ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

1.         ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ / ПРАВИЛА

 

1.1.    Услугите и договор за предоставяне на услугите

Настоящите Общи условия се прилагат, когато: (i) посещавате и използвате уебсайта на SPARK www.spark.bg; (ii) използвате Mобилното Приложение на SPARK; (iii) създавате своя акаунт в Мобилното Приложение; (iv) резервирате превозно средство и се стремите да сключите Договор за използване на превозно средство; (v) използвате Превозното средство; (vi) използвате други услуги, предоставяни от SPARK чрез Вашия личен акаунт (наричани по-долу за краткост всички услуги, а заедно „Услугите“). Общите условия определят общите правила, приложими към Услугите.

Всеки път, в който отключите Превозното средство, Вие потвърждавате, че сте запознати и приемате Договора за използване превозно средство, приложим за използването на конкретното превозно средство. Услугата за използване на превозното средство може да бъде предоставена от SPARK или друг Оператор на превозното средство чрез Платформата.

Настоящите Общи условия, Правилата за използване нa Превозното средство

и Договора за използване на превозното средство представляват един Договор за предоставяне на услуги между Вас и оператора на превозното средство, който е обвързващ за Вас и оператора на превозното средство. Преди да резервирате Автомобила или преди да започнете да го използвате, Вие сте длъжни първо внимателно да прочетете настоящите Общи условия. Със сключването на Договора за

използване на превозното средство

Вие потвърждавате, че сте се запознали с Общите условия, Правилата, Политиката за поверителност ръководството за експлоатация на Превозното средство, инструкциите и препоръките на производителя на Превозното средство, за които сте информиран чрез мобилното приложение и Уебсайта на Услугите (www.spark.bg) , разпоредбите установени в действащия Закон за движението по пътищата и изискванията на други приложими нормативни актове, и се задължавате да ги спазвате през целия срок, през който използвате Услугите, и доколкото е приложимо, след изтичане на срока на използване на Услугите. 

 

1.2. Определения:

 

За целите на настоящите Общи условия, термините, изписани с главни букви, имат следните значения:

“SPARK” / „СПАРК“ означава „РАЙД ШЕЪР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, акционерно дружество, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията под ЕИК 204787918, с  Адрес: гр. София, п.к. 1612, р-н „Красно село“, ул. ''Юнак'' № 11-13, ет. 4, Представлявано от Димитър Владимиров Стоянов - Изпълнителен директор, Телефон №: 00 3592 4193476, Електронна поща : office@spark.bg. Данните за дружеството се събират и съхраняват в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Република България. 

 

„Оператор на Превозното средство“ означава SPARK / СПАРК или друг законен оператор на Превозното средство, посочен в Договора за използване на Превозното средство. 

„Ползвател“ Означава дееспособно физическо лице, посочено в Договора за използване на Превозното средство, което притежава валидно свидетелство за управление на Моторно превозно средство, издадено от компетентните власти на една от следните държави: Република Австрия, Кралство Белгия, Република България, Федерална република Германия, Република Гърция, Кралство Дания, Република Естония, Република Ирландия, Кралство Испания, Италианска република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Велико херцогство Люксембург, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Полша, Португалска република, Република Румъния, Словашка република, Република Словения, Република Унгария, Република Финландия, Френска република, Република Хърватия, Чешка република, и Швейцарска конфедерация и минимум 1 (една) година стаж като шофьор от категория „В“. Всеки път, когато Ползвателят се регистрира в Мобилното приложение и започне да използва Превозното средство, Ползвателят декларира безусловно, че отговаря на посочените по-горе изисквания и има право да използва Превозното средство в съответствие с Общите условия, Правилата и при условията на Договора за използване на Превозното средство.

„Страните“ означава Операторът на Превозното средство и Ползвателят заедно; всеки от тях поотделно наричана „Страна“.

„Общи Условия“ означава тези Общи условия, приложими и обвързващи за Страните, които заедно с Договора за използване на Превозното средство и Правилата за използване на Превозното средство, представляват Договора за предоставяне на услуги.

„Договор за използване на Превозно средство“ означава Договор за използване на Превозното средство, сключен между Страните всеки път, когато отключват Превозното средство от разстояние, посредством използването на Мобилното приложение. 

