatskiriama šios Sutarties dalis ir yra skelbiamos Mobiliojoje programoje bei Tinklapyje. Nuomotojas turi teisę pasikeitus rinkos sąlygoms ar rinką reguliuojantiems teisės aktams, taip pat esant kitiems objektyviems pagrindams, keisti Taisykles, pranešęs apie tai Nuomininkui elektroniniu paštu prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų pateikdamas naują Taisyklių redakciją. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų nuo naujos redakcijos pateikimo Nuomininkui. Jei Nuomininkas nesutinka su pakeitimais, jis turi teisę iki pakeitimų įsigaliojimo dienos pranešęs apie tai Nuomotojui nutraukti Sutartį.

2.4.       Nuomininkas, sudaręs Sutartį, turi teisę, naudodamasis elektroniniais kanalais, atlikti su Automobilio rezervavimu susijusias operacijas Mobiliojoje programoje. Sutartis yra vienašališkai neatšaukiamas Nuomotojo ir Nuomininko susitarimas, kad Nuomininko nurodymai, atlikti Mobiliojoje programoje, turi tokią pat privalomą teisinę galią kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistina įrodinėjimo priemonė teisme bei bet kurioje kitoje ginčus nagrinėjančioje institucijoje.

2.5.       Kiekviename Automobilyje yra Automobilio užvedimo raktas, Automobilio registracijos liudijimas, techninės apžiūros rezultatų kortelė (ataskaita), transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis ir draudimo taisyklės. Volkswagen e-up! markės Automobiliuose papildomai yra GARMIN navigacijos prietaisas. VW, Hyundai, Nissan markės Automobiliuose yra Type 2 įkrovos laidai, skirti įsikrauti Automobilį namuose ir įkrovimo stotelėse, Renault - stotelėse, Peugeot - namuose.

2.6.      Prieš pradėdamas naudotis Automobiliu, Nuomininkas įsipareigoja Automobilį apžiūrėti, ir nustatęs, kad yra akivaizdžių išoriškai matomų Automobilio pažeidimų arba trūksta 2.5 p. nurodytų Automobilio priedų, turi apie tai pranešti Nuomotojui Taisyklėse numatyta tvarka. Priešingu atveju laikoma, kad visi pažeidimai atsirado Nuomininko Automobilio naudojimo metu ir už juos atsakingas yra Nuomininkas.

2.7.      Pasinaudojęs Automobiliu, Nuomininkas įsipareigoja grąžinti Automobilį į Taisyklėse nurodytą vietą tokios būklės, kokios Nuomininkas jį pasiėmė, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą. Sprendžiant dėl Automobilio normalaus nusidėvėjimo, Šalys vadovaujasi 2010 m. kovo 01 d. Lietuvos autoverslininkų asociacijos parengta atmintine, kuri paskelbta asociacijos interneto svetainėje adresu: http://www.laa.lt/uploads/Atmintine_2010_03_01.pdf bei valstybinės techninės apžiūros taisyklių nustatytais reikalavimais.

 

 

3.             AUTOMOBILIO EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS

 

3.1.       Nuomininkas įsipareigoja naudotis Automobiliu kaip atidus ir rūpestingas savininkas, naudoti jį tik pagal tiesioginę paskirtį, nepažeidžiant Taisyklių reikalavimų.

3.2.       Nuomininkas įsipareigoja laikytis Automobilio gamintojo nustatytų Automobilio eksploatavimo reikalavimų, instrukcijų bei rekomendacijų, teisės aktais nustatytų Kelių eismo taisyklių bei kitų taikomų teisės aktų reikalavimų. Nuomininkas taip pat įsipareigoja laikytis tų Automobilio eksploatavimo reikalavimų, kurie nors ir aukščiau nepaminėti, tačiau laikomi įprastais tokio pobūdžio turto naudojimui.

3.3.       Nuomininkas įsipareigoja nedelsiant pranešti Nuomotojui ir atitinkamai valstybinei institucijai (pvz., policijai, gaisrinei tarnybai), jeigu Automobilis yra prarandamas, sunaikinamas, sužalojamas (sugadinamas), sugenda ar kitaip tampa netinkamu naudoti, taip pat jeigu atsiranda aplinkybės, trukdančios valdyti ir naudoti Automobilį ir/arba užtikrinti normalias jo eksploatavimo sąlygas.

3.4.       Nuomininkas neturi teisės be išankstinio raštiško Nuomotojo sutikimo Automobilio subnuomoti, perduoti savo teises ir pareigas pagal Sutartį arba perduoti Automobilį ir leisti/sudaryti sąlygas juo naudotis kitam asmeniui.

 

4.             ATSAKOMYBĖ

 

4.1.       Nuomininkas yra visiškai atsakingas už Automobilį visą Automobilio naudojimo terminą. Automobilio naudojimo terminu Nuomininkui tenka Automobilio padidinto pavojaus šaltinio valdytojo atsakomybė.

4.2.       Nuomininkas neatsako už Automobilio gedimus, kurie atsirado Automobilio eksploatavimo metu ir yra ankstesnio Automobilio eksploatavimo ar natūralaus nusidėvėjimo pasekmė, jeigu Nuomininkas nedelsiant apie juos informavo Nuomotoją telefonu ir vykdė Nuomotojo duotas instrukcijas.

4.3.       Jeigu Automobilio naudojimo terminu Automobilis sužalojamas (sugadinamas) arba prarandamas (įskaitant, bet neapsiribojant, Automobilio konfiskavimą), prarandami ar sužalojami (sugadinami) Automobilio priedai (pvz., užvedimo raktas), Nuomininkas įsipareigoja sumokėti Nuomotojui Mokesčių, kompensacijų ir baudų sąraše numatytą sumą ir atlyginti Nuomotojo patirtus nuostolius, kurie viršija numatytą sumą, jeigu jų neatlygina Automobilį apdraudusi draudimo bendrovė. Šiuo atveju neturi įtakos priežastys, dėl kurių draudimo bendrovė nuostolių neatlygina (besąlyginė išskaita, nedraudiminis įvykis ar kt.).

4.4.       Jeigu naudojant Automobilį jis išpurvinamas daugiau nei įprastai eksploatuojant (tiek viduje, tiek išorėje), Nuomininkas privalo atlyginti Automobilio plovimo, salono valymo išlaidas.

4.5.       Tuo atveju, jeigu dėl Nuomininko kaltės, naudojantis Automobiliu, arba dėl tokio naudojimosi atsiradusių aplinkybių Automobilis yra konfiskuojamas, sulaikomas, netenkama arba yra apribojamos bet kokios kitos teisės į jį, Nuomininkas iki Automobilio grąžinimo Nuomotojui privalo vykdyti visas Sutarties sąlygas, susijusias su šiuo Automobiliu. Nuomininkas taip pat privalo atlyginti visus Nuomotojo nuostolius, patirtus dėl šiame Sutarties punkte nurodytų aplinkybių atsiradimo.

4.6.       Nuomininkas įsipareigoja vykdyti Automobilį apdraudusios draudimo bendrovės nustatytų draudimo taisyklių reikalavimus. Draudimo taisyklės yra kiekviename Automobilyje.

4.7.       Nuomininkas prisiima visišką atsakomybę už teisės aktų pažeidimus bei žalą, padarytą tretiesiems asmenims Automobilio naudojimo terminu. Jeigu Nuomininkas netinkamai eksploatuos Automobilį ar kitaip pažeis šią Sutartį ir dėl to Nuomotojas patirs nuostolių (pvz., mokesčių ar baudų valstybinėms institucijoms ar tretiesiems asmenims ir kt.), Nuomininkas įsipareigoja juos atlyginti Nuomotojui. Nuomininkas patvirtina ir sutinka, jog visa Nuomotojo turima Nuomininko asmeninė informacija gali būti perduodama valstybės institucijoms, antstoliams ir/arba kitiems asmenims mokesčių ar baudų sumokėjimo ir išieškojimo tikslais.

4.8.       Nuomotojui pareikalavus, Nuomininkas už bet kurį Sutartyje ar Taisyklėse numatyto įsipareigojimo nevykdymą ar pažeidimą įsipareigoja sumokėti Nuomotojui 30,- EUR (trisdešimties eurų) dydžio baudą, jeigu Mokesčių, kompensacijų ir baudų sąraše ar kitose Sutarties ar Taisyklių nuostatose už atitinkamą pažeidimą nenumatyta kitokia atsakomybė.

