CONTRACT DE UTILIZARE A VEHICULULUI

{agreementDate}

București, România, între:

 

SPARK CAR SHARING S.R.L. (denumită în continuare „SPARK"), societate cu răspundere limitată constituită în conformitate cu legislația română, cu sediul social în București, Sectorul 1, Calea Floreasca nr. 175, Etajul 5, Partea B, website: espark.ro, e-mail: office@espark.ro, telefon: 004 0373 760 296,  C.U.I.: RO40219027, nr. de ordine în Registrul Comerțului: J40/17015/27.11.2018, precum și contul nr. RO48RZBR00000060021014094, deschis la Raiffeisen Bank S.A., reprezentată legal de domnul administrator Cristian PRICHEA,

și

Utilizator:Prenume:{personFirstName} Nume de familie: {personLastName} Adresa de domiciliu: {personResidenceAddress} Mobil: {personMobilePhoneNumber} E-mail: {personEmailAddress}.

Înainte de a încheia acest Contract de utilizare a vehiculului (denumit în continuare „Contractul"), vă rugăm să acordați cât timp aveți nevoie și să îl citiți cu atenție, precum și să citiți Regulamentul de utilizare a Vehiculului (denumit în continuare „Regulament"), Termenii și condițiile generale (denumite în continuare „Termeni și condiții"), Lista de prețuri („Lista de prețuri) și Politica de confidențialitate („Politica de confidențialitate”) - denumite în continuare, în mod colectiv, „Contractul de prestări de servicii" -,  în vigoare la momentul încheierii Contractului, astfel cum sunt publicate pe espark.ro și în Aplicația mobilă. Regulamentul, Termenii și condițiile, Lista de prețuri și Politica de confidențialitate cuprind dispoziții obligatorii care trebuie respectate în ceea ce privește încheierea, interpretarea, aplicarea și executarea Contractului, precum și utilizarea Vehiculelor. În plus față de citirea documentelor menționate mai sus, vă rugăm să vă acordați timp pentru a vă familiariza cu instrucțiunile de funcționare și cu specificațiile tehnice ale Vehiculului pe care intenționați să îl utilizați. Vă rugăm să fiți conștienți de faptul că, întrucât nu există nicio procedură de predare-primire, sunteți singurul responsabil pentru starea Vehiculului la sfârșitul Perioadei de utilizare a Vehiculului, cu excepția cazului în care ați informat în mod corespunzător personalul {carOwnerTitle} cu privire la orice  probleme existente înainte de începerea Perioadei de utilizare a Vehiculului.

Pentru orice informații referitoare la cele menționate mai sus, personalul nostru vă stă la dispoziție pentru a vă ajuta să  înțelegeți toate și oricare dintre clauzele Contractului și a ale Contractului de prestări de servicii, precum și instrucțiunile de funcționare și specificațiile tehnice ale Vehiculului, înainte de încheierea Contractului.  Prin încheierea Contractului, se consideră, în mod absolut, că ați înțeles pe deplin și ați fost de acord cu toate și oricare dintre prevederile Contractului, Regulamentului, Termenilor și Condițiilor, Listei de prețuri și Politicii de confidențialitate, instrucțiunile de funcționare și specificațiile tehnice ale Vehiculului care urmează să fie utilizat.

Termenii cu majuscule vor fi interpretați ca având semnificațiile care le sunt atribuite în Termeni și condiții.

 

1.       OBIECTUL CONTRACTULUI (DESCRIERE SUMARA)

Vehiculul: {carModel}

Numărul de înmatriculare: {carPlateNumber}

Prețul: {orderPrice}

Data și ora începerii Perioadei de utilizare a Vehiculului/Sesiunii de lungă durată: {orderStartDateTime}

Data și ora finalizării Perioadei de utilizare a Vehiculului/ Sesiunii de lungă durată: {orderEndDateTime}

Adresa de preluare a Vehiculului: {orderStartLocationUrl}

Adresa de returnare a Vehiculului: {orderEndLocationUrl}

 

2.       OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. {carOwnerTitle} transmite Utilizatorului un drept de a utiliza temporar, Vehiculul menționat la articolul 1 de mai sus, în București, România, în scopuri limitate, în Zona de acoperire și în conformitate cu termenii și condițiile stabilite în Contract și în Contractul de prestări de servicii, iar Utilizatorul se obligă să utilizeze Vehiculul în conformitate cu Contractul și Contractul de prestări de servicii,  precum și să plătească, la termenul și în cuantumul prevăzute în Contract și Contractul de prestări de servicii, toate sumele datorate {carOwnerTitle}, în conformitate cu Contractul și Contractul de prestări de servicii, inclusiv penalitățile, despăgubirile etc., după caz.