„Превозно средство“ означава електрическо превозно средство / лек автомобил с електрически двигател, предоставено от Оператора на Превозното средство на Ползвателя за временно ползване и експлоатация чрез сключването на Договор за използване на Превозно средство. 

„Ценова листа“ означава стойността на дължимите такси / цени за използване на Превозното средство и други услуги, предоставяни от СПАРК, обявени в Мобилното приложение и Уебсайта. 

„Програма за лоялност“ означава програмите за лоялни Ползватели на услугите, които се провеждат от СПАРК и чиито правила и условия ще бъдат налични в Мобилното приложение.

„Програма за препоръки“ означава програмите за препоръки, които се провеждат от SPARK и чиито правила и условия са достъпни в Мобилното приложение.

„Мобилно приложение“ означава платформата за търсене, резервация, използване, плащане и други услуги, поддържана от SPARK и управлявана от смартфона на Ползвателя. Мобилното приложение може да бъде изтеглено безплатно от онлайн платформите App Store (iOS) или Google Play (Android).

„Акаунт“ означава електронна услуга в информационна система SPARK, позволяваща на Ползвателя да използва и управлява електрически Превозни средства, налични в Мобилното приложение и други услуги. Ползвателят има право да влезе в личния си Акаунт чрез Мобилното приложение след валидно извършена регистрация в Мобилното приложение. За достъп до Акаунт си, Ползвателят трябва да използва потребителското си име и парола. 

„Платформа“ означава посреднически услуги на SPARK, предоставяни в Мобилното приложение и Системата на превозното средство.

„Потребителско име“ означава електронната поща на Потребителя, посочена от него при регистрация в Мобилното приложение.

„Парола“ означава последователност от букви, цифри и/или символи, които се избират/посочват от Потребителя при създаването на неговия акаунт и са задължителни  за оторизация при влизане в акаунта. Потребителят се задължава да пази паролата като поверителна / конфиденциална информация и е длъжен да не я разкрива на трети лица. Потребителят има право да променя паролата си за вход в акаунта.

„Такса за регистрация“ означава еднократна такса, дължима от Потребителя за идентификация на лице и удостоверяване на шофьорска книжка, приложима, когато Потребителят се регистрира в Мобилното приложение за първи път. По силата на гореспоменатата услуга, изображението на Потребителя се разпознава според снимката в предоставеното свидетелство за управление на моторно превозно средство.

„Уебсайт“ означава интернет страницата на SPARK / СПАРК на адрес – www.sprak.bg

„Свидетелство за управление на МПС / Шофьорска книжка“ означава валидно свидетелство за управление на моторно превозно средство, издадено от компетентните държавни органи на една от следните държави: Република Австрия, Кралство Белгия, Република България, Федерална република Германия, Република Гърция, Кралство Дания, Република Естония, Република Ирландия, Кралство Испания, Италианска република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Велико херцогство Люксембург, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Полша, Португалска република, Република Румъния, Словашка република, Република Словения, Република Унгария, Република Финландия, Френска република, Република Хърватия, Чешка република, и Швейцарска конфедерация, което дава право на Потребителя за управление на превозни средства, класифицирани като категория „B“, чиято валидност евентуално може да бъде проверена от SPARK в достъпните публични регистри и е издадено най-малко 1 (една) година, преди датата на сключване на Договора за използване на превозното средство.

„Съдържание“ означава съдържанието на Уебсайта и/или Мобилното приложение, включително всички текстове, графични елементи, снимки, музика, всякакви филмирани или видеоматериали/записи, търговски марки, лога, други фигуративни знаци, илюстрации, компютърен софтуер и/или отделни части на всички посочени обекти, имена на домейни и други бизнес идентификатори, които са интелектуална собственост на SPARK  или на негови лицензодатели.

 

2.         РЕГИСТРАЦИЯ И АКАУНТ 

2.1. За да сключи Договор за използване на Автомобил, Ползвателят е длъжен да изтегли Мобилното приложение на своето смарт устройство и да създаде личен Акаунт по надлежния ред. 

2.2. Ползвателят има право да създаде своя акаунт в Мобилното приложение, като го изтегли безплатно от онлайн платформите App Store или Google Play.