4.9.       Jeigu Sutartyje nenumatyti kitokie terminai, netesybas (baudas ir delspinigius) bei nuostolius, kompensacijas ir kitas sumas Nuomininkas įsipareigoja sumokėti Nuomotojui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo pareikalavimo gavimo.

4.10.   Už kiekvieną pradelstą atsiskaitymo dieną Nuomininkas įsipareigoja mokėti Nuomotojui 0,02 % (dviejų šimtųjų procento) dydžio palūkanas nuo laiku nesumokėtos sumos.

4.11.   Nuomininkas, tinkamai neįvykdęs Sutarties ir/arba pateikęs neteisingus patvirtinimus ir/arba garantijas, greta kitų nuostolių privalo visiškai atlyginti Nuomotojo nuostolius, atsiradusius dėl skolos išieškojimo ar kitų veiksmų, susijusių su Sutarties sąlygų vykdymo užtikrinimu, įskaitant, bet neapsiribojant, teisinių paslaugų ir/arba skolos išieškojimo išlaidas.

4.12.   Jeigu Nuomotojas neužtikrina Nuomininko rezervuoto Automobilio nuomos (t. y. rezervuoto Automobilio arba kito Automobilio Nuomininko rezervuotu metu nėra pasirinktoje Automobilio paėmimo vietoje arba Automobilis yra techniškai netvarkingas ir jo negalima eksploatuoti) ir šios aplinkybės paaiškėja iki Automobilio nuomos pradžios, Nuomotojas įsipareigoja grąžinti Nuomininkui visą jo iš anksto sumokėtą Automobilio rezervacijos ir nuomos mokestį už atitinkamą rezervaciją ir važiavimą, jeigu Šalys nesusitaria kitaip.

4.13.   Jeigu, Nuomininkui pradėjus naudotis Automobiliu, Automobilis sugenda ir jo negalima eksploatuoti, Nuomotojas įsipareigoja grąžinti Nuomininkui visą jo sumokėtą Automobilio nuomos mokestį už atitinkamą važiavimą ir sumokėti baudą, lygią 10 (dešimčiai) procentų nuo grąžinamos sumos, jeigu Šalys nesusitaria kitaip.

4.14.   Nuomotojas atsako už Sutartyje nustatytų įsipareigojimų vykdymą ir privalo atlyginti dėl netinkamo savo įsipareigojimų vykdymo Nuomininkui padarytus tiesioginius nuostolius. Nuomotojas neatsako už vietos savivaldos institucijų, kitų Automobilių naudotojų, taip pat kitų trečiųjų asmenų veiksmus ar neveikimą. Nuomotojas taip pat neatsako už nuostolius, kuriuos Nuomininkas patiria ar gali patirti dėl Automobilio neefektyvaus naudojimo, ir už nuostolius, atsiradusius dėl to, kad Automobilis neatitiko Nuomininko lūkesčių. Bet kokiu atveju Nuomotojas neatsako už jokius netiesioginius nuostolius, o pagal Sutartį atlyginami nuostoliai negali būti didesni nei suma, kurią, padengiant šiuos nuostolius, išmokėtų jo civilinę atsakomybę apdraudusi draudimo bendrovė. Nuomotojo atsakomybės ribojimas negalioja, kai žala, padaroma dėl Nuomininko gyvybės atėmimo, sveikatos sužalojimo, ar žala padaroma Nuomininko turtui.

4.15.   Nuomotojas jokiais atvejais neatsako už Automobilyje Nuomininko paliktus daiktus.

 

5.             ATSISKAITYMO SĄLYGOS

 

5.1.       Registracijos metu, Nuomininkas įsipareigoja sumokėti Nuomininkui registracijos mokestį (toliau - Registracijos mokestis), kuris Nuomininkui sutikus, bus nuskaitomas nuo jo mokėjimo kortelės, užregistruotos Mobiliojoje programoje. Registracijos mokesčio dydis skelbiamas Kainoraštyje Mobiliojoje programoje.

5.2.       Nuomininkas moka Nuomotojui nuomos mokestį už naudojimąsi Automobiliu (toliau – Nuomos mokestis) pagal Automobilio rezervavimo metu galiojantį Kainoraštį.

5.3.       Automobilio naudojimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo Automobilio atrakinimo pasirinkus komandą „Atrakinti“ išmaniojo telefono ekrane, naudojant Nuomotojo Mobiliąją programą, iki Automobilio grąžinimo į Taisyklėse nurodytą vietą ir Automobilio nuomos užbaigimo pasirinkus komandą „Užbaigti kelionę“ išmaniojo telefono ekrane, naudojant Nuomotojo Mobiliąją programą, momento.

5.4.       Nuomininkas užbaigęs kelionę įsipareigoja atsiskaityti pagal šią Sutartį nedelsiant, naudojantis Mobiliojoje programoje užregistruota mokėjimo kortele. Nepertraukiamai naudojant Automobilį tokį laiko tarpą, kuriam suėjus pasiekiama Automobilio paros nuomos kaina pagal Kainoraštyje nurodytus įkainius, Nuomininkas įsipareigoja nedelsiant atsiskaityti už Automobilio naudojimo laiką nepaisant to, jog Automobilio nuoma vis dar yra tęsiama. Nuomininkas patvirtina, kad jis turi teisę naudotis mokėjimo kortele, kurią jis užregistravo Mobiliojoje programoje, ir joje yra pagal Sutartį mokėtinų sumų sumokėjimui reikiama lėšų suma. Mobiliojoje programoje užregistruota mokėjimo kortelė turi leisti atlikti automatinius nuskaitymus nuo su kortele susietos sąskaitos. Už suteiktas paslaugas bus nuskaitomi pinigai iš aukščiau nurodytos kortelės automatiškai. Nepavykus atlikti automatinio nuskaitymo nuo su kortele susietos sąskaitos dėl to, kad sąskaitoje nepakanka lėšų, Nuomotojas apie tai įspėja Nuomininką. Dėl tos pačios priežasties nepavykus nuskaityti lėšų pakartotinai, Nuomotojas turi teisę taikyti 10,- EUR (dešimties eurų) administravimo mokestį. Jeigu, Nuomininkui naudojantis Automobiliu, Automobiliui dėl Nuomininko kaltės yra padaroma žala ar/ir Nuomininkui iš Sutarties kyla pareiga atlyginti kitus nuostolius ar/ir sumokėti netesybas, tokiu atveju Nuomotojas turi teisę automatiškai nuskaityti nuo mokėjimo kortelės Sutartyje nurodytą sumą. Nuomininkas sutinka, kad Nuomotojas gali rezervuoti lėšas mokėjimo kortelėje iki pilnos numatomų mokėjimų sumos ir nurašyti nuo Mobiliojoje programoje nurodytos mokėjimo kortelės visas sumas, kurias Nuomininkas privalo sumokėti pagal Sutartį.

5.5.       Mokesčiai yra apskaičiuojami, vadovaujantis Mobiliosios programos ir Automobilio sistemos duomenimis. Nuomotojas, remdamasis iš Mobiliosios programos ir Automobilio sistemos gautais duomenimis, sudaro ir pateikia Nuomininkui PVM sąskaitą - faktūrą. Nuomininkas, gavęs sąskaitas, privalo per 3 (tris) darbo dienas patikrinti, ar sąskaitose nurodyti duomenys yra teisingi, bei raštu informuoti Nuomotoją apie pastebėtus neatitikimus. Bet kokio pobūdžio pretenzijas, susijusias su sąskaitose nurodyta informacija, Nuomininkas privalo pateikti per 5 (penkias) darbo dienas, skaičiuojant nuo sąskaitos gavimo dienos. Nuomininkui nepateikus pretenzijų per aukščiau nurodytą terminą, laikoma, kad Nuomininkas su pateikta sąskaita sutinka. Sąskaita už naudojimąsi Automobiliu yra išrašoma tam asmeniui, kurį Nuomininkas nurodė prieš pradėdamas naudotis Automobiliu, ir nėra keičiama.

5.6.       Nuomininkas supažindintas ir sutinka, jog Automobilio atrakinimas arba užrakinimas (kiekvienas veiksmas atskirai) dėl ryšio operatorių gali užtrukti iki 1 (vienos) minutės, ir šis laikas yra įtraukiamas į laiką, už kurį skaičiuojamas Nuomos mokestis.

5.7.       Nuomininkui nesumokėjus bet kokių sumų pagal Sutartį, neatsiskaičius ar negrąžinus Automobilio į Sutartyje ar Taisyklėse numatytą vietą ar esant kitų Sutarties ar Taisyklių pažeidimų, Nuomotojas turi teisę blokuoti Nuomininko prieigą prie Mobiliosios programos ir/arba blokuoti naudojimąsi Automobiliu (užblokuoti Automobilio užvedimą) iki tol, kol bus ištaisyti visi Nuomininko pažeidimai.