2.2. În plus față de cele aici reglementate, termenii și condițiile obligatorii pentru utilizarea Aplicației mobile și a Vehiculelor, inclusiv pentru înregistrarea și  ștergerea Contului, rezervarea, inspecția prealabilă și utilizarea Vehiculelor, transmiterea notificărilor referitoare la defecte și neconformități, parcarea și returnarea Vehiculului, încărcarea bateriei etc sunt prevăzute în Contractul de prestări de servicii.

 

 

 

3.       DURATA ȘI FORȚA OBLIGATORIE A CONTRACTULUI

3.1. Prezentul Contract intră în vigoare atunci când Utilizatorul face clic pe butonul „Deblocare" din Aplicația mobilă și încetează, de drept, atunci când Utilizatorul face clic pe butonul „Blocare" din Aplicația mobilă.

3.2. Indiferent de motivul și momentul încetării Contractului, obligațiile scadente, exigibile și nestinse la acel moment, ce incumbă Părților în legătură cu și/sau ca urmare a încheierii, executării și/sau încetării Contractului vor supraviețui și nu vor fi afectate, până la momentul în care sunt complet executate.

3.3. Prezentul Contract este încheiat online, în conformitate cu termenii și condițiile aici prevăzute, precum și cu Contractul de prestări de servicii  și este deplin valabil și obligatoriu pentru ambele părți, având aceleași efecte juridice ca și în cazul semnării olografe a acestuia pe suport de hârtie a acestuia.

 

4.       DECLARAȚII ȘI GARANȚII

4.1. Prin încheierea Contractului, conform celor de mai sus, Utilizatorul declară că este de acord cu toate și oricare dintre prevederile acestuia, precum și cu cele ale Contractului de prestări de servicii, inclusiv cu cele referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal pe care Utilizatorul confirmă, în mod expres, că le-a furnizat în mod liber, în conformitate cu propria sa alegere, voință și dispoziție, fiind pe deplin conștient de faptul că acestea sunt necesare pentru încheierea și executarea legală a Contractului.

4.2. Utilizatorul declară și confirmă că niciun/nicio câmp/casetă nu a fost bifat/ă sau marcat/ă, în orice mod, în prealabil; prin bifarea acestora, Utilizatorul declară, în mod expres și explicit, că a citit și s-a familiarizat în detaliu cu Contractul și Contractul de prestări de servicii, precum și cu instrucțiunile de folosire și specificațiile tehnice relevante ale Vehiculului, precum și că le-a înțeles și, totodată, a înțeles pe deplin inclusiv consecințele încheierii,  executării/neexecutării întocmai, în tot sau în parte, a Contractului și Contractului de prestări de servicii și, respectiv, ale încetării acestuia/acestora, indiferent de motiv.

4.3. Prin încheierea Contractului, Utilizatorul declară că a examinat în detaliu Vehiculul înainte de a începe să îl utilizeze, astfel cum se prevede în Regulament, și a notificat {carOwnerTitle} cu privire la orice defecte observate/constate și/sau alte neconformități privind starea Vehiculului, inclusiv, dar fără a se limita la starea de curățenie, dacă este cazul. Utilizatorul înțelege și este de acord că, în cazul încălcării obligației stabilite în acest articol sau al furnizării de informații false sau incomplete, toate defectele și/sau orice alte neconformități privind starea Vehiculului, inclusiv, dar fără a se limita la starea de curățenie a acestuia, vor fi considerate a fi apărut în perioada în care Utilizatorul respectiv a utilizat Vehiculul, iar Utilizatorul poate fi și va fi tras la răspundere pentru acestea.