2.3. За целите на идентификацията на Ползвателя, в момента на регистрация Ползвателят трябва да бъде помолен да направи снимка на лицето си със своя смартфон, така че лицевият образ да съвпада със снимката в представеното Свидетелство за управление на МПС / Шофьорската книжка.

2.4. Ползвателят има право да използва Акаунта: (i) след попълване на заявения формуляр за регистрация и приемане на настоящите Общи условия; (ii) след натискане на бутона „Регистрация“; (iii) след заплащане на дължимата Такса за регистрация; (iv) след потвърждение на регистрацията по електронна поща.

2.5. Ползвателят има право да използва Акаунта си за неопределен период от време до надлежното изпълнение на задълженията по Договора за предоставяне на услуги от Ползвателя. Ползвателят има право по всяко време да изтрие Акаунта си сам или да се обърне към SPARK за изтриване на Акаунта, като изпрати съобщение на следния имейл адрес: office@spark.bg.  В случай, че Ползвателят не успее да използва или не използва Акаунта си в продължение на 3 (три) последователни години, както е предвидено в Политиката за поверителност, SPARK има право да изтрие Вашия Акаунт. При изтриване на Вашия Акаунт, SPARK ще изтрие Вашите лични данни в съответствие с разпоредбите, изложени в Политиката за поверителност.

2.6. Данните за достъп / влизане в Акаунта се предоставят само и единствено на конкретното физическо лице, титуляр на Акаунта; по този начин Ползвателят е длъжен да съхранява тези данни в тайна и да не ги разкрива на никого. Всички действия, извършени чрез използването Акаунта на Ползвателя, се считат за действия извършени от самия Ползвател, титуляр на Акаунта.

2.7. Ползвателят е длъжен незабавно да уведоми SPARK, чрез изпращането на електронно съобщение на имейл адрес: office@spark.bg, в случай на загуба на неговите/нейните данни за вход (Потребителско име и/или Парола) и/или ако те станат достъпни за трети лица. След получаване на уведомлението за това от Ползвателя, SPARK се задължава незабавно, но не по-късно от 1 (един) работен ден да предостави нови данни за вход.

2.8. Всички загуби, настъпили след подаване на уведомлението, посочено в параграф 2.7 от настоящия документ на SPARK, са за сметка на SPARK, с изключение на случаите, които загубите са възникнали / настъпили в резултат на недобросъвестни и/или небрежни действия на Ползвателя.

 

3.         ЗАБРАНЕНИ ДЕЙСТВИЯ И ОТГОВОРНОСТ

3.1. Ползвателят се задължава:

3.1.1. Да предостави коректни и релевантни данни / информация при създаването на Акаунт;

3.1.2. да актуализира незабавно всички данни при настъпването на всякакви промени в тях чрез настройките на Акаунта; 

3.1.3. да използва Уебсайта и/или Мобилното приложение без да възпрепятства тяхното нормално функциониране;

3.1.4. да използва Уебсайта и/или Мобилното приложение в съответствие с изискванията на Общите условия и приложимото законодателство; 

3.1.5. да използва Уебсайта и/или Мобилното приложение, без да причинява неудобства / пречки на други потребители и/или на SPARK;

3.1.6. да не извършва никакви действия и да не преотстъпва / прехвърля правата по Договора по начин, който нарушава авторските права или други права на интелектуална собственост на SPARK или трети лица;

3.1.7. да не разпространява забранено от закона съдържание на Уебсайта и/или Мобилното приложение;

3.1.8. да не извършва каквито и да било действия, насочени към незаконно присвояване / злоупотреба на/с информация или данни, принадлежащи на SPARK или да засягат оперативните и технически функционалности на Уебсайта и/или Мобилното приложение;

3.1.9. да не публикува софтуер, документи или връзки към други уебсайтове и да не публикува съдържание с вируси, повредени файлове или друг подобен софтуер или приложения, които могат да имат / окажат неблагоприятен ефект върху работата или функционирането на Уебсайта и/или Мобилното приложение;

3.1.10. да не участва в забранено масово извличане на информация чрез различни автоматизирани средства и методи, като по този начин събира лична информация или използва забранени средства за събиране на информация/данни;

3.1.11. да не предприема действия, в резултат на които мрежата или инфраструктурата на SPARK биха били поставени под неоправдано или непропорционално високо натоварване;

3.1.12. да не се опитва да дешифрира, разделя, унищожава или променя софтуера, въз основа на който или частично се предоставят Услугите;

3.1.13. да не предприема действия, компрометиращи или насочени към компрометиране на сигурността на системите или мрежата SPARK.