5.8.       Nuomotojas turi teisę keisti Kainoraštį, pranešęs apie tai Nuomininkui elektroniniu paštu prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų pateikdamas naują Kainoraštį. Kainos gali būti keičiamos dėl objektyvių priežasčių, įskaitant, bet neapsiribojant, infliaciją, rinkos ir reguliacinius pokyčius, pokyčius darbuotojų atlyginimo reglamentavime ir kt. Naujas Kainoraštis įsigalioja po 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų nuo naujo Kainoraščio pateikimo Nuomininkui. Jei Nuomininkas nesutinka su pakeitimais, jis turi teisę iki pakeitimų įsigaliojimo dienos pranešęs apie tai Nuomotojui nutraukti Sutartį.

5.9.       Kai Nuomotojas turi pareigą grąžinti Nuomininkui bet kokias jo sumokėtas sumas, jos grąžinamos į tą pačią mokėjimo kortelę arba banko sąskaitą, iš kurios buvo gautas Nuomininko mokėjimas, jeigu Šalys nesusitaria kitaip.

 

6.             SUTARTIES GALIOJIMAS IR PASIBAIGIMAS

 

6.1.       Ši Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo momento ir galioja neterminuotai.

6.2.       Bet kuri Šalis turi teisę vienašališkai, nesikreipdama į teismą, nutraukti šią Sutartį, įspėdama apie tai kitą Šalį raštu ne mažiau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų.

6.3.       Nuomotojas turi teisę nedelsdamas sustabdyti Sutarties vykdymą, atšaukti Nuomininko rezervacijas ir blokuoti Nuomininko prieigą prie Mobiliosios programos, jeigu Nuomininkas nesilaiko Sutarties ir/ar Taisyklių sąlygų.

6.4.       Nuomotojas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti šią Sutartį, įspėdamas apie tai Nuomininką raštu ne mažiau kaip prieš 5 (penkias) dienas, jeigu Nuomininkas iš esmės pažeidžia šią Sutartį. Esminiu Sutarties pažeidimu laikoma (įskaitant, bet neapsiribojant): vėlavimas sumokėti bet kokią mokėtiną sumą daugiau kaip 10 (dešimt) kalendorinių dienų; pakartotinis bet kurios šioje Sutartyje numatytos prievolės neįvykdymas ar netinkamas vykdymas; jeigu Nuomininkas naudojasi Automobiliu nesilaikydamas Taisyklių arba tyčia atlieka nesąžiningus veiksmus, kurie kenkia ar gali pakenkti Automobilio, Automobilio sistemos ir/arba Mobiliosios programos veikimui.

6.5.       Sutarties nutraukimas neturi įtakos ginčų nagrinėjimo tvarką nustatančių Sutarties sąlygų ir kitų Sutarties sąlygų galiojimui, jeigu šios sąlygos pagal savo esmę lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo.

 

7.             BENDROSIOS NUOSTATOS

 

7.1.       Šalys susitaria, kad Nuomotojas turi teisę vienašališkai perleisti visas iš šios Sutarties kylančias teises ir pareigas bet kuriam trečiajam asmeniui, informuodamas apie tai Nuomininką Mobiliojoje programoje, Tinklapyje arba elektroniniu paštu, jeigu toks teisių ir pareigų perleidimas nesumažina Nuomininkui Sutartimi teikiamų garantijų.

7.2.       Šalys susitaria, kad ši Sutartis, patvirtinta Mobiliojoje programoje arba Tinklapyje, laikoma sudaryta ir galiojančia bei turi tokią pat teisinę galią kaip ir pasirašytas popierinis sutarties variantas. Sutartis laikoma sudaryta nuo Nuomininko užsiregistravimo Mobiliojoje programoje arba Tinklapyje. Sutartis (įskaitant Taisykles) yra abiem Šalims privalomas dokumentas.

7.3.       Jeigu kuri nors Sutarties nuostata prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams arba dėl kurios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Sutarties nuostatų.

7.4.       Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar susijęs su šia Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ir/arba galiojimu, pirmiausia turi būti sprendžiamas dvišalių derybų būdu, remiantis sąžiningumo, protingumo, teisingumo principais. Šalims nepavykus susitarti derybomis per 20 (dvidešimt) dienų nuo rašytinio pasiūlymo pradėti derybas gavimo dienos arba bet kuriai iš Šalių nusprendus, kad tęsti derybas netikslinga, ginčas, nesutarimas ar reikalavimas turi būti galutinai sprendžiamas kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

7.5.       Sutarties sudarymui, vykdymui, pasibaigimui, aiškinimui, ginčų sprendimui yra taikoma Lietuvos Respublikos materialinė teisė.

7.6.       Šioje Sutartyje nurodytos sąlygos pasikeitus rinkos sąlygoms ar rinką reguliuojantiems teisės aktams, taip pat esant kitiems objektyviems pagrindams, gali būti keičiamos Nuomotojo apie tai informavus Nuomininką elektroniniu paštu prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. Naujos Sutarties sąlygos įsigalioja po 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų nuo Sutarties pakeitimų pateikimo Nuomininkui. Jei Nuomininkas nesutinka su pakeitimais, jis turi teisę iki pakeitimų įsigaliojimo dienos pranešęs apie tai Nuomotojui nutraukti Sutartį.

7.7.       Nuomotojas vykdo eGO taškų lojalumo programą, kurios metu Nuomininkui už Automobilio naudojimą suteikiami eGO taškai. Nuomininkas surinktus eGO taškus gali iškeisti į prizus, daugiau informacijos skelbiama Mobiliojoje programoje arba Tinklapyje. Nuomininkas surinktų eGO taškų sumą gali peržiūrėti Mobiliojoje programoje arba prisijungus prie asmeninės paskyros Tinklapyje. Surinkti eGO taškai galioja 24 mėn, per nustatytą terminą nepanaudojus surinktų taškų, jie bus anuliuojami. Surinkti eGo taškai negali būti perleidžiami tretiesiems asmenims ir į pinigus nekeičiami. Nuomotojas pasilieka teisę keisti lojalumo programos sąlygas iš anksto nepranešęs Nuomininkui. Nuomotojas pasilieka teisę vienašališkai nutraukti eGO taškų lojalumo programą, apie tai iš anksto informuodamas Nuomininką.

7.8.            Nuomininkui registruojantis Nuomotojo Mobiliojoje programoje, siekiant nustatyti Nuomininko tapatybę ir vairuotojo pažymėjimo autentiškumą, ir/ar Nuomotojui kilus abejonių ir/ar nesant techninių galimybių nustatyti vairuotojo pažymėjimo autentiškumą, Nuomotojas pasilieka teisę  reikalauti Nuomininko asmeniškai atvykti į Nuomotojo buveinės vietą registracijai bei sumokėti depozitą.

7.9.         Nuomininkas turi galimybę spręsti su Nuomotoju iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia Nuomininkas raštu turi kreiptis į Nuomotoją bei per 14 (keturiolika) dienų nuo pretenzijos gavimo, Nuomotojui neatsakius į Nuomininko pretenziją, arba nepatenkinus Nuomininko pretenzijos, Nuomininkas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t.y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), arba į jos teritorinius padalinius apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje  http://ec.europa.eu/odr/“.

 

8.             NUOMININKO PATVIRTINIMAI:

 

8.1.       Patvirtinu, kad mano Nuomotojui pateikti duomenys, reikalingi šiai Sutarčiai sudaryti, yra tikri, tikslūs, teisingi ir išsamūs. Pasikeitus registracijos formoje nurodytiems duomenims, įsipareigoju nedelsdamas juos atnaujinti. Nuomotojas jokiais atvejais nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Nuomininkui ir/arba tretiesiems asmenims dėl to, kad Nuomininkas nurodė neteisingus ir/arba neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

8.2.       Patvirtinu, kad Sutartį gavau, susipažinau su Sutartimi, ir visais jos priedais bei sutinku jų laikytis.

8.3.       Susipažinau ir sutinku su pavėluotų įsipareigojimų vykdymo pasekmėmis, įskaitant, bet neapsiribojant, netesybomis, Sutarties nutraukimo pagrindais, nuostolių atlyginimo pagrindais ir tvarka.