 

5.    OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

5.1. Părțile înțeleg și se obligă să îndeplinească întocmai toate și oricare dintre obligațiile cele incumbă în conformitate cu actele normative aplicabile, Contractul și Contractul de prestări de servicii, în vigoare.

5.2. Utilizatorul va utiliza întotdeauna Vehiculul cu diligența unui bun proprietar, numai în scopurile limitate prevăzute în Contract și Contractul de prestări de servicii, în timpul de funcționare permis și în Zona de acoperire.

5.3. Utilizatorul va plăti în termenul contractual toate și oricare dintre sumele datorate {carOwnerTitle}, inclusiv prețul pentru Perioada de utilizare a Vehiculului/Sesiunea de lungă durată, calculat în conformitate cu Lista de prețuri valabilă la momentul încheierii Contractului de utilizare a Vehiculului, Tariful administrativ, dacă și când este cazul, penalitățile și despăgubirile stabilite ca urmare și/sau în legătură cu neexecutarea sau îndeplinirea necorespunzătoare, în tot sau în parte,  a obligațiilor  legale și/sau contractuale ce îi incumbă.

5.4. La sfârșitul Perioadei de utilizare a Vehiculului, Utilizatorul va plăti prețul datorat, inclusiv Tariful administrativ, dacă și când este cazul, prin decontarea automată a contului/conturilor aferente cardului bancar înregistrat în Cont, în temeiul Contractului și în conformitate cu procedura prevăzută în Contractul de prestări de servicii. Prin excepție de la această regulă, prețul aferent Perioadei minime/Sesiunii de lungă durată, după caz, va fi achitat integral, prin decontarea automată a contului/conturilor aferente cardului de debit/credit înregistrat în Cont, în cel mai scurt timp posibil după intrarea în vigoare a Contractului, dar până la finalizarea Perioadei de utilizare a Vehiculului/Sesiunii de lungă durată. În cazul în care prețul datorat pentru Perioada de utilizare a Vehiculului este mai mare decât prețul deja debitat pentru Perioada minimă, diferența în plus, de preț va fi debitată la finalizarea Perioadei de utilizare a Vehiculului.

5.5. Prețul se calculează și Tariful administrativ se stabilește pe baza datelor furnizate de Aplicația mobilă și de Sistemul Vehiculului, cu care Utilizatorul este de acord și declară și înțelege că sunt corecte, complete și valabile, până în momentul și cu excepția cazului în care poate dovedi contrariul.

5.6. Fără a aduce atingere sau limitări obligației Utilizatorului de a desdăuna integral {carOwnerTitle} pentru orice prejudicii suferite ca urmare și/sau în legătură cu neexecutarea sau îndeplinirea necorespunzătoare, în tot sau în parte, a obligațiilor legale și/sau contractuale ce îi incumbă Utilizatorului, precum și distinct de aceasta, {carOwnerTitle} are dreptul și este autorizat de Utilizator, să stabilească și să impună Utilizatorului penalitățile prevăzute în Anexa nr. 1 la Regulament și, totodată, să obțină plata de către acesta și a acestor penalități,  în cazul nerespectării de către Utilizator a termenilor și condițiilor prevăzute în Contract și Contractul de prestări de servicii, respectiv a neexecutării sau executării necorespunzătoare, în tot sau în parte, a obligațiilor specifice, în sarcina Utilizatorului, enumerate și descrise în Anexa nr. 1 la Regulament.

5.7. Penalitățile, despăgubirile și alte sume datorate de orice parte celeilalte vor fi plătite în conformitate cu Contractul de prestări de servicii.

 

6.       DIVERSE

6.1.             Orice alte dispoziții aplicabile în timpul și cu ocazia încheierii, executării și încetării Contractului, inclusiv, dar fără a se limita la cele privind definițiile termenilor, obligațiile {carOwnerTitle},  răspunderea acestuia, obligațiile Utilizatorului, comunicările între Părți, procedura de soluționare a litigiilor, legile aplicabile și competența instanțelor, protecția datelor cu caracter personal etc sunt prevăzute în Contractul de prestări de servicii în vigoare la momentul încheierii Contractului.

6.2.             Contractul se încheie în limbile română și engleză; în caz de divergență, versiunea în limba română va prevala.