3.2. Потребителят носи отговорност за извършване на забранени действия в съответствие с настоящите Общи условия и се задължава да обезщети SPARK и/или трети лица за преки и косвени загуби, настъпили в резултат на извършването на такива действия.

3.3. В случай, че Ползвателят наруши задълженията си, предвидени в параграфи 3.1.1– 3.1.13 от настоящите Общи условия, SPARK си запазва правото да ограничи достъпа на Ползвателя до Акаунта, докато нарушението не бъде отстранено и/или загубите не бъдат обезщетени.

3.4. СПАРК/SPARK има право да дебитира/усвоява автоматично сумите на Таксата за регистрация, дължимата цена за използване на превозното средство, други дължими суми за услугите на СПАРК/SPARK, включително дължими неустойки по Договора от платежната карта на Ползвателя, за което Ползвателят предоставя своето изрично съгласие с приемането на настоящите Общи условия, респективно със създаването на личния си акаунт в Мобилното приложение или Уебсайта. 

 

4.         ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

4.1. Доколкото това е разрешено от закона, SPARK не носи отговорност спрямо Ползвателя или други лица за непреките загуби или загуба на данни, възможности, репутация, печалба или доход във връзка с използването на Услугите. Посочената по-горе разпоредба не се прилага при умисъл или груба небрежност, проявени от SPARK и в случаи, при които е причинена вреда на живота и здравето на Ползвателя.

4.2. SPARK не гарантира, че Услугите ще отговорят на очакванията на Ползвателя; че предоставянето на Услугите ще бъде непрекъснато, навременно, безопасно или безупречно; че всякакви грешки или дефекти в системата за предоставяне на Услугите ще бъдат отстранени; че Услугите ще бъдат достъпни по всяко време; че Услугите не съдържат или не могат да съдържат вируси или други вредни компоненти. Потребителят носи пълна отговорност и поема риска от загуби, които могат да възникнат при изтегляне и/или използване на данни, информация, съдържание или друг материал, който се получава чрез използването на Услугите.

 

5.         ПЛАЩАНЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РАЗПЛАЩАНИЯ

5.1. При извършването на регистрация на Акаунт, Ползвателят се задължава да заплати на SPARK Таксата за регистрация, която ще бъде посочена в Мобилното приложение. В случай, че Ползвателят е съгласен да осъществи регистрацията, таксата се дебитира/усвоява от неговата/нейната платежна карта, доброволно регистрирана в Мобилното приложение, за което Ползвателят предоставя своето изрично съгласие на СПАРК. Заплатената Такса за регистрация не се връща на Ползвателя в следните случаи:

5.1.1. след успешното добавяне на свидетелството за управление на МПС / Шофьорска книжка към Акаунта и получено потвърждение / одобрение на свидетелството за управление на МПС / шофьорската книжка от SPARK;

5.1.2. след като бъде преминат процеса на идентификация;

5.1.3. след като Ползвателят започне да използва SPARK Услугите или Услугите, предоставени от Оператора на превозното средство;

5.1.4. в други основателни / оправдани случаи.

5.2. При сключване на Договор за използване на Превозно средство, Ползвателят заплаща на SPARK дължимата цена за използване на Превозното средство, съгласно Ценовата листа, валидна към момента на сключване на Договора за използване на Превозното средство. Цените за използване на услугите се изчисляват в съответствие с данните на Уебсайта, Мобилното приложение и системата на Превозното средство. SPARK, въз основа на данни в Уебсайта, Мобилното приложение и в системата на Превозното средство, формира и предоставя на Ползвателя разписка. Ползвателят се съгласява разписките да се предоставят само по електронен път – чрез създадения акаунт в Мобилното приложение или Уебсайта и регистрираната в него електронна поща на Ползвателя.