8.4.       Patvirtinu, kad esu susipažindinęs su galima naudojimosi elektroniniais kanalais rizika.

8.5.       Pasirašydamas šią Sutartį duodu Nuomotojui sutikimą tvarkyti Nuomininko asmens duomenis (pateiktus Nuomininko ir gautus iš trečiųjų asmenų) automatiniu ar kitokiu būdu Sutarties administravimo ir vykdymo tikslais, taip pat kitais tikslais, dėl kurių esu išreiškęs ar ateityje išreikšiu savo sutikimą. Nuomininko asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais bus tvarkomi tik gavus Nuomininko sutikimą. Detali informacija apie Nuomotojo tvarkomus duomenis bei Nuomotojo pasitelktus duomenų tvarkytojus skelbiami Tinklapyje ir Mobiliojoje programoje.

8.6.       Žinau ir sutinku, kad Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu Nuomotojas turi teisę rinkti, vertinti ir kitaip tvarkyti visus teisėtai prieinamus Nuomininko duomenis (įskaitant, bet neapsiribojant, asmens kodą, kredito reitingą ir kt.) mokumo tikrinimo, įsiskolinimo valdymo ir/ar išieškojimo tikslais. Nuomininkui nevykdant finansinių įsipareigojimų pagal sudarytą Sutartį ir nepašalinus šio pažeidimo po pateikto įspėjimo, Nuomotojas, laikydamasi teisės aktų nustatytos atitinkamų duomenų tvarkymo bei perdavimo tvarkos, turi teisę šias aplinkybes paviešinti arba/ir perduoti Nuomininko įsiskolinimo bei asmens duomenis (įskaitant, bet neapsiribojant, asmens kodą) teisėtą interesą turintiems asmenims, jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų valdytojams, įsiskolinimo valdymo ir/ar išieškojimo tikslais. Nuomotojas savo sutartines bei teisės aktuose numatytas pareigas vykdys vadovaudamasis Sutartyje Nuomininko nurodytais ir vėliau pateiktais duomenimis. Nuomininkas gali bet kuriuo metu, pateikęs asmens dokumentą, pateikti prašymą susipažinti su Nuomotojo tvarkomais asmens duomenis, reikalauti ištaisyti netikslius duomenis ir įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais nesutikti su asmens duomenų tvarkymu bei reikalauti juos ištrinti.

8.7.       Sutinku, kad Nuomotojas turi teisę taikyti skolos priverstinio išieškojimo procedūrą, tame tarpe be atskiro Nuomininko sutikimo perleidžiant reikalavimo teisę trečiajam asmeniui (skolų išieškojimo įmonei ar kt.), jeigu toks teisių ir pareigų perleidimas nesumažina Nuomininkui Sutartimi teikiamų garantijų. Papildomos Nuomotojo išlaidos, susijusios su įsiskolinimų išieškojimu, turi būti atlygintos Nuomininko sąskaita.

8.8.       Sutinku, kad Nuomotojas mano asmens duomenis ir informaciją teiktų duomenų gavėjams, susijusiems su Nuomotoju (t. y. Nuomotojo dukterinėms ar patronuojančioms bendrovėms), esantiems ir veikiantiems Lietuvos Respublikoje ir/arba už jos teritorijos ribų (tiek Europos Sąjungos valstybėse narėse, tiek kitose valstybėse), tačiau tik šios Sutarties arba Nuomininko sutarčių su atitinkamais asmenimis tinkamo vykdymo tikslais.

8.9.       Patvirtinu, kad esu informuotas(-a) apie teisę nesutikti, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, taip pat apie kitas savo teises, susijusias su asmens duomenų tvarkymu.

8.10.   Patvirtinu, kad susipažinau su Automobilio draudimo taisyklėmis, jose numatytais nedraudiminiais įvykiais bei atvejais, kada draudimo bendrovė turi teisę atsisakyti išmokėti draudimo išmoką arba ją sumažinti. Žinau, kad Automobilio draudimo besąlyginė išskaita (franšizė) yra 450,- EUR (keturi šimtai penkiasdešimt eurų), o vagystės rizikai – 10 (dešimt) procentų, bet ne mažiau kaip 450,- EUR (keturi šimtai penkiasdešimt eurų).

8.11.   Patvirtinu, kad man yra žinomi atvejai, kada pagal Automobilio draudimo taisykles draudikas, išmokėjęs draudimo išmoką, turi atgręžtinio reikalavimo teisę į kaltininką.

8.12.   Patvirtinu, kad man yra žinoma, kad Nuomininkas turi teisę naudoti tik Nuomotojo autorizuotus automobilius pavežėjimo veiklai vykdyti ir tik iš anksto suderinus su Nuomotoju visas papildomas sąlygas. Nuomininkas pareiškia ir patvirtina, kad jam yra žinoma, jog vykdant pavežėjimo veiklą su Nuomotojo autorizuotu automobiliu, taikoma 450 EUR (keturių šimtų penkiasdešimties eurų) besąlyginė išskaita (franšizė).

8.13.   Patvirtinu, kad susipažinau su Automobilio sistemos veikimo principu, jos renkamais ir perduodamais duomenimis bei jų rūšimis, ir neprieštarauju, kad šie duomenys būtų renkami ir naudojami Sutarties vykdymo tikslais; sutinku pripažinti Automobilio sistemos pateikiamus duomenis tikrais bei teisingais ir kad šie duomenys būtų naudojami ir laikomi patikimais, apskaičiuojant mokamą Nuomos mokestį. Taip pat sutinku, kad šiais duomenimis gali būti naudojamasi kaip įrodinėjimo priemone teisme ir kitose ginčus nagrinėjančiose institucijose.

 


 

Priedas Nr. 1   

                

MOKESČIŲ, KOMPENSACIJŲ IR BAUDŲ SĄRAŠAS

 

Nr.

Pažeidimas

Mokesčių, kompensacijų ar baudų dydžiai

Mokesčių, kompensacijų ar baudų pritaikymo paaiškinimas

1

Prarastas, sugadintas arba nepataisomai sugadintas baterijos įkrovimo kabelis, jeigu tai įvyko dėl Nuomininko kaltės ar didelio neatsargumo.

Pagrįstų išlaidų pilnas padengimas ir 10 Eur administracinis mokestis

Prašoma suma yra reikalinga kompensuoti Nuomotojo patirtas išlaidas dėl Nuomininko kaltės ar didelio neatsargumo, kai yra reikalingas naujo įkrovimo kabelio pirkimas ar jo taisymas.

2

Prarastas ar sužalotas (sugadintas) Automobilio raktas ir/arba dokumentai, jeigu tai įvyko dėl Nuomininko kaltės ar didelio neatsargumo.

Pagrįstų išlaidų pilnas padengimas ir 10 Eur administracinis mokestis

Prašoma suma yra reikalinga kompensuoti Nuomotojo patirtas išlaidas dėl Nuomininko kaltės ar didelio neatsargumo, kai yra reikalingas naujas Automobilio raktas ir/ar dokumentai arba dėl tokių Nuomininko veiksmų yra reikalingi kiti Automobilio ir jo priedų tvarkymo darbai.

3

Rūkyta Automobilio salone.

Bauda nuo 30 Eur iki 100 Eur arba pagrįstų išlaidų pilnas padengimas ir 10 Eur administracinis mokestis

Baudos dydis kiekvieną kartą vertinamas individualiai, atsižvelgiant į Automobilio salone juntamą kvapą, esančius pelenus ir kitas svarbias aplinkybes. Nikotino kvapo pašalinimui gali būti reikalingas profesionalus salono valymas, tokiu atveju prašoma kompensuoti Nuomotojo patirtas salono valymo išlaidas.

4

Prišiukšlinta Automobilio salone.

Bauda nuo 20 Eur iki 100 Eur ir 10 Eur administracinis mokestis

Baudos dydis kiekvieną kartą vertinamas individualiai, atsižvelgiant į prišiukšlinimo mąstą ir į valymui/tvarkymui skirtą laiką.

5

Sugadintas, sulaužytas, išpurvintas ar kitaip subjaurotas Automobilio interjeras ir/arba jo detalės, vežti gyvūnai ne tam skirtose specialiose dėžėse.

Bauda nuo 30 Eur iki 100 Eur arba pagrįstų valymo ir/ar remonto išlaidų pilnas padengimas ir 10 Eur administracinis mokestis

Baudos dydis kiekvieną kartą vertinamas individualiai, atsižvelgiant į sugadinimo ir/ar interjero subjaurojimo dydį. Interjero atstatymui gali būti reikalingas profesionalus valymas, remontas bei originalios dalys, tokiu atveju prašoma pagrįstų valymo ir/ar remonto išlaidų pilno padengimo.