5.3. При регистрирането на Акаунта, Ползвателят потвърждава изрично, че има право да използва доброволно регистрираната от него в Мобилното приложение платежна карта при създаване на Акаунта и авоарите / средствата, налични по сметките, свързани с картата са достатъчни за извършване разплащания между Страните. Платежната карта, доброволно регистрирана в Мобилното приложение от Ползвателя, трябва да позволява извършването на автоматични дебити / усвоявания от сметките, свързани с картата. Дължимите суми във връзка предоставяните от СПАРК/SPARK услуги се дебитират/усвояват автоматично от сметките, свързани с картата, предоставена доброволно от Ползвателя за извършване на разплащанията по повод Услугите. В случай на неуспешно дебитиране/усвояване на средствата от свързаната към картата сметка, поради недостатъчен баланс на средствата по сметката, СПАРК/SPARK уведомява Ползвателя и определя допълнителен срок за плащане; в такъв случай Ползвателят се задължава да заплати всички дължими суми в определения от СПАРК срок. Ползвателят се задължава да заплати на СПАРК лихва за забава в размер на 0,02% (нула цяло, нула два процентни пункта) за всеки ден забава от просрочената сума.

5.4. В случай, че Ползвателят резервира избрано от него Превозно средство чрез профила си в Мобилното приложение, SPARK има правото да изиска потвърждение на метода на плащане, респективно проверка за достатъчна наличност на авоари по сметките, свързани с предоставената към профила платежна карта,  като блокира сума, до размера на минималната цена за използване на Превозното средство, съгласно действащия към момента на резервацията Ценоразпис, за което Ползвателят предоставя своето изрично съгласие, чрез избирането на бутона „Отключи“, визуализиращ се на екрана на смартфона. За целта, с приемането на тези Общи условия, Ползвателят е запознат, че при недостатъчна наличност от средства по сметките към предоставената платежна карта, които да бъдат блокирани, Ползвателят не може да отключи резервираното Превозно средство, респективно нe може да стартира Период на използване.

5.5. При непрекъснато използване на Превозното средство за период от време, който достига определената дневна цена (цена за дневна сесия) за ползване на Превозното средство, съгласно тарифите, посочени в действащия Ценоразпис, Ползвателят се задължава незабавно да заплати времето за използване на Превозното средство – дневната цена, посочена в действащия Ценоразпис, въпреки че продължава стартирания Период на използване.

5.6. В случай, че СПАРК/SPARK дължи връщане / възстановяване на каквито и да е суми, заплатени от Ползвателя, тези суми се връщат / възстановяват на същата платежна карта или банкова сметка, от която е било получено плащането от страна на Ползвателя, освен ако Страните не са договорили друго.

5.7. SPARK има право едностранно да промени Ценовата листа, като обяви промените и уведоми Ползвателя за това чрез Мобилното приложение и Уебсайта.

5.8.  При стартиране Период на използване с Превозното средство от един град и в случай, че Ползвателят прекрати използването на Превозното средство, в позволените за целта зони, но на територията на друг град, различен от този, в който е бил започнат Периодът на използване, Ползвателят дължи заплащането на междуградска такса, чийто размер е посочен в Ценовата листа за услугите, налична в Мобилното приложение и Уебсайта. SPARK има право едностранно да променя размера на междуградската такса, като обяви промените и уведоми Ползвателя за това чрез Мобилното приложение и Уебсайта. 

 

6.         ЛИЦЕНЗ

6.1. Мобилното приложение, Платформата, Уебсайтът, отделни елементи от тях, включително софтуер, кодове, алгоритми, бази данни, текстове, дизайн, както и Съдържанието на Уебсайта или Мобилното приложение и всички изключителни авторски права, права върху бази данни и други права на интелектуална собственост принадлежат на SPARK или неговите партньори.

6.2. SPARK предоставя на Ползвателя неизключително, непрехвърляемо право (лиценз) да използва Мобилното приложение, Платформата, Уебсайта, Съдържанието или свързаната с него интелектуална собственост само за лична употреба и само до степента, необходима за получаване на Услугите, съгласно Договора за предоставяне на Услуги. Друго използване на Мобилното приложение, Платформата, Уебсайта или Съдържанието е възможно само с изричното съгласие на SPARK, изразено в писмена форма.

6.3. Ползвателят се счита за собственик на цялата информация и съдържание, предоставени при използване на Услугите чрез Акаунта. Ползвателят предоставя на СПАРК/SPARK неизключителен лиценз, т.е. прехвърляемо, сублицензионно право да използва, копира, обработва информация и съдържание за целите на предоставянето на Услугите (с изключение на данните, чието използване и прехвърляне е ограничено от приложимите нормативни актове) по целия свят без допълнително съгласие, предизвестие, задължение и/или компенсация на Ползвателя или други лица.

 

7.         МАРКЕТИНГ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

7.1. SPARK има право да организира различни промоции за продажби и да отправя специални предложения към Ползвателя, да използва/прилага Програмите за лоялност или Програмите за препоръки, публикувани на Уебсайта и/или Мобилното приложение.

7.2. SPARK ще изпраща известия до Ползвателя на посочения от него имейл адрес за осъществяване на кореспонденция между Страните.

7.3. Ползвателят трябва да изпраща всички известия и запитвания до SPARK на следния имейл адрес за кореспонденция: office@spark.bg

7.4. SPARK не носи отговорност, в случай че Ползвателят не получи изпратената информация или известия за потвърждение, поради проблеми, свързани с интернет връзката, мрежите на доставчиците на електронна поща, ако съобщенията са  получени / попаднали в папка „СПАМ“ или поради неправилно посочени от Ползвателя данни.

7.5. Личните данни на Ползвателя могат да бъдат обработвани за маркетингови цели в съответствие с процедурата, реда и условията, посочени в Политиката за поверителност.

 

8.         ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

8.1. СПАРК / SPARK обработва личните данни на Ползвателите като администратор на лични данни.

8.2. Повече информация относно  обработката на лични данни ще бъде налична в Политиката за поверителност, публикувана на Уебсайта и Мобилното приложение.

8.3. С приемането на настоящите Общи условия, Ползвателят предоставя изричното си съгласие личните му данни да бъдат предоставяни от СПАРК/ SPARK на трети лица – дружества и други правни образувания (адвокатски кантори, дружества предоставящи правни услуги, дружество за събиране на вземания, включително на Дружеството eCollect AG, с адрес Neuhofstrasse 21, 6340 Baar, Zug, Switzerland, с регистрационен номер: CHE – 180.481.291., представлявано от Марк Шилингер в качеството му на Изпълнителен директор и т.н.), при спазване на приложимите законови изисквания, в случай че Ползвателят не е заплатил на СПАРК / SPARK дължими суми по повод използването на Услугите и бъде приведена в изпълнение процедура за изпълнение на задълженията, включително прехвърляне на вземания към трета страна.

9.         ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни едностранно от СПАРК / SPARK, при спазването на правилата, установени в разпоредбите на Закона за защита на потребителите, като  SPARK уведоми за това Ползвателя в срок до 7 (седем) дни от датата на изменението.

9.2. Приложимата и валидна версия на Общите условия ще бъде винаги достъпна на Уебсайта и Мобилното приложение.

9.3. SPARK има право да прехвърли всичките си права и задължения по този договор без съгласието на Ползвателя, в случай че такова прехвърляне на правата и задълженията не засяга положението на Ползвателя по този договор. На Ползвателя е изрично забранено прехвърлянето или преотстъпването на каквито и да е права и задължения в съответствие с настоящите Общи условия, без предварително предоставено писмено съгласие от страна на SPARK и всяко неправомерно прехвърляне на такива права и задължения се счита за невалидно.

9.4. Ползвателят се съгласява, че SPARK има право да прилага процедура по събиране на вземания, включително прехвърляне на правото на вземане на трето лице (компания за събиране на вземания и др.) без отделно изразено съгласие за това от страна на Ползвателя, при положение, че това прехвърляне на правата и задълженията не засяга гаранциите, предоставени на Ползвателя в съответствие с Общите условия. Допълнителните разходи, направени от SPARK във връзка със събирането на задълженията, се заплащат за сметка на Ползвателя.