6

Sugadinta (-os) Automobilio padanga (-os).

Bauda nuo 30 Eur iki 200 Eur arba pagrįstų išlaidų pilnas padengimas ir 10 Eur administracinis mokestis

Baudos dydis kiekvieną kartą vertinamas individualiai, atsižvelgiant į padangos (-ų) sugadinimo mąstą, jų kiekį ir kitas svarbias aplinkybes.

7

Nuomos metu pažeistos Kelių eismo taisyklės ir/arba kiti teisės aktai.

10 Eur administracinis mokestis

Mokestis skiriamas, kad padengti Nuomotojo patirtas administracines išlaidas; trečiųjų asmenų paskirtas nuobaudas už Nuomininko įvykdytus pažeidimus Nuomininkas turi sumokėti savarankiškai.

8

Automobilis perduotas vairuoti trečiajam asmeniui.

Bauda 1000 Eur

Teisę vairuoti Automobilį turi tik pats Nuomininkas.

9

Nepranešta apie eismo įvykį arba delsta apie jį pranešti.

Bauda nuo 100 Eur iki 500 Eur

Baudos dydis kiekvieną kartą vertinamas individualiai, atsižvelgiant į padarytą eismo įvykį, sukeltą žalą, į uždelsimo laiką ir kitas aplinkybes. Patekęs į eismo įvykį su Automobiliu, Nuomininkas privalo nedelsiant užpildyti eismo įvykio deklaraciją, pranešti policijai, kitoms tarnyboms (pagal poreikį) bei Nuomotojui.

10

Eismo įvykio metu dėl Nuomininko kaltės sužalotas (sugadintas) arba sunaikintas Automobilis.

Bauda nuo 100 Eur iki 500 Eur arba pagrįstų išlaidų pilnas padengimas ir 10 Eur administracinis mokestis

Baudos dydis kiekvieną kartą vertinamas individualiai, atsižvelgiant į eismo įvykio metu sužalojimo (sugadinimo) padarymo mąstą ir kitas reikšmingas aplinkybes. Jeigu po eismo įvykio yra reikalingas profesionalus Automobilio remontas, tokiu atveju prašoma kompensuoti Nuomotojo patirtas remonto išlaidas.

11

Automobilis paliktas ne Nuomotojo Įkrovimo stotelėje, Vilniaus miesto teritorijoje, su tokiu Automobilio baterijos elektros įkrovos lygiu, kuris pakankamas nuvažiuoti mažiau nei 10 km.

Bauda nuo 15 Eur iki 30 Eur ir 10 Eur administracinis mokestis

Automobilis turi būti nugabentas iki artimiausios Nuomotojo įkrovimo stotelės Vilniaus mieste.

12

Automobilis paliktas ne Nuomotojo Įkrovimo stotelėje, už Vilniaus miesto ribų, su tokiu Automobilio baterijos elektros įkrovos lygiu, kuris pakankamas nuvažiuoti mažiau nei 10 km.

Bauda 50 Eur  arba Automobilio transportavimo išlaidų apmokėjimas

Bauda skiriama atsižvelgiant į atstumą, kiek toli nuo Vilniaus miesto yra Automobilis. Automobilis turi būti nugabentas iki artimiausios Nuomotojo ar kitos įkrovimo stotelės Vilniaus mieste.

13

Automobilis paliktas neleistinoje vietoje.

Bauda nuo 10 Eur iki 30 Eur arba Nuomotojo patirtų nuostolių pilnas padengimas ir 10 Eur administracinis mokestis

Baudos dydis kiekvieną kartą vertinamas individualiai, atsižvelgiant į padarytą pažeidimą ir Nuomotojo patirtus nuostolius. Automobilis turi būti paliktas Sutartyje/Taisyklėse nurodytoje vietoje Vilniaus mieste.

14

Automobilis naudojamas ne pagal paskirtį, nesilaikant Taisyklių 5.3.2. p. numatytų apribojimų (pavyzdžiui, teikiant komercines paslaugas, naudojant lenktynėms, naudojant kaip mokomąjį automobilį ir kt.).

Bauda 300 Eur

Automobilis turi būti naudojamas tik pagal tiesioginę jo paskirtį asmeniniams tikslams.

15

Sužalota (sugadinta) arba sunaikinta įkrovimo stotelė, jeigu tai įvyko dėl Nuomininko kaltės ar didelio neatsargumo.

 Pagrįstų išlaidų pilnas padengimas ir 10 Eur administracinis mokestis

Prašoma suma yra reikalinga kompensuoti Nuomotojo patirtas išlaidas dėl Nuomininko kaltės ar didelio neatsargumo, kai yra reikalingas įkrovimo stotelės remontas/tvarkymas arba naujos įkrovimo stotelės įsigijimas. Įkrovimo stotelėmis būtina naudotis pagal instrukciją.

16

Automobilio vairavimas esant neblaiviam arba apsvaigus nuo narkotikų, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų.

Bauda 1500 Eur

Draudžiama vairuoti esant neblaiviam arba apsvaigus nuo narkotikų, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų.

 


 

 

 

UAB RIDE SHARE

NUOMOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

 

 

1.    TAISYKLIŲ OBJEKTAS

 

1.1.       Šios Nuomos ir paslaugų teikimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato:

1.1.1.      Automobilio rezervacijos vykdymo tvarką;

1.1.2.      Automobilio naudojimo tvarką;

1.1.3.      Reikalavimus Automobilius naudojantiems asmenims ir su tuo susijusius Nuomininko įsipareigojimus;

1.1.4.      Automobilio apžiūros sąlygas;

1.1.5.      Kitas su Automobilio naudojimu susijusias sąlygas.

1.2.       Šiose Taisyklėse nurodoma tik būtiniausia su Automobilio rezervacija ir naudojimu susijusi informacija. Rezervuodamas ir naudodamasis Automobiliu Nuomininkas privalo vadovautis protingumo ir sąžiningumo kriterijais bei užtikrinti, kad su Automobilio rezervacija susiję veiksmai būtų atliekami, o Automobilis būtų naudojamas taip, kaip tai darytų rūpestingas Automobilio savininkas ar kitas apdairus ir atidus asmuo.

1.3.       Dėl visų su Sutartimi, šiomis Taisyklėmis ar Automobilio naudojimu susijusių klausimų Nuomininkas gali susisiekti su Nuomotojo atstovais: telefonu 8 700 77275 arba el. paštu info@espark.lt.

 

2.    SĄVOKOS

 

2.1.       Nuomotojas – UAB Ride Share, juridinio asmens kodas 304136890, PVM mokėtojo kodas LT100009823012, buveinės adresas – Aukštaičių g. 7, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.

2.2.       Nuomininkas – Sutartyje nurodytas veiksnus fizinis asmuo, turintis galiojantį vairuotojo pažymėjimą ir bent 1 (vienerių) metų B kategorijos vairavimo patirtį. Nuomininkas toliau dar gali būti vadinamas Naudotoju. Užsiregistruodamas Mobiliojoje programoje ir pradėdamas naudotis Automobiliu Nuomininkas kiekvieną kartą atitinkamu veiksmu besąlygiškai patvirtina, kad jis turi teisę naudotis Automobiliu pagal Sutarties ir Taisyklių sąlygas.

2.3.       Šalys – Nuomotojas ir Nuomininkas kartu; kiekvienas iš jų atskirai, kai nenorima išskirti vieno iš jų, vadinamas Šalimi.

2.4.       Sutartis – tai Automobilio nuomos ir paslaugų sutartis, sudaryta tarp Nuomotojo ir Nuomininko, kurią sudaro Sutarties sąlygos ir šios Taisyklės.

2.5.       Automobilis – tai elektra varoma transporto priemonė, kurią Nuomotojas suteikia Nuomininkui laikinai valdyti ir naudoti Sutartyje numatyta tvarka bei sąlygomis.

2.6.       Automobilio sistema – tai Automobilyje įdiegta elektroninė sistema, kuri fiksuoja Automobilio buvimo vietą, Automobilio nuvažiuotą atstumą, Automobilio naudojimo laiką ir kitus su Automobiliu bei jo naudojimu susijusius duomenis ir juos persiunčia Nuomotojui.

2.7.       Mokesčių, kompensacijų ir baudų sąrašas – tai Sutarties Priede Nr. 1 numatytas netesybų už netinkamą Sutarties (įskaitant, bet neapsiribojant, Taisykles) vykdymą ar jos nevykdymą, sąrašas.

2.8.       Administracinis mokestis – tai 10 (dešimties) Eur mokestis, skirtas kompensuoti  Nuomotojo patirtas išlaidas administruojant šios Sutarties mokesčius, kompensacijas ir baudas, nurodytus Sutarties Priede Nr. 1.

2.9.       Darbo valandos – tai Nuomotojo darbo valandos, t. y. laikas nuo 9 iki 17 val. Lietuvos laiku nuo pirmadienio iki penktadienio, išskyrus švenčių dienas, numatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose, ir kitas teisės aktuose numatytas išimtis.

2.10.   Įkrovimo stotelė – tai Automobilių elektros įkroviklis, esantis Mobiliojoje programoje nurodytose vietose, iš kurių Nuomininkas gali pasiimti Automobilį ir/ar į kurias jį grąžina. Įkrovimo stotelių sąrašas taip pat yra nurodytas Tinklapyje.

2.11.   Kainoraštis – tai Tinklapyje ir Mobiliojoje programoje skelbiami Automobilio Nuomos ir Paslaugų mokesčių dydžiai, kitų mokesčių dydžiai.

2.12.   Mobilioji programa – tai Nuomotojui priklausanti Automobilių paieškos, rezervavimo, naudojimo, apmokėjimo bei kitų paslaugų sistema, valdoma išmaniuoju telefonu. Mobiliają programą galima atsisiųsti nemokamai iš App Store ar Google Play internetinių platformų.

2.13.   Paslaugos – tai Automobilio techninės priežiūros (kapitalinio ir einamojo remonto, techninio aptarnavimo) paslaugos, transporto priemonių valdytojų privalomojo civilinės atsakomybės ir transporto priemonės (KASKO) draudimas, visos Automobilio eksploatacijai reikiamos medžiagos (pvz., elektra, langų plovimo skystis).

2.14.   Tinklapis – tai Nuomotojo interneto tinklapis, kurio adresas – www.espark.lt.

 

3.    NAUDOJIMASIS MOBILIĄJA PROGRAMA

 

3.1.       Pasirašydamas Sutartį, Nuomininkas nurodo savo elektroninio pašto adresą, kuris kartu yra ir Nuomininko identifikavimo kodas.

3.2.       Pirmą kartą registruojantis Tinklapyje ar Mobiliojoje programoje, Nuomininkas sukuria slaptažodį, kuris bus naudojamas vėlesniems prisijungimams prie Tinklapio ar Mobiliosios programos.

3.3.       Prisijungimo prie Tinklapio ar Mobiliosios programos duomenys suteikiami tik konkrečiam fiziniam asmeniui, todėl šiuos duomenis Nuomininkas privalo saugoti ir niekam jų neatskleisti.

3.4.       Nuomininkas privalo nedelsdamas informuoti Nuomotoją, jeigu praranda prisijungimo duomenis ir/arba jie tampa žinomi tretiesiems asmenims. Nuomotojas, gavęs pranešimą, įsipareigoja nedelsdamas, ne vėliau kaip per 8 (aštuonias) Darbo valandas, suteikti naujus prisijungimo duomenis.

3.5.       Nuostoliai, atsiradę po to, kai Nuomotojui buvo pateiktas 3.4 punkte nurodytas pranešimas ir pasibaigia 3.4 punkte numatytas naujų prisijungimo duomenų suteikimo terminas, tenka Nuomotojui, išskyrus atvejus, jeigu nuostoliai atsirado dėl Nuomininko nesąžiningų veiksmų. Jei nuostoliai atsirado pasinaudojus prisijungimo duomenimis iki pasibaigiant 3.4 punkte numatytam terminui, laikoma, kad nuostoliai atsirado dėl Nuomininko didelio neatsargumo, jeigu Nuomininkas neįrodo kitaip, ir juos atlyginti privalo Nuomininkas.

3.6.       Nuomininkas įsipareigoja užtikrinti, kad, naudojantis kompiuterine, programine ar kitokia įranga, kuria jungiamasi prie Tinklapio ir/arba Mobiliosios programos, būtų laikomasi visų racionalių saugumo priemonių, įskaitant, bet neapsiribojant, antivirusines programas, ir yra atsakingas už visas pasekmes, atsiradusias dėl nepakankamos Nuomininko kompiuterinių ar kitų sistemų apsaugos.

3.7.       Jeigu buvo pažeistas programinės įrangos ir/arba duomenų, būtinų naudojantis Mobiliąja programa, saugumas, Nuomotojas pagal Nuomininko prašymą išduoda naują slaptažodį, kurį Nuomininkas įsipareigoja nedelsdamas pasikeisti.

 

4.    REZERVACIJOS VYKDYMO TVARKA

 

4.1.       Rezervacija vykdoma Mobiliojoje programoje. Iš anksto rezervuoti Automobilį galima prieš 15-45 (priklausomai nuo pasirinkto rezervacijos periodo) minučių iki numatomo Automobilio naudojimo pradžios. Rezervacijai vykdyti reikia atlikti šiuos veiksmus:

4.1.1.      Prisijungti prie Mobiliosios programos;

4.1.2.      Pasirinkti norimą Automobilį;

4.1.3.      Patvirtinti Automobilio rezervaciją.

4.2.       Rezervacijos patvirtinimas sugeneruojamas Nuomininko išmaniojo telefono ekrane.

4.3.       Nuomininkui nepradėjus naudotis Automobiliu per 15-45 (priklausomai nuo pasirinkto rezervacijos periodo) minučių nuo rezervacijos patvirtinimo momento, Automobilio rezervacija automatiškai atšaukiama.

4.4.       Automobilio naudojimo laikas, už kurį Nuomininkas įsipareigoja mokėti Nuomos ir Paslaugų mokesčius, Automobilio sistemoje pradedamas skaičiuoti nuo Nuomininko rezervuoto Automobilio atrakinimo ir yra apskaitomas Kainoraštyje nurodyta tvarka bei sąlygomis iki Automobilio nuomos užbaigimo, naudojantis Mobiliąja programa, momento, Automobilį palikus Taisyklių 5.3.5 arba 5.3.6 punkte numatytoje vietoje.

 

5.    AUTOMOBILIO NAUDOJIMO TVARKA

 

5.1.       Automobilio naudojimo instrukcija:

5.1.1.      Rezervuotas Automobilis atrakinamas, Nuomininkui pasirinkus komandą „Atrakinti“ išmaniojo telefono ekrane, naudojant Nuomotojo Mobiliąją programą;

5.1.2.      Nuomininkas, kiekvieną kartą prieš pradėdamas naudoti Automobilį, privalo apžiūrėti Automobilį (tiek vidų, tiek išorę), patikrinti, ar tinkamai pripūstos Automobilio padangos, ar Automobilio elektros baterijos įkrovos lygis yra pakankamas nuvažiuoti 10 km (dešimt kilometrų) ar daugiau, ar nėra išoriškai matomų Automobilio ir jo įrangos pažeidimų, trūkumų ir/arba kitų neatitikimų, o tokius aptikus, iš karto, prieš pradedant naudotis Automobiliu, apie tai informuoti Nuomotoją telefonu 8 700 77275 arba pasirinkti atitinkamą komandą išmaniojo telefono ekrane, naudojant Nuomotojo Mobiliąją programą.

5.1.3.      Automobilio salone Nuomininkas ras Automobilio užvedimo raktą, naudojimosi instrukciją, Automobilio dokumentus, draudimo dokumentus. Nuomininkas įsipareigoja patikrinti, ar yra visi naudojimosi instrukcijoje nurodyti dokumentai, Automobilio priedai ir aksesuarai, o nors vieno jų neradęs ar jiems esant su trūkumais, defektais ir/ar kitais neatitikimais, nedelsiant, prieš pradedant naudotis Automobiliu, informuoti apie tai Nuomotoją telefonu 8 700 77275 arba atitinkamą komandą pasirinkti išmaniojo telefono ekrane, naudojant Nuomotojo Mobiliąją programą.

5.1.4.      Automobilis turi būti užvedamas ir juo važiuojama šių Taisyklių 5.1.3 punkte minėtoje naudojimosi instrukcijoje nurodytu būdu.

5.1.5.      Laikinai sustojus, Automobilis užrakinamas ir vėl atrakinamas Automobilio užvedimo raktu.

5.1.6.      Pasinaudojus Automobiliu, Nuomininkas privalo grąžinti Automobilį į Mobiliojoje programoje nustatytą stovėjimo zoną arba Įkrovimo stotelę, palikti Automobilio užvedimo raktą Automobilio salone, patikrinti ar nepaliko Automobilyje savo daiktų bei įsitikinti, ar paliko Automobilyje visus dokumentus, Automobilio priedus ir aksesuarus, kurie išvardinti Automobilyje esančioje naudojimosi instrukcijoje.

5.1.7.      Atvykus į Taisyklių 5.1.6 punkte numatytą vietą ir išlipus iš Automobilio, Nuomininkas, naudodamas Nuomotojo Mobiliąją programą, pasirenka komandą „Užbaigti kelionę”. Nuomininkas, palikdamas Automobilį, įsipareigoja užtikrinti, kad jis būtų užrakintas, visi langai ir stoglangis uždaryti, užtrauktas rankinis stabdis, Automobilis būtų pastatytas laikantis Kelių eismo taisyklių, kitų teisės aktų ir saugumo reikalavimų.

5.2.       Automobilio baterijos įkrovimas:

5.2.1.      Nuomininkas įsipareigoja palikti Automobilį įkrovimo režimu artimiausioje Įkrovimo stotelėje, jeigu Automobilio baterijos įkrovos lygis pakankamas nuvažiuoti mažiau nei 10 km (dešimt kilometrų).

5.3.       Kitos Automobilio naudojimo sąlygos:

5.3.1.      Nuomininkas privalo užtikrinti, kad Automobiliai būtų naudojami pagal jų paskirtį, atsižvelgiant į Sutarties sąlygas, gamintojo rekomendacijas ir naudojimo instrukcijas, laikantis Kelių eismo taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų.

5.3.2.      Nuomininkas neturi teisės naudoti Automobilio lenktynėms ir kitokiai sportinio ar varžybinio pobūdžio paskirčiai, naudoti jį kaip mokomąjį automobilį, naudoti jį taksi, pavežėjimo ar kitokio pobūdžio komercinei veiklai vykdyti, taip pat naudoti Automobilio nuolatinio padidinto apkrovimo režimu (sunkių krovinių vežimas ir pan.), naudoti Automobilio tokiems tikslams, kokiems jis nėra pritaikytas, naudoti Automobilio Lietuvos Respublikos teisės aktais uždraustai veiklai vykdyti.

5.3.3.      Nuomininkas privalo užtikrinti, kad Automobiliuose nebūtų rūkoma, o jei Automobiliu vežami gyvūnai, jie turi būti vežami tik tam specialiai pritaikytose dėžėse, užtikrinant, kad Automobilis nebūtų išteptas.

5.3.4.      Nuomininkas privalo užtikrinti, kad, palikus Automobilį stovėti net ir trumpam laikui, būtų išjungtos šviesos ir grotuvas, uždaryti langai, stoglangis, užrakinti visi užraktai.

5.3.5.      Nuomininkas įsipareigoja užbaigęs nuomą pastatyti Automobilį bet kurioje Vilniaus miesto vietinės rinkliavos už automobilių stovėjimą zonų schemoje nurodytoje mokamoje arba nemokamoje Automobilio stovėjimo vietoje (mėlynojoje, raudonojoje, geltonojoje arba žaliojoje zonoje), kaip nurodyta Mobiliojoje programoje, arba Nuomotojo „Rezervuota SPARK“ ženklu pažymėtoje Automobilių stovėjimo aikštelėje, arba Įkrovimo stotelėje.

5.3.6.      Nuomininkas įsipareigoja užtikrinti, kad užbaigus nuomą Automobilis nebus statomas privačiose automobilių stovėjimo aikštelėse, kiemuose, tretiesiems asmenims rezervuotose Automobilių stovėjimo vietose. Nuomininkas įsipareigoja užtikrinti, kad Automobilis nebus paliekamas toje vietoje, kur statyti Automobilį draudžia kelio ženklai ir/arba kelio ženklinimas. Nuomininkas negali palikti Automobilio „Sustoti draudžiama“, „Stovėti draudžiama“ ir „Rezervuota stovėjimo vieta“ ženklų galiojimo zonose bei kitaip pažeisti Kelių eismo taisykles. Nuostata draudžianti palikti Automobilį „Rezervuota stovėjimo vieta“ kelio ženklo galiojimo zonoje yra netaikoma tik tais atvejais, kai po kelio ženklu yra pritvirtintos papildomos lentelės “Elektromobiliai”, “Išskyrus elektromobilius” bei specialiai SPARK elektromobiliams rezervuotose Automobilių stovėjimo vietose, išimtis netaikoma tais atvejais, kai po kelio ženklu yra pritvirtinta lentelė patikslinanti arba apribojanti kelio ženklo galiojimo laiką. Nuostata draudžianti Nuomininkui palikti automobilį „Sustoti draudžiama“, „Stovėti draudžiama“ ir „Rezervuota stovėjimo vieta“ ženklų galiojimo zonose taikoma visais atvejais, kai po kelio ženklais yra pritvirtintos papildomos lentelės patikslinančios arba apribojančios kelio ženklų, su kuriais jos naudojamos, galiojimo laiką, t.y. Nuomininkas negali palikti Automobilio kelio ženklų galiojimo zonose, po kuriais yra pritvirtintos papildomos lentelės patikslinančios arba apribojančios kelio ženklų galiojimo laiką. Atsakomybė už Kelių eismo taisyklių ir/arba kitų teisės aktų pažeidimus ar šių Taisyklių nesilaikymą, netinkamoje vietoje pastačius Automobilį, tenka Nuomininkui.

5.3.7.      Griežtai draudžiami bet kokie veiksmai ar bandymai nuskaityti Automobilio sistemos duomenis, juos nukopijuoti, pakeisti ar panaikinti.

5.3.8.      Draudžiama išvežti Automobilį už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų.

 

6.    AUTOMOBILIO NAUDOJIMO PABAIGOS SĄLYGOS

 

6.1.       Nuomininkas privalo grąžinti Automobilį ne blogesnės būklės negu gavo, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą. Sprendžiant dėl Automobilio normalaus nusidėvėjimo, Šalys vadovaujasi 2010 m. kovo 01 d. Lietuvos autoverslininkų asociacijos parengta atmintine, kuri paskelbta asociacijos interneto svetainėje adresu: http://www.laa.lt/uploads/Atmintine_2010_03_01.pdf, (ši atmintinė laikoma neatskiriama Sutarties dalimi) bei valstybinės techninės apžiūros taisyklių nustatytais reikalavimais. Prie natūralaus nusidėvėjimo, be kitų pažeidimų, nėra priskiriama:

6.1.1.      Sulaužytos, deformuotos ir kitaip mechaniniu arba terminiu būdu pažeistos detalės;

6.1.2.      Neveikiantys prietaisai ir mechanizmai;

6.1.3.      Kėbulo įlenkimai, dažų sluoksnio įskilimai ir ryškūs (pažeistas dažų sluoksnis iki grunto) įbrėžimai;

6.1.4.      Dažų sluoksnio nusidėvėjimas kaip intensyvaus Automobilio plovimo ir/arba valymo pasekmė;

6.1.5.      Nekokybiškai atliktas remontas ir/arba dėl tokio remonto atsiradę defektai;

6.1.6.      Kėbulo stiklų įskilimai;

6.1.7.      Kėbulo stiklų subraižymai, atsiradę kaip netvarkingo naudojimosi ir/arba valymo pasekmė;

6.1.8.      Interjero sugadinimai, tokie kaip pradeginti ar sutepti krėslai, sulaužytos plastmasinės priekinės panelės dalys, bagažinės dangtis, langų atidarymo rankenėlės ir pan.;

6.1.9.      Pažeista kėbulo geometrija.

6.2.       Jeigu Nuomininkas, užbaigęs Automobilio nuomą arba Nuomotojui Taisyklių 6.3 punkte numatytu atveju pareikalavus, tinkamu būdu jo negrąžina, Nuomotojas visais atvejais kreipiasi į policiją dėl Automobilio vagystės, taip pat turi teisę užblokuoti Automobilio užvedimą.

6.3.       Nuomotojas turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti grąžinti Automobilį, jeigu Nuomininkas naudojasi juo ilgiau negu 30 (trisdešimt) dienų arba pavojingai ir/arba neteisėtai naudoja Automobilį ir/arba pažeidžia šias Taisykles ir/arba Sutartį. Tokiu atveju Nuomininkas įsipareigoja grąžinti Automobilį Nuomotojui, pristatydamas jį į bet kurią Taisyklių 5.3.5 ar 5.3.6 punkte nurodytą vietą ne vėliau kaip per 3 (tris) valandas nuo Nuomotojo reikalavimo gavimo (Mobiliojoje programoje ar bet kokiu kitu teisės aktų nedraudžiamu būdu) momento. Nuomininkui laiku negrąžinus Automobilio Nuomotojui, Nuomotojas turi teisę užblokuoti Automobilio valdymą ir atsiimti Automobilį.

6.4.       Sąskaita už naudojimąsi Automobiliu yra išrašoma tam asmeniui, kurį Nuomininkas nurodė prieš pradėdamas naudotis Automobiliu, ir nėra keičiama.

 

7.    AUTOMOBILIO GEDIMAI IR APGADINIMAI

 

7.1.       Jeigu Automobilis sugenda, prietaisų skydelyje užsidega įspėjamieji signalai, girdimi įtartini pašaliniai garsai ir/arba nėra galimybės toliau saugiai eksploatuoti Automobilio, Nuomininkas privalo nedelsdamas nutraukti naudojimąsi Automobiliu, informuoti apie tai Nuomotoją telefonu ir vykdyti tolesnius Nuomotojo nurodymus.

7.2.       Įvykus eismo įvykiui ar esant kitoms aplinkybėms apgadinus Automobilį, Nuomininkas įsipareigoja nedelsiant informuoti apie tai Nuomotoją bei atitinkamas tarnybas (policiją, gaisrinę gelbėjimo tarnybą ar pan.), užpildyti eismo įvykio deklaraciją ir atlikti kitus reikiamus veiksmus, siekiant išvengti ar sumažinti gresiančią žalą Automobiliui ir/arba  asmenims bei turtui.

7.3.       Nuomininkas privalo užtikrinti, kad Automobilis nebūtų toliau naudojamas tuo atveju, jeigu jis sugenda ir tolesnis jo naudojimas gali lemti didesnius gedimus, didinti žalą arba kelti grėsmę eismo saugumui.

 

8.    REIKALAVIMAI AUTOMOBILIUS NAUDOJANTIEMS ASMENIMS IR SU TUO SUSIJĘ NUOMININKO ĮSIPAREIGOJIMAI

 

8.1.       Nuomininkas, vairuojantis Automobilį, privalo turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą ir bent 1 (vienerių) metų B kategorijos vairavimo patirtį, būti blaivus ir neapsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitokių psichiką veikiančių medžiagų. Taip pat draudžiama perduoti Automobilį vairuoti kitiems asmenims.

8.2.       Nuomininkas, naudodamasis Automobiliu, turi laikytis Kelių eismo taisyklių ir visų kitų teisės aktų reikalavimų.

 

9.        NUOMININKO ATSAKOMYBĖ

 

9.1.       Nuo Automobilio naudojimo pradžios (Taisyklių 5.1.1 punktas) iki pabaigos (Taisyklių 5.1.7 punktas) Nuomininkas yra visiškai atsakingas už Automobilį, jam pereina didesnio pavojaus šaltinio valdytojo rizika ir atsakomybė.

9.2.       Bet kokiu atveju, Sutartyje ir/arba Taisyklėse numatytų mokesčių, kompensacijų ar baudų taikymas neatleidžia Nuomininko nuo pareigos įvykdyti Sutartyje ir/arba Taisyklėse numatytas prievoles.

9.3.       Nuomotojo nepasinaudojimas Sutartyje ir/arba Taisyklėse numatytomis teisėmis nereiškia jų atsisakymo ir pasinaudojimas tomis teisėmis iš dalies nedraudžia toliau tokiomis teisėmis naudotis.

9.4.       Tuo atveju, jeigu pranešimas apie Automobilio, jo įrangos ir/arba dokumentų defektus, trūkumus ir/arba kitus neatitikimus nebuvo pateiktas iki Automobilio faktinio naudojimo pradžios, už visus paaiškėjusius Automobilio, jo įrangos ir dokumentų defektus, neatitikimus bei trūkumus yra atsakingas Nuomininkas.

9.5.       Nuomininkui pažeidus Kelių eismo taisykles ir/arba kitus teisės aktus, Nuomininkas įsipareigoja kiekvieno tokio pažeidimo atveju atlyginti Nuomotojo patirtus administracinius kaštus, nurodytus Mokesčių, kompensacijų ir baudų sąraše bei atlyginti kitus Nuomotojo patirtus nuostolius (jei tokių būtų).

9.6.       Nuomininkui pažeidus Taisykles/Sutartį, taikomos Mokesčių, kompensacijų ir baudų sąraše bei kitos Sutartyje numatytos netesybos. Nuomininkas patvirtina, kad šios netesybos yra nedidelės ir pagrįstos, bei sutinka, kad jos nebūtų mažinamos, kadangi jos Šalių susitarimu laikomos minimaliais ir neįrodinėtinais Nuomotojo nuostoliais, patirtais dėl Taisykles/Sutartį pažeidusio Nuomininko veikos.

 

10.    AUTOMOBILIO TRŪKUMAI IR NEATITIKIMAI BEI SU JAIS SUSIJUSI NUOMOTOJO ATSAKOMYBĖ

 

10.1.   Nuomotojas įsipareigoja užtikrinti, kad Automobilis būtų techniškai tvarkingas ir paruoštas eksploatavimui.

10.2.   Trūkumais nėra pripažįstami tie Automobilio trūkumai, kurie neįtakoja eismo saugumo ar neįtakos jo artimiausiu metu, taip pat tie, kurie nėra netinkamos Nuomotojo atliekamos Automobilio techninės priežiūros pasekmė. Trūkumais nėra laikoma, įskaitant, bet neapsiribojant, automobilio spalvos nusitrynimas, nežymūs nešvarumai automobilio salone dėl kurių neištepami rūbai ir kt.

10.3.   Nuomotojas atsako už Sutartyje nustatytų įsipareigojimų vykdymą ir privalo atlyginti dėl netinkamo savo įsipareigojimų vykdymo Nuomininkui padarytus tiesioginius nuostolius. Nuomotojas neatsako už vietos savivaldos institucijų, kitų Automobilių naudotojų, taip pat kitų trečiųjų asmenų veiksmus ar neveikimą. Nuomotojas taip pat neatsako už nuostolius, kuriuos Nuomininkas patiria ar gali patirti dėl Automobilio neefektyvaus naudojimo, ir už nuostolius, atsiradusius dėl to, kad Automobilis neatitiko Nuomininko lūkesčių. Bet kokiu atveju Nuomotojas neatsako už jokius netiesioginius nuostolius, o pagal Sutartį atlyginami nuostoliai negali būti didesni nei suma, kurią, padengiant šiuos nuostolius, išmokėtų jo civilinę atsakomybę apdraudusi draudimo bendrovė. Nuomotojo atsakomybės ribojimas negalioja, kai žala, padaroma dėl Nuomininko gyvybės atėmimo, sveikatos sužalojimo, ar žala padaroma Nuomininko turtui.

10.4.   Nuomotojas neatsako už Nuomininko nuostolius, kuriuos jis patyrė dėl to, kad negalėjo naudotis Automobiliu įvykus nelaimingam atsitikimui ar esant kitoms nuo Nuomotojo nepriklausančioms priežastims.

 

11.    BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11.1.   Taisyklės yra neatskiriama Sutarties dalis.

11.2.   Nuomotojas neprisiima jokios rizikos bei atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jeigu Nuomininkas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis ir/arba Sutartimi, nors tokia galimybė jam buvo suteikta, jei Nuomininko pažeidimas atsirado dėl to, kad jis nesusipažino su Taisyklėmis ir/arba Sutartimi arba neatidžiai jas perskaitė.

11.3.   Šiose Taisyklėse nurodytos sąlygos pasikeitus rinkos sąlygoms ar rinką reguliuojantiems teisės aktams, taip pat esant kitiems objektyviems pagrindams, gali būti keičiamos Nuomotojo apie tai informavus Nuomininką elektroniniu paštu prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. Naujos Taisyklės įsigalioja po 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų nuo naujų Taisyklių pateikimo Nuomininkui. Jei Nuomininkas nesutinka su pakeitimais, jis turi teisę iki pakeitimų įsigaliojimo dienos pranešęs apie tai Nuomotojui nutraukti Sutartį.

11.4.   Kiekviena Šalis įsipareigoja pranešti kitai Šaliai raštu, Mobiliojoje programoje arba Tinklapyje ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas, jeigu pasikeičia jos buveinės (gyvenamosios vietos) adresas bei kiti Sutartyje nurodyti kontaktiniai duomenys.

11.5.   Taisyklėse naudojamos sąvokos, rašomos didžiąja raide, turi joms Sutartyje suteiktą reikšmę, išskyrus atvejus, kai šiose Taisyklėse yra aiškiai ir nedviprasmiškai nustatyta kitaip.