 

9.5. Всяка от Страните има право едностранно да прекрати Договора за предоставяне на услуги по извънсъдебен ред, като изпрати 10 (десет)-дневно писмено предизвестие до другата Страна. SPARK има право да прекрати едностранно Договора за предоставяне на услуги по извънсъдебен ред, като отправи писмено уведомление до Ползвателя, при положение, че Ползвателят наруши съществено Договора за предоставяне на услуги. За съществено нарушение на Договора за предоставяне на услуги ще се считат следните нарушения (включително, но не само): забавяне на плащането на дължимата сума по Договора за повече от 10 (десет) календарни дни; повторно неизпълнение или неправилно изпълнение на каквито и да било задължения, предвидени в Договора за предоставяне на услуги, или извършване на недобросъвестни действия, които подкопават или могат да подкопаят работата на Превозното средство, Системата на превозното средство и/или Мобилното приложение и както е предвидено в параграф 3.3. от Общите условия или параграфи 3.8., 4.3.1 – 4.3.13., 5.3., 8.12. от Правилата за използване на Превозното средство. В случай на гореспоменатите нарушения, СПАРК също има право да блокира Акаунта на Ползвателя и ако не са извършени плащания по Договора от страна на Ползвателя, заплатените от Ползвателя неустойки, такси относно Програмите за лоялност, няма да му бъдат върнати, а натрупаните „eGO“ точки или подаръчни ваучери, , включително тези, получени от Потребителя чрез Програмата за препоръки, няма да бъдат превърнати в пари и няма да бъдат изплатени на Ползвателя.

9.6. С приемането на настоящите Общи условия Ползвателят е запознат, че в Превозните средства са инсталирани специални телеметрични устройства, с помощта на които SPARK извършва мониторинг на пътното поведение на Ползвателя, начина на шофиране, отчитане на удари с Превозното средство и други данни обуславящи пътното поведение на Ползвателя. Ползвателят е запознат и се съгласява, че SPARK има право Въз основа на предоставените данни от телеметричните устройства чрез използването на специализиран  софтуер да извърши преценка относно пътното поведение на Ползвателя по време на използване на Превозното средство и да направи заключение, дали  Ползвателят създава предпоставки за застрашаване / нарушаване на безопасното движение по пътищата (опасен водач на Превозното средство) и дали Ползвателят е добросъвестен водач, чийто стил на шофиране не създава предпоставки за нарушение на безопасността по време на използване на Превозното средство. В случай, че с помощта на горепосочените устройства се установи, че Ползвателят използва Превозното средство по начини, чрез които се създават предпоставки за нарушение на безопасното движение по пътищата, SPARK има правото едностранно временно да блокира възможността за използване на потребителския акаунт, като с приемане на настоящите Общи условия от Ползвателя, последният ще се счита за запознат с възможността за деактивиране на акаунта и/или да спре, временно изпълнението на Договора. SPARK запазва правото си да насърчава добросъвестното използване на Превозните средства по начини, които не създават предпоставки за нарушение на безопасното движение по пътищата.

9.7. Тези Общи условия, потвърдени и приети от Ползвателя по електронен път от разстояние чрез Мобилното приложение или Уебсайта, се считат за валиден и правнообвързващ документ между Страните и имат същото правно действие като подписана на хартия версия на документа.

9.8. Тези Общи условия и предоставянето на Услугите се уреждат от правото на Република България.

9.9. В случай, че някоя клауза от Общите условия е в противоречие със законодателството на Република България или по някаква причина стане частично или напълно недействителна, това няма да засегне валидността на останалите клаузи от Общите условия.

9.10. Всеки спор, противоречие или претенция, произтичащи от или свързани с Договорa за предоставяне на услуги, неговото нарушение, прекратяване или валидност, се разрешава най-напред чрез провеждането на взаимни преговори между Страните в съответствие с принципите на безпристрастност, разумност и справедливост. Ако Страните не постигнат съгласие чрез преговори в рамките на

20 (двадесет) дни от получаването на писмено предложение за продължаване на преговорите или ако някоя от Страните реши, че по-нататъшните преговори са нецелесъобразни, всеки спор, противоречие или претенция ще бъдат окончателно разрешени от компетентния  съд на Република България, съгласно правилата,установени в разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс.