ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

 

1.  ПРЕДМЕТ НА ПРАВИЛАТА

 

1.1.              Тези Правила за използване на превозните средства (наричани по-долу „Правилата“) допълват Договора за използване на Превозното средство, Общите условия  и представляват неразделна част от Договора за предоставяне на услуги (наричан по-долу „Договор“) и се прилагат всеки път, когато бъде сключен Договор за използване на Превозно средство от Ползвателя. Тези Правила установяват:

1.1.1. процедурата за управление на резервацията на Превозното средство;

1.1.2. условията, реда и процедурата за използване на Превозното средство;

1.1.3. изискванията към лицата, използващи Превозното средство и свързаните с тях задължения на Ползвателя;

1.1.4. реда и условията, при спазването на които трябва да бъде извършена проверка / инспекция на Превозното средство;

1.1.5. други правила и условия, свързани с използване на Превозното средство.

1.2.     Тези Правила съдържат само най-важната и съществена информация, свързана с резервацията и използването на Превозното средство. Когато резервира и използва Превозно средство, Ползвателят е длъжен да спазва принципите на разумност и добросъвестност, както и да гарантира, че действията, свързани с резервацията на Превозното средство, са извършени и Превозното средство е използвано отговорно, с грижата на добър стопанин / собственик, разумно и предпазливо, при стриктно спазване на приложимите нормативни актове и правилата, установени в Договора, Общите условия и тези Правила. 

1.3.     Ползвателят има право да се свързва с представителите на СПАРК/SPARK във връзка с всички възникнали въпроси, свързани с Договора за използване на превозното средство, настоящите Правила или с използването на Превозните средства, чрез телефонно обаждане на номер 00359 2 419 3476 и/или чрез изпращане на съобщение на имейл адрес: office@spark.bg.  

 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 

2.1. „СПАРК“ / “SPARK” означава „РАЙД ШЕЪР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, акционерно дружество, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията под ЕИК 204787918, с  Адрес: гр. София, п.к. 1612, район „Красно село", ул. „Юнак“ № 11-13, ет. 4, Представлявано от Димитър Владимиров Стоянов - Изпълнителен директор, Телефон №: +3592 4193476 Електронна поща: office@spark.bg. Данните за дружеството се събират и съхраняват в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Република България,

2.2. „Оператор на Превозното средство“ означава SPARK / СПАРК или друг законен оператор на Превозното средство, посочен в Договора за използване на Превозното средство.

2.3. „Ползвател“ означава дееспособно физическото лице, посочено в Договора за използване на Превозното средство, което притежава валидно свидетелство за управление на Моторно превозно средство, издадено от компетентните власти на една от следните държави: Република Австрия, Кралство Белгия, Република България, Федерална република Германия, Република Гърция, Кралство Дания, Република Естония, Република Ирландия, Кралство Испания, Италианска република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Велико херцогство Люксембург, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Полша, Португалска република, Република Румъния, Словашка република, Република Словения, Република Унгария, Република Финландия, Френска република, Република Хърватия, Чешка република, и Швейцарска конфедерация и минимум 1 (една) година стаж като шофьор от категория „В“. Всеки път, когато Ползвателят се регистрира в Мобилното приложение и започне да използва Превозното средство, Ползвателят декларира безусловно, че отговаря на горепосочените изисквания и има право да използва Превозното средство в съответствие с Правилата и при условията на Договора за използване на Превозното средство.

2.4. „Страните“ означава Операторът на Превозното средство и Ползвателят заедно; всяка от тях поотделно наричана „Страна“.

2.5. „Система на превозното средство“ означава електронна система, инсталирана на Превозното средство, която записва местоположението на Превозното средство, разстоянието, изминато от Превозното средство, скоростта на движение, Периода на използване на превозното средство и други данни във връзка с Превозното средство и неговото използване, като системата осигурява достъп до / предава тези данни на СПАРК/SAPRK. 

2.6. „Превозно средство“ означава електрически задвижвано Превозно средство, което се предоставя от Оператора на Превозното средство/СПАРК на Ползвателя за временно притежание и ползване в съответствие с процедурата и условията, посочени в Договора, тези Правила и Общите условия.

2.7. „Период на използване на Превозното средство“ означава период от време от успешното отключването на Превозното средство чрез избор на командата „Отключване“ на екрана на смартфона с помощта на Мобилното приложение от страна на Ползвателя до връщане на Превозното средство на разрешените места, посочени в тези Правила и прекратяване използването на Превозното средство чрез избор на командата „Заключване“ на екрана на смартфона, посредством Мобилното приложение и получаване на потвърждение от СПАРК / SPARK за успешното прекратяване на използването  чрез изпратено електронно съобщение /имейл/ на предоставената за кореспонденция електронна поща от Ползвателя, съдържащо данни относно използването на Превозното средство. За Периода на използване на Превозното средство Ползвателят е длъжен да заплати на СПАРК определената цена, съгласно действащата Ценова листа за Услугите. В никакъв случай Периодът на използване на превозното средство не може да продължи повече от една година без прекъсване. При никакви обстоятелства Ползвателят няма право да ползва Превозното средство без да стартира използването по надлежния ред, установен в Общите условия, Договора за използване на Превозното средство и тези Правила, в противен случай дължи заплащането освен на дължимата цена за използване на Превозното средство, определена съгласно действащата Ценова листа, и неустойка в размера, посочен в Анекс № 1 – Списък с неустойки. Командата „Заключване“ може да бъде активирана от Ползвателя единствено в Позволените зони, които са със свободен, безплатен и безпрепятствен обществен достъп, в противен случай Ползвателят ще дължи заплащане на цената за използване на Превозното средство, съгласно действащата Ценова листа за Услугите до датата на паркиране на Превозното средство в Позволена зона и надлежно приключване на сесията, евентуално дължими неустойки, както и възстановяването на евентуално сторени разноски и претърпени вреди.

2.8. „Списък на неустойките“ означава Анекс № 1 към този документ, който определя дължимите неустойки за неправилно изпълнение или неизпълнение на Договора (включително, но не само, Правилата и Общите условия), с чиито актуален размер Ползвателят е запознат и заявява изричното си съгласие към датата на извършване  регистрацията в Мобилното приложение / Уебсайта и всеки път, когато сключва Договор за използване на Превозно средство. При условие, че в резултат на неизпълнение или лошо изпълнение на Договора, тези Правила, Общите условия от страна на Ползвателя и в случай, че са налице основания за налагане на различни неустойки, СПАРК / SPARK има право да приложи всички неустойки кумулативно, за което Ползвателят предоставя своето съгласие със сключването на Договора. Претендирането на предвидените в Анекс № 1 към тези Правила неустойки не освобождава Ползвателя от задължението му да заплати на СПАРК / SPARK всички документално доказани разходи във връзка с отстраняване на причинените вреди, възникнали в резултат на допуснатото неизпълнение или лошо изпълнение.

2.9. „Станция за зареждане“ означава станция – електрическо устройство за зареждане на Превозно средство с електрически двигател, които зарядни станции са разположени / се намират на местата, посочени в Мобилното приложение и/или Уебсайта.  

2.10. „Услуги по поддръжка на Превозното средство“ означава поддръжка / обслужване на Превозните средства (основни и текущи ремонти, техническо обслужване), задължителна застраховка  гражданска отговорност за притежателя на Превозното средство, автомобилна застраховка (КАСКО, с покрити рискове от увреждания / погиване на превозното средство, причинени в резултат на злоумишлени действия от трети лица, природни бедствия и извършени престъпни посегателства срещу Превозното средство) всички необходими принадлежности за експлоатацията на Превозното средство (например електричество, течност за измиване на предното стъкло).

2.11.  „Позволена Зона за Връщане на Превозно средство“ означава локация, която е обособена в Мобилното приложение като зона, позволена за връщане на Превозното средство и прекратяване на неговото използване от Ползвателя и която не е частна собственост и/или достъпът / престоят / паркирането, на които не е забранен и/или ограничен (дори и времеви ограничен, като например паркомясто, обозначено като „Служебен абонамент“) и/или за престоя / паркирането не се изисква заплащането на цена за престой и/или паркиране.

2.12. „Платена Зона за Връщане на Превозно средство“ означава място, на което Ползвателят може да върне, паркира и прекрати използването на Превозното средство само срещу извършване на допълнително заплащане. Дължимата такса за връщане на Превозното средство и прекратяване на неговото използване в Платена зона се посочва в Мобилното приложение. Зоните за платено връщане / прекратяване на използването  на Превозното средство се обозначават в Мобилното приложение с лилав цвят и специфична маркировка.

2.13. „Планове за дългосрочно използване“ – означава План за дългосрочно използване на Превозно средство, закупен чрез личния профил на Ползвателя в мобилното приложение SPARK за определен период от време, избран от Ползвателя, съгласно сроковете и при условията посочени / достъпни на уебсайта и Мобилното приложение.

2.14. „Общи условия“ означава Общите условия, които уреждат реда и правилата за използване на Мобилното приложение, Уебсайта и създаването на личен Акаунт (Обслужване на Акаунта), както и съдържат необходимата информация относно начините за използването им, уреждат реда и условията относно плащанията за Услугите (Процедурата за извършване на плащания). Общите условия ще бъдат достъпни на Уебсайта и Мобилното приложение.

2.15. „Междуградска такса“ означава дължима от Ползвателя такса, в случай че е стартиран Период на използване с Превозното средство в един град и Ползвателят е прекратил използването на Превозното средство, на позволените за целта зони на територията на друг град, различен от града, в който е започнало използването на Превозното средство.

2.16. „Дългосрочни планове за пътуване“ означава определени планове за пътуване, закупени чрез мобилното приложение SPARK за определен период от време, чиито условия са описани в мобилното приложение и на уебсайта.

2.17. Термините, които не са дефинирани тук, следва да се тълкуват според обичайното им значение, с което се използват.  

 

3. РЕЗЕРВАЦИЯТА НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО И ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

3.1.    Всеки път, когато Ползвателят желае да сключи Договор за използване на Превозно средство, Ползвателят първо трябва да резервира Превозното средство, като влезе в своя Акаунт в Мобилното приложение.

3.2.    Превозно средство трябва да бъде запазено / резервирано чрез Мобилното приложение. Превозно средство може да бъде резервирано предварително за период от 15 (петнадесет) минути до11 (единадесет) часа и 55 (петдесет и пет) минути  (в зависимост от избрания период на резервация) до очакваното начало на използване на Превозното средство. През първоначалния период на резервацията от 15 (петнадесет) минути на Ползвателят не се начисляват такси. Всяко удължаване на резервацията след тези 15 (петнадесет) минути се заплаща в зависимост от избрания период за удължаване на резервацията, съгласно наличната Ценова листа към момента на резервацията в Мобилното приложение. За да направите резервация, трябва да изпълните следните действия:

            3.2.1. Влезте в Мобилното приложение;

3.2.2. Изберете желаното Превозно средство според наличността му, посочена в Мобилното приложение;

3.2.3. Потвърдете резервацията на Превозното средство.

3.3.   Всяко потвърждение на резервация се генерира на екрана на смартфона на Ползвателя.

3.4.   В случай, че Ползвателят не започне да използва Превозното средство в рамките на 15 (петнадесет) минути -11 (единадесет) часа и 55 (петдесет и пет) минути  (в зависимост от избрания период на резервация) от момента на потвърждение на резервацията, резервацията на Превозното средство ще бъде автоматично анулирана/ отменена. Ползвателят има право по всяко време да анулира резервацията до 15 (петнадесет) минути без никакви финансови последици. Ползвателят е запознат, че при анулиране  / отмяна на резервацията след първоначалните 15 (петнадесет) минути заплатените такси за удължаване не подлежат на възстановяване. В случай на констатирано недобросъвестно и/или системно повтаряне на съответна резервация, без да бъде използвано активно превозното средство и същевременно достъпно в Мобилното приложение за други Ползватели на Услугите, профилът/Акаунтът на неизправната страна може да бъде деактивиран едностранно от СПАРК/SPARK.

3.5.   Ползвателят може да бъде допълнително таксуван при удължаване на резервацията в зависимост от избрания период на удължаване на резервация, като всички такси, свързани с резервацията на Превозното средство, се посочват в действащата Ценова листа, налична в Мобилното приложение.

3.6.    С отключването на Превозното средство, Ползвателят сключва Договора за използване на Превозното средство, наличен в Мобилното приложение, с Оператора на Превозното средство. 

3.7.    Договора за използване на Превозно средство  се счита за сключен и валиден между Страните по него, от момента на неговото потвърждение, след като Ползвателят се е запознал с условията на Договора за използване на Превозно средство и е потвърдил приемането на последните чрез натискането/избирането на бутона „Отключване” от Ползвателя и остава в сила до момента на връщане на Превозното средство в „Позволена Зона за Връщане на Превозното средство“ или „Платена Зона за Връщане на Превозното средство“ и заключване на Превозното средство чрез избор на командата „Заключване” чрез Мобилното приложение от Ползвателя.

3.8.    Цената за използване на Превозното средство се определя съгласно действащата Ценова листа за Услугите към момента на сключване на Договора за използване на Превозното средство и не подлежи на промени през целия Период на използване на Превозното средство.

3.9.    Ползвателят се задължава да заплаща за Периода на използване на Превозното средство и други предоставени Услуги по тарифите, определени в действащата Ценова листа, валидна към момента на сключване на Договора за използване на Превозното средство, както и да заплаща евентуално наложени, дължими неустойки от СПАРК/SPARK поради лошо изпълнение или неизпълнение на Договора, Общите условия, Договора за използване на Превозното средство и тези Правила, и да заплати евентуално обезщетени за причинени вреди на СПАРК / SPARК в резултат от използването на Превозното средство. 

3.10. Дължимите плащания се изчисляват в съответствие с данните от Мобилното приложение и Системата на Превозните средства. СПАРК/Операторът на Превозното средство, въз основа на получените данни от Мобилното приложение и Системата на Превозните средства, изготвя и предоставя на Ползвателя разписка. Разписката за ползване на Превозното средство се изпраща на лицето, което е определено като Ползвател при извършване на регистрацията, и не подлежи на промяна, освен при изрично писмено искане за това, отправено от  Ползвателя. При изрично искане  от страна на Ползвателя, СПАРК/Операторът на Превозното средство може да издаде фактура за дължимите суми във връзка с използването на Превозното средство. 

3.11.  Цената за използване на Превозното средство включва прилежащите към съответното Превозно средство застраховки, съгласно Договора, тези Правила и Общите условия и се начислява за всяка започната минута и за всеки километър изминато разстояние, съгласно действащата Ценова листа към момента на отключването на Превозното средство. Ползвателят е запознат и е съгласен, че отключването или заключването на Превозното средство (всяко действие поотделно) може да отнеме не повече от 1 (една) минута поради операторите на мрежата и това време е включено в периода, за който се начислява цената за използване на Превозното средство. Със сключването на Договора и приемане на настоящите Правила Ползвателят е запознат, че SPARK предлага като възможност да бъдат закупени, чрез мобилното приложение SPARK дългосрочни планове за пътуване, чиито условия са описани в мобилното приложение и на уебсайта – www.saprk.bg .

3.12. При стартиране Период на използване с Превозното средство от един град и в случай, че Ползвателят прекрати използването на Превозното средство, в позволените за целта зони, но на територията на друг град, различен от този, в който е бил започнат Периодът на използване, Ползвателят дължи заплащането на междуградска такса, чийто размер е посочен в Ценовата листа за услугите, налична в Мобилното приложение и Уебсайта. SPARK има право едностранно да променя размера на междуградската такса, като обяви промените и уведоми Ползвателя за това чрез Мобилното приложение и Уебсайта. Междуградската такса се начислява в момента, в който Ползвателят прекрати стартирания Период на Използване с Превозното средство в град, различен от този, в който е стартирал използването на Превозното средство. 

3.13.  Ползвателят е запознат предварително и се съгласява, че в периода от 23:00 часа до 06:00 часа няма да може да бъде стартиран Период на използване на Превозно средство чрез личния Акаунт в Мобилното приложение на Ползвателя, в случай че той няма навършени 26 (двадесет и шест) години. При успешно стартиран Период на използване на Превозното средство преди 23:00 часа от Ползвател, който няма навършени 26 (двадесет и шест) години, няма пречка последният да продължи до неговото прекратяване по надлежния ред, съгласно установените правила в клаузите от Договора, тези Правила и Общите условия. Всяка от Страните заявява изрично и се съгласява, че сключването на Договор, включително Договора за използване на Превозното средство, приемането на тези Правила и Общите условия, респективно потвърждението на последните, се извършва по електронен път и ще има същите задължителни правни последици като подписа върху писмените документи и ще бъде допустимо доказателство в съда и всяка друга институция за уреждане на спорове. 

 

4. ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

 

4.1. Инструкциите за употреба, преглед и инспектиране на Превозното средство са както следва:

4.1.1. Резервираното Превозно средство се отключва чрез избор на командата „Отключване” на екрана на смартфона с помощта на Мобилното приложение от Ползвателя;

4.1.2.  Всеки път, преди да започне да използва Превозното средство, Ползвателят  трябва да се увери, че Превозното средство е в изправност и годно за експлоатация. Операторът на Превозното средство задължава Ползвателя да прегледа/инспектира внимателно Превозното средство (отвътре и отвън), да провери налягането в гумите на Превозното средство и дали нивото на мощност/заряд на електрическата батерия на Превозното средство е достатъчно, за да бъдат изминати 10 км (десет километра) или повече, да провери дали всички лампи на Превозното средство са в изправност и работят, дали Превозното средство и оборудването му нямат видими външно повреди, дефекти и/или други недостатъци и при констатиране на такива повреди, дефекти и/или недостатъци незабавно да уведоми Оператора на Превозно средство чрез данните за контакт, посочени в Мобилното приложение, Договора за използване на превозното средство или да уведоми Центъра за обслужване на клиенти на телефон 00359 2 419 34 76, и/или да избере съответната команда на екрана на смартфона за подаване на инцидент, като използва Мобилното приложение и/или да изпрати електронно съобщение на имейл адрес: office@spark.bg, в което да посочи констатирания проблем / недостатък / нередности, като приложи и доказателства за това към съобщението. При неизпълнение на горните условия, Ползвателят може да получи запитване, дали съответните щети не са настъпили по време на стартирания от Акаунта на Ползвателя Период на използване на Превозното средство.

4.1.3. Като  външни недостатъци/дефекти на/по Превозното средство могат се считат следните недостатъци/дефекти: видимо мръсна/нечиста външна част на Превозното средство; механични повреди (като огънати, надраскани или по друг начин деформирани части на Превозното средство) и други подобни; спаднало налягане в гумите на Превозното средство или увреждания по гумите и/или джантите на Превозното средство, увредени чистачки, пера на чистачки на Превозното средство и други подобни. Като вътрешни недостатъци/дефекти на Превозното средство могат да се считат следните недостатъци/дефекти по Превозното средство: силно замърсен / зацапан интериор на Превозното средство с различни течности, храни, животински косми, пух , растения/части от тях, мръсотия и всякакви други неясни материали, повреди по вътрешните устройства и/или принадлежности на Превозното средство или части от интериора на Превозното средство и други подобни. Горните списъци не са изчерпателни и са описани с ориентировъчна цел, за да улеснят Ползвателя при извършването на предварителната проверка относно Превозното средство.

4.1.4.  Във всяко Превозно средство трябва да има ключ за запалване на Превозното средство, , свидетелството за регистрация на Превозното средство или копие от него, застрахователната полица за сключен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ във връзка с използването на Превозното средство, двустранен протокол за констатиране на пътнотранспортно произшествие или копие от тях, карти за достъп до част от партньорските локации на СПАРК за връщане на Превозни средства. По изрично отправено от Ползвателя и достатъчна наличност, СПАРК или Операторът на Превозното средство може да предостави кабел за зареждане на Превозното средство (Type2) и/или кабел за зареждане от стандартната мрежа с накрайник за контакт Шуко, като посочените зарядни кабели се предават на Ползвателя на следния адрес: „Килер“, находящ се в гр. София ул. „Абагар“ № 22 в Sofia City Logistic Park, зад бул. "Царигардско шосе", през работното време на „Килер“ - от понеделник до петък от 09.00ч. до 20.00ч. и в събота от 10.00ч. до 14.00ч., което Страните удостоверяват с подписването приемо-предавателен протокол, в който се указва и срокът за използване на тези кабели. На датата на изтичане на срока по предходното изречение, Ползвателят се задължава да върне предадените му зарядни кабели на адреса, от който са били получени, което се удостоверява с подписването на Двустранен протокол.

4.1.5. Ползвателят се задължава да извърши  обстойна проверка дали всички документи, принадлежности и аксесоари на Превозното средство, предвидени в параграф 4.1.4 от настоящия документ, са на мястото си и дали някой от тях не липсва, или има недостатъци и/или дефекти, и при констатирането на нередности, преди да започне да използва Превозното средство, незабавно да уведоми Оператора на Превозното средство чрез данните за контакт, посочени в Мобилното приложение или да информира центъра за обслужване на клиенти на  СПАРК чрез телефонно обаждане на номер  00359 2 419 34 76 и/или да избере съответната команда на екрана на смартфона, като използва Мобилното приложение или да изпрати електронно съобщение на имейл адрес: office@spark.bg, като изчака предоставянето на допълнителни инструкции от страна на СПАРК/SPARK. До момента на получаване на необходимите инструкции Ползвателят не дължи заплащане за използването на Превозното средство, освен ако се установи, че Ползвателят не е уведомил/съобщил незабавно за възникналия инцидент и/или при условие, че необходимите за предприемане действия не са осъществени или са осъществени немарливо, съгласно Договора, Общите условия, Правилата и предоставените инструкции. 

4.1.6. В случай на временно спиране, Превозното средство се заключва и отключва с ключа за запалване, който се намира в Превозното средство.

4.1.7. След използване на Превозното средство, Ползвателят е длъжен да върне Превозното средство в Позволена Зона или Платена Зона за връщане на Превозното средство съгласно тези Правила, да извади ключа за стартиране на двигателя от ключалката (при положение, че двигателят на Превозното средство не се стартира безконтактно – чрез натискането на определен старт/стоп бутон) и да го остави на предвиденото в инструкциите към Превозното средство място (например автомобилната жабка), да се увери, че по Превозното средство няма нанесени щети и други увреждания, да провери дали не е оставил някоя своя вещ в Превозното средство и да се увери, че е оставил в Превозното средство всички документи, принадлежности и аксесоари на Превозното средство, посочени в параграф 4.1.4 от настоящия документ в Превозното средство.

4.1.8. След пристигане в Позволена Зона или Платена Зона за връщане на Превозното средство и излизане от Превозното средство, Ползвателят избира командата „Заключване” с помощта на Мобилното приложение. Преди напускането на Превозното средство Ползвателят се задължава да провери и да се увери, че Превозното средство е заключено, лампите и плейърът са изключени, всички прозорци и люкове са добре затворени, Превозното средство е паркирано в режим на паркиране „P“, използвана/активирана е ръчната спирачка, Превозното средство е паркирано в съответствие с изискванията на Закона за движението по пътищата, останалите приложими нормативни актове и изискванията за безопасност на движението и сигурността. При нарушение на условията, посочени в този параграф, Ползвателят се задължава да заплати предвидените в Анекс № 1 неустойки, както и да  обезщети СПАРК срещу всички загуби, които надхвърлят определения размер на предвидените неустойки, понесени в резултат неспазването на горните правила.

4.2. Зареждане на батерията на Превозното средство:

4.2.1.  Ползвателят трябва да остави Превозното средство в режим на зареждане в най-близката станция за зареждане в мрежата на „Eldrive“ и в Позволена Зона за връщане или Платена Зона за връщане, при условие, че нивото на зареждане на батерията на Превозното средство е достатъчно, за да се измине по-малко от 10 км (десет километра). В случай, че най-близко находящата се Зарядна станция не е инсталирана на Позволена Зона за връщане или Платена Зона за връщане – Ползвателят е длъжен да остави Превозното средство до Позволена Зона за връщане или Платена Зона за връщане след като същото бъде заредено достатъчно, за да може след паркирането му в горепосочените Зони да има остатъчен заряд на батерия, който позволява с Превозното средство да бъде изминато разстояние от поне 10 км (десет километра).

4.2.2. Всяко Превозно средство разполага с възможността да бъде стартирана / прекратена, автоматично сесия по зареждане на станции за бързо зареждане („DC станции“ – единствено и само на CCS конекторите) на производителя ABB в публичната инфраструктура на „Eldrive“, след включване на куплонга в конектора на Превозното средство, без използването на допълнителни средства за верификация. В случай, че Ползвателят желае да стартира сесия по зареждане с Превозното средство на зарядна станция в мрежата на “Eldrive”, различна от гореописаните, която не разполага с функцията по автоматично стартиране на сесия, Ползвателят трябва да се обади на Центъра за  обслужване на Клиенти – 00359 2 419 34 76 за стартиране или прекратяване на зарядна сесия.

4.2.3. При никакви обстоятелства СПАРК не може да гарантира и не носи отговорност в случай, че избраната за зареждане от Ползвателя зарядна станция не работи, не е достъпна или е заета от друг автомобил, който се зарежда в същия момент.   

4.3. Други условия за използване на Превозното средство:

4.3.1. Ползвателят е длъжен да гарантира, че Превозното средство ще бъде използвано по предназначение в съответствие с Договора, включително настоящите Правила, Общите условия, инструкциите за неговата употреба (налични в Превозното средство), Закона за движението по пътищата и изискванията на останалите приложими нормативни актове. 

4.3.2. Ползвателят няма право да използва Превозното средство за състезания и други цели със спортен и/или състезателен характер, да го използва като тренировъчно Превозно средство, да го използва за извършване на таксиметрови превози или други услуги с подобен характер, включително за превоз на пътници срещу заплащане или други търговски дейности с конкурентен характер. Ползвателят няма право да използва Превозното средство при постоянно повишено натоварване (например превоз на тежки товари, шофиране по тежки терени, непредвидени за движение на леки автомобили, шофиране по нерегламентирана пътна мрежа и др.), да използва Превозното средство за целите, за които не е пригодено,

да използва Превозното средство за извършване на дейности, забранени от действащите нормативни актове на територията на Република България.

4.3.3. Пушенето в превозното средство е строго забранено, както и използването на вейп продукти и/или всякакви видове електронни наргилета. Следователно, Ползвателят е длъжен да осигури необходимите гаранции, че няма да бъде допуснато тютюнопушене, пушене на пури и всякакъв вид цигари, използване на различни видове електронни цигари, вейп продукти електронни наргилета и въобще използването на всякакъв вид електронни устройства, отделящи дим, ароматни пари или други вещества  в Превозното средство по време на неговото експлоатиране. Със сключването на Договора за използване на Превозното средство и приемането на настоящите Правила, Ползвателят е запознат, че в Превозните средства са инсталирани технически средства, които улавят дим и разполагат с възможността за констатиране на пушене вътре в Превозното средство.   

4.3.4. Пренасянето на животни в Превозното средство е забранено, освен в случаите, когато те се превозват в специално пригодени за целта клетки или съоражения, които гарантират, че вътрешността на Превозното средство няма да бъде замърсена или няма да останат следи от замърсявания с животински косми или други мръсни петна, причинени в резултат на такова превозване и гарантира, че животното се превозва безопасно.

4.3.5.  Ползвателят има право да превозва малки деца само в случаите, когато те са седнали в правилно закрепени за седалките детски столчета или спомагателни седалки. В тези случаи, Ползвателят е длъжен да осигури такава безопасност и подходящи средства за превоз на деца.

4.3.6. Ползвателят е длъжен да гарантира, че дори и при паркиране на Превозното средство за кратко време, светлините и плейърът са изключени, прозорците и люкът са добре затворени, и всичко е заключено.

4.3.7. След използване на Превозното средство, Ползвателят се задължава да паркира/върне Превозното средство в Позволена Зона за връщане на Превозно средство или Платена Зона за връщане на Превозно средство.

4.3.8.  Ползвателят се задължава и гарантира, че след използване на Превозното средство, последното няма да бъде паркирано на частни паркинги за Превозни средства, дворове, места за паркиране на Превозни средства, запазени за трети лица или оставяне на Превозното средство на зарядната станция, без да е активирано зареждане. Ползвателят се задължава и гарантира, че Превозното средство не е оставено на мястото, на което  паркирането и/или престоят на Превозни средства са забранени или ограничени от пътни знаци и/или пътна маркировка. Ползвателят няма право да паркира Превозното средство в зоните, обозначени със знаците „Забранено спиране”, „Забранено спирането и престоят“, „Забранено паркиране”, „Запазено за паркиране” и по друг начин да нарушава правилата за движение по пътищата установени в разпоредбите на Закона за движението по пътищата и останалите приложими нормативни актове. Клаузата, забраняваща паркирането на Превозното средство в зоната на пътния знак „Запазено за паркиране” не се прилага само в случаите, когато под пътния знак има указателна табела - „С изключение на електрически превозни средства” и в Превозното средство са закрепени допълнителни стикери - „Електрически превозни средства”, места за паркиране, специално запазени за Превозни средства СПАРК/SPARK; Изключението не се прилага в случаите, когато под пътния знак е закрепена табела, уточняваща или ограничаваща срока на валидност на пътния знак (например паркоместа, обозначени със знак като „Служебен абонамент“). Клаузата, забраняваща на Ползвателя да напуска/връща Превозното средство в зоните, обозначени със знаците „Забранено спиране”, „Забранени спирането и престоят”, „Запазено за паркиране” се прилага във всички случаи, когато допълнителни табели, уточняващи или ограничаващи срока на валидност на пътните знаци, за които се използват са закрепени под пътните знаци, т.е. Ползвателят няма право да оставя Превозното средство в зоните на пътните знаци, под които са закрепени допълнителни табели, уточняващи или ограничаващи срока на валидност на пътните знаци (например паркомясто, обозначено с пътен знак като „Служебен абонамент“). При използването на Превозното средство, Ползвателят носи отговорността за извършени нарушения на правилата за движение по пътищата, установени в разпоредбите на Закона за движението по пътищата и останалите приложими  нормативни актове или настоящите Правила за използване / паркиране на Превозното средство. 

4.3.9.  Всякакви действия или опити, свързани с прочитане, копиране, промяна или изтриване на данните от Системата на Превозното средство са строго забранени.

4.3.10. Извеждането на Превозното средство извън територията / границите на Република България е строго забранено.

4.3.11. Ползвателят се задължава да спазва изискванията, инструкциите и препоръките за експлоатация на Превозното средство, установените изисквания в разпоредбите на Закона за движението по пътищата и останалите приложими нормативни актове. Ползвателят също така се задължава да спазва изискванията за експлоатация на Превозното средство, които не са споменати по-горе, но се считат за обичайно известни.

4.3.12. Ползвателят е длъжен незабавно да уведоми Оператора на Превозното средство, СПАРК/SPARK, застрахователното дружество, при което е застраховано Превозното средство и съответния публичен/държавен орган (например органите на Министерството на вътрешните работи, съответното районно управление „Полиция“, отдел Пътна полиция към МВР, служба Пожарна безопасност и защита на населението и т.н. ), в случай че Превозното средство бъде изгубено, унищожено, повредено, или неговите устройства бъдат изгубени, унищожени, повредени  или по друг начин Превозното средство стане неподходящо за използване, както и обстоятелства, възпрепятстващи експлоатацията и използване на Превозното средство или създаващи опасност за нормалните условия на работа на Превозното средство.

4.3.13. Ползвателят няма право да отдава на под наем Превозното средство, да прехвърля правата и задълженията си по Договора за използване на Превозното средство или да прехвърля Превозното средство на друго лице и/или да позволява на друго лице да използва превозното средство, без изрично дадено писмено съгласие от страна на Оператора на превозното средство. При нарушение на тази забрана, Ползвателят носи пълна отговорност за всички причинени вреди в резултат на такова използване (нарушение на забраната), включително вреди, причинени на трети лица.  

4.3.14. Ползвателят е запознат и се съгласява, че може да отнеме до 1 (една) минута, за да отключи или заключи Превозното средство (всяко действие поотделно), поради комуникационните оператори и времето ще бъде включено във периода, за който се начислява дължимата цена за използване на Превозното средство. 

4.3.15. В случай, че Ползвателят наруши някое/някои от горепосочените клаузи през периода, в който използва Превозното средство, Ползвателят дължи заплащането на предвидените в Анекс № 1 към тези Правила неустойки, както и възстановяването на всички вреди, настъпили за СПАРК/SPARK и/или Оператора на превозното средство, в резултат на нарушението.

 

5. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

 

5.1. След като използва Превозното средство, Ползвателят се задължава да върне Превозното средство в Позволена Зона за връщане или Платена зона за връщане  на Превозното средство в състояние, което не е по-лошо от това, в което го е получил, след отчитане на обичайното изхабяване. При определянето на това дали износването на Превозното средство е обичайно, Страните се позовават на изискванията, определени от съответната държавната техническа инспекция. Заедно с другите щети, обичайното износване не включва:

5.1.1. счупени, деформирани и по друг начин повредени части от механични или топлинни средства;

5.1.2. неработещи устройства и механизми, повредено оборудване;

5.1.3. вдлъбнатини на каросерията, драскотини на слоя боя и ясно видими драскотини (слой боя, наранен в основата);

5.1.4. амортизация на слоя боя вследствие на интензивно измиване и/или почистване на Превозното средство;

5.1.5. ремонти, извършени с лошо качество и/или дефекти, произтичащи от такъв лошокачествен ремонт;

5.1.6. драскотини на предните стъкла на каросерията; 

5.1.7. драскотини на предното стъкло на каросерията, произтичащи от неправилно използване и/или почистване на Превозното средство;

5.1.8. вътрешни повреди, като изгаряния или петна по седалките, счупени части от пластмасовия преден панел, капак на багажника, дръжки за отваряне на прозорците и други подобни;

5.1.9. повредена геометрия на каросерията;

5.1.10. липсващи документи, принадлежности, приспособления или устройства, за чиято наличност Ползвателят е уведомен чрез тези Правила, Договора, Общите условия, Инструкциите за експлоатация или по друг приемлив и доказуем начин.

5.2. Ако след приключване на използването на Превозното средство или при отправено изрично искане от страна на Оператора на Превозното средство / СПАРК, Ползвателят не върне Превозното средство в съответствие с изискванията, изложени в настоящите Правила, Операторът на Превозното има право да потърси съдействие и да депозира жалба пред компетентните органи за това, също СПАРК има право да блокира запалването на Превозното средство и да претендира и получи заплащането на неустойки в съответствие с Анекс № 1, както и всякакви други дължими плащания и обезщетения за вреди, настъпили в резултат на нарушението.

5.3. СПАРК има право по всяко време да поиска връщането на Превозното средство и/или блокиране на използването на Превозното средство, ако Ползвателят го използва повече от една календарна година без прекъсване (в зависимост от избрания План за дългосрочно използване, ако такъв е бил закупен от Ползвателя), без да урежда сметките или да връща Превозното средство на мястото, посочено в Общите условия, или Правилата за използване на Превозното средство, или използва Превозното средство по опасен начин, превишавайки ограничението на скоростта, извършване на опасни маневри, маневрирайки между лентите за движение или по друг начин нарушавайки установените правила за безопасно на движението по пътищата съгласно Закона за движението по пътищата и останалите приложими нормативни актове и/или използва Превозното средство по незаконен начин. В такъв случай, Ползвателят се задължава да върне Превозното средство на Оператора на

Превозното средство не по-късно от 3 (три) часа от момента на получаването на искане за това от страна на  Оператора на Превозното средство (чрез Мобилното приложение, електронна поща, телефонно обаждане или по друг незабранен от закона начин). При положение, че Ползвателят не върне Превозното средство, заедно с придружаващата го документация, принадлежности, устройства и приспособления/оборудване на Оператора на Превозното средство в указания срок, Операторът на Превозното средство има право да блокира управлението на Превозното средство и да върне Превозното средство обратно, като претендира всички дължими плащания от Ползвателя.

5.4.  В случай, че Ползвателят реши да прекрати стартирания Период на използване на Превозното средство в позволените за целта зони, на паркомясто, на което има инсталирана станция за зареждане на електрически автомобили, следва да се има предвид, че Периодът на използване може да бъде успешно прекратен само при положение, че Превозното средство е поставено, успешно в режим на зареждане от съответната зарядна станция.

 

6. ПОВРЕДИ И ЩЕТИ ПО ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

 

6.1. В случай, че Превозното средство се повреди, на таблото се появяват предупредителни сигнали и/или се чуват подозрителни странични звуци и/или няма възможност за безопасно продължаване на експлоатацията на Превозното средство, Ползвателят е длъжен незабавно да прекрати използването на Превозното средство на позволена за престой и паркиране зона, да информира Оператора на Превозното средство/СПАРК чрез Мобилното приложение и/или центъра за обслужване на клиенти чрез осъществяването на телефонен разговор и/или да изпрати електронно съобщение на имейл адрес: office@spark.bg относно горепосоченото и да изпълни допълнителни указания, предоставени от Оператора на Превозното средство / СПАРК.

6.2. В случай, че Превозното средство се повреди поради пътнотранспортно произшествие или поради наличието на други обстоятелства, Ползвателят е длъжен незабавно да информира СПАРК/Оператора на Превозното средство, застрахователното дружество, при което е застраховано Превозното средство и съответните компетентни органи (например полиция, пожарна служба, и други), да попълни необходими документи във връзка с пътнотранспортно произшествие (например двустранен протокол за настъпило пътнотранспортно произшествие и други), да изпълни дадените указания от СПАРК и е длъжен да извършва други необходими действия (включително оказване на пълно съдействие през застрахователното дружество във връзка с инцидента), за да се избегнат или смекчат евентуалните щети за СПАРК/Оператора на Превозното средство, Превозното средство и/или трети лица и имуществото.

6.3. При настъпили повреди по Превозното средство, Ползвателят се задължава и гарантира, че няма да продължи използването на Превозното средство и в случай, че продължи да използва Превозното средство след настъпилите повреди, това може да доведе до по-големи повреди, да увеличи значително щетите или да застраши безопасността на движението.

 

7. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, ИЗПОЛЗВАЩИ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА И СВЪРЗАНИТЕ С ТОВА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ

 

7.1. Ползвателят, управляващ Превозното средство, е длъжен  да притежава валидно свидетелство за управление на моторно превозно средство от категория „В“, издадено от компетентните власти на една от следните държави: Република Австрия, Кралство Белгия, Република България, Федерална република Германия, Република Гърция, Кралство Дания, Република Естония, Република Ирландия, Кралство Испания, Италианска република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Велико херцогство Люксембург, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Полша, Португалска република, Република Румъния, Словашка република, Република Словения, Република Унгария, Република Финландия, Френска република, Република Хърватия, Чешка република и Швейцарска конфедерация, и разполага със стаж като шофьор от съответната категория най – малко 1 (една) година, трябва да не е употребил алкохол (да бъде трезвен) и да не е под въздействието на наркотични, психотропни или други психоактивни вещества или техни аналози, забранени от закона по време на шофиране. Освен това, изрично е забранено на Ползвателя да прехвърля/предава за използване/управление  Превозното средство на трети лица, различни от Ползвателя. 

7.2.  При използването на Превозното средство, Ползвателят се задължава да спазва, стриктно изискванията на Закона за движението по пътищата и всички други приложими нормативни актове. 

7.3. Ползвателят се запознава и изпълнява изискванията на Общите условия на застрахователя и  специалните условия на застраховката, определени от дружество, застраховало Превозното средство. Тези Общи условия и специални условия са публични достъпни в Мобилното приложение „СПАРК“, уебстраницата www.spark.bg и на съответната рубрика на интернет страницата на застрахователното дружество – “ДЗИ – Общо застраховане“ ЕАД (https://www.dzi.bg/), като  Ползвателят е длъжен да се запознае със същите преди да започне да използва Превозното средство и потвърждава, че се е запознал с условията на застраховката като стартира използването на Превозното средство.

7.4.   С тези Правила, Ползвателят се уведомява, че съгласно Правилата за застраховане на Превозното средство, застрахователят, изплатил застрахователното обезщетение, има право на регресен иск срещу отговорното лице. 

7.5.   Ползвателят декларира, че се е запознал с принципа на действие на Услугите и на описаната тук Система на Превозното средство, събраните и прехвърлени от него данни и видовете такива и няма възражения срещу събирането и използването на тези данни за целите на изпълнението на Договора; Ползвателят признава предоставените от Системата на Превозното средство данни за точни и верни и се съгласява, че тези данни са били използвани и считани за достоверни за изчисляване на дължимата цена за използване и/или други плащания във връзка с Договора, тези Правила и/или Общите условия. Ползвателят също така се съгласява, че данните могат да бъдат използвани като доказателство/ доказателствено средство в съда, други органи за разрешаване на спорове и пред съответните държавни органи по образувани производства, преписки или проверки.

 

8. ОТГОВОРНОСТ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ

 

8.1.  Ползвателят носи пълна отговорност за Превозното средство през целия срок на използване на Превозното средство. Ползвателят поема отговорност във връзка с транспортирането и управлението на опасни материали, забранени предмети, съгласно действащото законодателство през на периода, в който използва Превозно средство, както и за причинените увреждания по Превозното средство в резултат на неговото използване, освен в случаите, посочени в точка 8.2 от настоящите Правила.

8.2.  Ползвателят не носи отговорност за щетите и/или влошаването на състоянието на Превозното средство, които възникват по време на експлоатационния период и които са вследствие от предишна експлоатация или обичайното износване на Превозното средство, при условие, че е уведомил надлежно за това Оператора на Превозното средство/СПАРК в писмена форма за същите, преди стартиране на използването. Ползвателят е длъжен незабавно да информира Оператора на

Превозното     средство/СПАРК        чрез     клиентския     център            (като   осъществи телефонен разговор) и/или чрез Мобилното приложение и/или чрез изпращане на електронно съобщение на имейл адрес: office@spark.bg, за всякакви такива щети и/или влошаване на състоянието на Превозното средство и се задължава да изпълнява всички указания, предоставени от Оператора на Превозното средство/СПАРК.

8.3.  В случай, че  през периода на използване на Превозното средство документите, устройствата и/или приспособленията на Превозното средство са повредени или изгубени (например ключът за запалване, , но не само), Ползвателят дължи заплащането на предвидените неустойки, чиито размери са определени в Списъка с неустойките (Анекс № 1 към тези Правила). В случай, че през Периода на използване в резултат от действията на Ползвателя бъде увредено или унищожено Превозното средство, включително причинено увреждане в степен тотална щета по смисъла на чл. 390, ал. 2 от Кодекса за застраховането, той дължи заплащането на предвидените в Анекс № 1 неустойки. Ползвателят се задължава да възстанови всички преки щети, които не са възстановени от застрахователното дружество, което е застраховало Превозното средство, ако през Периода на използване последното бъде повредено, унищожено или отнето, или неговите документи / приспособления или регистрационни табели бъдат изгубени, принудително отнети от компетентните органи (включително, но не само при конфискация на Превозното средство). Ако през периода на използване, Превозното средство бъде повредено или са принудително отнети неговите регистрационни табели, както и при възникването на обстоятелства от различен характер, поради които Операторът на Превозното средство / СПАРК е лишен от възможността да използва Превозното средство по предназначение, Ползвателят дължи заплащането на предвидените в Анекс № 1 неустойки, както и евентуално обезщетение за причинени вреди на Оператора на Превозното средство / СПАРК в резултат на това. В случаите по предходните изречения причините, поради които застрахователното дружество не възстановява претърпените вреди, не са релевантни / относими, освен ако същите не са в резултат на виновното поведение на Оператора на Превозното средство / СПАРК. Вън от горните случаи, всеки път при настъпването на пътнотранспортно произшествие, причинено от Ползвателя по време на използването на Превозното средство, Ползвателят дължи заплащането на неустойка, предвидена в точка 10 от Анекс № 1, заедно с останалите дължими суми, като обезщетения за вреди, неустоечни плащания и други, произтичащи от това разходи. 

8.4. Ако през Периода на използване на Превозното средство, последното бъде повредено, унищожено поради настъпило пътнотранспортно произшествие, причинено по вина на Ползвателя, последният е длъжен да заплати обезщетение на СПАРК / SPARK срещу всякакви претърпени загуби в резултат на пътнотранспортното произшествие, допуснато от Ползвателя. 

8.5. В случай, че по време на Периода на ползване на Превозното средство, последното бъде повредено, унищожено в резултат на настъпило пътнотранспортно произшествие, което не е признато за застрахователно събитие съгласно общите правила на застрахователя и застрахователната компания не компенсира загубите / откаже да заплати обезщетение за настъпилите щети, Ползвателят е длъжен да заплати обезщетение за всички претърпени загуби, включително, но не само, заплатените или бъдещи разходи за ремонт съгласно предоставената подробната оценка, както и да заплати на Оператора на Превозното средство/ СПАРК сумите, предвидени в действащия Списък с неустойки. Следните събития/случаи, но не само, могат да бъдат счетени като незастрахователни събития:

8.5.1. ако Ползвателят е причинил пътнотранспортно произшествие, след като е употребил алкохол или докато е бил под въздействието на алкохол, наркотични вещества или други психотропни вещества, забранени от действащото законодателство;

8.5.2. ако Ползвателят е управлявал Превозното средство, без да има право да управлява Превозно средство от съответната категория;

8.5.3. в случай, че Ползвателят не е изпълнил дадените му указания изисквания от страна на компетентното длъжностно лице, осъществяващо контрол на движението по пътищата, съгласно действащите нормативни актове (например полицай, служител на Пътна полиция, служител по регулиране на движението и т.н.), опитал се е да избяга или е бил принуден да спре или произволно е напуснал мястото на произшествието или не е уведомил за настъпилия инцидент компетентните държани органи или не е представил необходимите документи, удостоверяващи настъпилото пътнотранспортно произшествие;

8.5.4. при използване на Превозното средство от Ползвателя като средство за извършване на престъпление;

8.5.5. ако Ползвателят е управлявал Превозното средство с цел подготовка за участие или е участвал в събития, по време на които Превозните средства се управляват с висока скорост и/или под значително натоварване на системите на Превозните средства (например спортни състезания, тренировки, дрифтове, нерегламентирани гонки и други, но не само);

8.5.6. и други случаи, предвидени в условията на  застрахователната компания.

8.5.a. Ползвателят/Водачът дължи възстановяване на „Райд Шеър България“ ЕАД или на Застрахователя пълния размер на щетата в следните случаи:

               1. при управление на МПС след употреба на алкохол над допустимите от закона норми или под въздействието на наркотично вещество или негов аналог;

               2. водачът е отказал да се подложи, или се е отклонил от проверка за алкохол, наркотично вещество или негов аналог, както и след прием от водачът на застрахованото МПС на медикаменти или хранителни добавки, при чиито прием е противопоказано шофирането;

               3. при управление на МПС от лице, което не притежава или е загубило правото да притежава свидетелство за правоуправление за съответната категория МПС, включително от лице лишено по съдебен или административен ред от правото да управлява МПС.

8.6. Ако в процеса на използване Превозното средство се замърси повече от обичайното при експлоатация или бъде повредено по друг начин (както отвътре, така и отвън, в съответствие с параграфи 4.1.3 и 5.1 от настоящия документ), Ползвателят е длъжен да заплати предвидените неустойки в Анекс № 1 и евентуално да възстанови всички настъпили вреди за Оператора на Превозното средство / СПАРК в резултат на това.

8.7. В случай, че Превозното средство е конфискувано, бъде конфискувано, задържано/иззето или загубено или други права върху него са ограничени, включително правото на Оператора на Превозното средство / СПАРК да използва по предназначение последното в резултат на причинени увреждания/повреди, които трябва да бъдат отстранени, в процеса на използване на превозното средство по вина на Ползвателя или поради обстоятелства, възникнали в хода на такова използване, Ползвателят се задължава да спазва всички срокове и условия на Договора по отношение на Превозното средство, предвидени тук, преди връщането на Превозното средство. Ползвателят е длъжен да заплати предвидените за това неустойки в Анекс № 1 и също така да обезщети Оператора на Превозното средство / СПАРК за настъпилите загуби, понесени във връзка с обстоятелствата, посочени в този параграф от Правилата.

8.8. Ползвателят носи пълна отговорност за извършените нарушения / неспазването на приложимите нормативни актове и причинените вреди на трети лица  по време на Периода на ползване на Превозното средство. В случай, че Ползвателят управлява превозното средство по неправилен и/или застрашаващ здравето и живота на останалите участници в движението начин или по друг начин, чрез който се нарушава  Договора за използване на Превозното средство (включително тези Правила) и в резултат на това Операторът на Превозното средство / СПАРК претърпява загуби (например заплащане на допълнителни такси или глоби, дължими на публични органи или трети страни, но не само и т.н.), Ползвателят

се задължава да заплати дължимите неустойки, както и да обезщети СПАРК / Оператора на Превозното средство за настъпилите вреди, настъпили в резултат обстоятелствата / причините, посочени в този параграф от Правилата. Ползвателят е уведомен, че предоставените от него лични данни, с които разполага СПАРК, могат да бъдат прехвърлени на публични органи, съдебни изпълнители и/или други лица за с цел извършването на плащания на цените за Услугите, обезщетения или неустойки, както е предвидено в Политиката за поверителност на СПАРК, с която Ползвателят се е запознал и приел.

8.9.  Във всеки случай, заплащането на обезщетенията и неустойките не освобождава Ползвателя от задължението му да изпълнява задълженията си, предвидени в Договора за използване на Превозното средство (включително Правилата или Общите условия).

8.10. Неупражняването на правата, предвидени тук (включително Правилата или Общите условия) от страна на СПАРК / Оператора на Превозното средство, не означава отказ от тези права и частичното им упражняване не забранява или ограничава по-нататъшното упражняване на тези права.

8.11. В случай, че Ползвателят е отговорен за причинените дефекти на Превозното средство, оборудването и/или документите му, мръсотия, дефекти и/или други несъответствия в екстериора и/или интериора, както е предвидено в Договора за използване на Превозното средство (включително тези Правила или Общите условия), Ползвателят се задължава да заплати на СПАРК / Оператора на Превозното средство сумите, посочени в Списъка с неустойките (Анекс № 1) и да заплати обезщетение на СПАРК / Оператора на Превозното средство за вредите, настъпили в резултат на отстраняването / възстановяването на причинените недостатъци, дефекти, мръсотия за стойността на сумите, които не се покриват от размера на предвидените в Анекс № 1 неустойки.

8.12. Ако при използването на Превозното средство, Ползвателят нарушава Закона за движението по пътищата и/или други приложими нормативни актове и в резултат на това СПАРК / Операторът на Превозното средство трябва да предприеме допълнителни действия за откриване и отстраняване на такива нарушения (например предаване на информация към служителите на Министерство на вътрешните работи, Прокуратура, други административни органи, получаването на различни протоколи, полицейски доклади, предоставяне на отговори и воденето на всякакъв вид комуникация ,и други подобни, но не само), Ползвателят се задължава да заплати на СПАРК / Оператора на Превозното средство, предвидените неустойки в Анекс № 1  и да заплати обезщетение на СПАРК / Оператора на Превозното средство за претърпените вреди, при положение, че размерът им надвишава стойността на предвидените неустойки в Анекс № 1.

8.13. При нарушаването на Договора за използване на Превозно средство (включително настоящите Правила и/или Общите условия) от страна на Ползвателя, намират приложение санкциите за неизпълнение или лошо изпълнение, предвидени в Списъка с неустойките или други санкции, предвидени в Договора за използване на Превозното средство, а в случай, че размерът на причинените вреди на СПАРК / Оператора на Превозното средство надвишава стойността на приложимите/предвидените санкции/неустойки, Ползвателят е длъжен да заплати обезщетение на СПАРК / Оператора на Превозното средство за понесените вреди в резултат на нарушението.

8.14. Ако Ползвателят не уреди правилно и навреме сметките си в съответствие със Договора за използване на Превозното средство (включително настоящите Правила или Общите условия) или в случай на нарушения на Договора за предоставяне на услуги съгласно параграфи 3.8, 4.3.1-4.3.13, 5.3. настоящите Правила и други, СПАРК / SPARK има право да поиска от Ползвателя да отстрани нарушенията, да определи срок за това и да блокира Акаунта на Ползвателя. В случай, че Ползвателят не успее да отстрани нарушенията в рамките на срока, определен от СПАРК / SPARK, СПАРК / SPARK има право незабавно да блокира използването на Превозното средство (заключи стартирането на Превозното средство или да блокира възможността за използване на Акаунта на Ползвателя), да спре изпълнението на Договора за използване на Превозно средство за разумен период от време и да предяви искане за връщане на превозното средство в съответствие с процедурата, предписана в тези Правила, Общите условия и да предяви претенции към Ползвателя за заплащане на обезщетение за причинените вреди в резултат на обстоятелствата, посочени в този параграф. 

 

9. ДЕФЕКТИ И НЕСЪВМЕСТИМОСТИ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО И ПРОИЗТИЧАЩАТА ОТ ТОВА  ОТГОВОРНОСТ ЗА ОПЕРАТОРА НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

 

9.1.    Операторът на Превозното средство се задължава да осигури необходимите гаранции, че Превозното средство е в добро състояние и е подготвено за експлоатация; Поради тези причини, Операторът на Превозното средство извършва всички услуги по поддръжка на Превозното средство.

9.2.    Дефекти на Превозното средство, които не оказват влияние на безопасността на движението или няма да я засегнат в близко бъдеще, както и дефекти, които не са следствие от неправилна поддръжка на Превозното средство, извършена от Оператора на Превозното средство, не се считат за дефекти. Също така не се третират като дефекти зацапването на цвета на Превозното средство, дребните замърсявания във вътрешността на Превозното средство, които не зацапват дрехите, дребните дефекти по каросерията и други подобни. 

9.3.    В случай, че СПАРК/SPARK не успее да осигури предоставянето на запазеното/резервираното Превозно средство от Ползвателя за използване (т.е. запазеното/резервираното Превозно средство не е на избраното място за получаване към времето, когато е било запазено/резервирано от Ползвателя или Превозното средство не е в изправност и не може да се експлоатира или са налице други нередности от сходен характер) и гореспоменатите обстоятелства станат известни/очевидни преди началото на срока на използване на Превозното средство, СПАРК се задължава да  възстанови на Ползвателя общата сума на заплатената такса за резервация и използване на Превозното средство поради  неправилна резервация и използване, заплатена предварително от Ползвателя, освен ако Страните не се договорят друго. Настоящият параграф не намира приложение в случаите, при които неизправността или повредите по Превозното средство, които не позволяват неговата експлоатация са причинени в резултат от действията на трети лица. 

9.4.    Ако след като Ползвателят започне да използва Превозното средство, последното се повреди или не може да бъде управлявано безопасно, по причини независещи от Ползвателя, Операторът на Превозното средство се задължава да възстанови на Ползвателя общата сума на цената за използване на Превозното средство за съответното управление/шофиране заплатена от Ползвателя.

9.5.    Операторът на Превозното средство / СПАРК не носи отговорност за действията или бездействието на държавните органи/институции, органите на местното самоуправление, други ползватели на Превозното средство и трети лица. Операторът на Превозното средство/СПАРК също не носи отговорност за загубите, които са претърпени или могат да бъдат понесени от Ползвателя в резултат на неефективното използване на Превозното средство и загубите, възникнали в резултат на неефективното използване на Превозното средство и последното не е отговорило на очакванията на Ползвателя, включително и не само наличният заряд в автомобилната батерия, респективно възможният пробег, който е изчислен от специализиран софтуер в идеални условия и е изцяло обусловен от начина на шофиране, броят на пътниците в Превозното средство, атмосферните условия, релефът на съответния терен и използването на автомобилните климатични системи, както и други странични обстоятелства, които оказват влияние на заряда на автомобилната батерия, респективно пробега на Превозното средство. Във всеки случай, Операторът на Превозното средство не носи отговорност за косвени/непреки вреди. Ограничението на отговорността за Оператора на Превозното средство не се прилага, в случай че настъпилите вреди се изразяват в причиняване на смърт, други наранявания, причинени на Ползвателя.

9.6.    Операторът на Превозното средство не носи отговорност за вредите, понесени от Ползвателя в резултат на невъзможността му да използва Превозното средство поради произшествие/инцидент и по други причини, които са извън контрола на Оператора на Превозното средство.

9.7.    При никакви обстоятелства, Операторът на Превозното средство не носи отговорност за вещите на Ползвателя, останали в Превозното средство.

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

10.1. Тези Правила представляват неразделна част от Договора за използване на Превозното средство.

10.2. Настоящите Правила могат да бъдат изменяни едностранно от СПАРК, съгласно правилата установени в разпоредбите на Закона за защита на потребителите, като СПАРК уведоми за това Ползвателя в срок до 7 (седем) дни от датата на изменението.    

10.3. Всяка от Страните се задължава да уведомява другата Страна за всякакви промени в адреса за кореспонденция (местопребиваване) и други данни за контакт, посочени в Договора за използване на Превозно средство, писмено (например чрез изпращането на съобщение на имейл адрес office@spark.bg), в Мобилното приложение или на Уебсайта не по-късно от 5 (пет) календарни дни.

10.4. За целите на настоящите Правила термините, използвани с главни букви имат същото значение като в Договора за предоставяне на услуги, освен в случаите, когато изрично и недвусмислено е установено друго.

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анекс № 1 

СПИСЪК С НЕУСТОЙКИ

 

 

 

Нарушение

 

Размер на Неустойката

 

Обяснение за налагане на неустойките

1

          Изгубен или повреден кабел за зареждане на батерията на Превозното средство по вина или груба небрежност, проявени от Ползвателя.

1000 лв.

          При отправено изрично искане от страна на Ползвателя, може да бъде предоставен кабел за зареждане батерията на превозното средство, за който Ползвателят носи пълна отговорността, считано от деня на предаването му, съгласно данните от приемо-предавателния протокол. Неустойката се налага, за да обезпечи изпълнението на задълженията по Договора, тези Правила (включително Общите условия) и да обезщети  настъпилите вреди в резултат на нарушението/неизпълнението.

2

Изгубен или повреден (счупен) контактен ключ за Превозното средство, настъпило по вина или проявена  груба небрежност от Ползвателя.

1300 лв.

          След прекратяване на използването, контактният ключ за Превозното средство трябва да се остави вътре в автомобила, на определеното за целта място, съгласно Инструкцията за използване на електрическия автомобил. Неустойката се прилага в случаите, при които след прекратено използване на Превозното средство от Ползвателя е констатирано увреждане на контактния ключ или контактният ключ липсва от автомобила.

3

Пушене вътре в Превозното средство.

200 лв.

         Тази неустойка се прилага в случаите, при които е констатирано пушене вътре в Превозното средство, по време на стартиран Период на използване от Ползвателя. В резултат на това  се  налага премахването на аромата от пушенето (например аромат на никотин или други аромати) чрез извършването на професионално почистване на вътрешната част на автомобила.

4

          Безпорядък в интериора на Превозното средство.

60 лв.

         Неустойката се прилага в случаите, при които след прекратяване на използването на Превозното средство е констатирано замърсяване на интериора на автомобила, като са били оставени различни  отпадъци, храни/остатъци от хранителни продукти, използвани кърпички за почистване, опаковки от храни и напитки, бутилки, течности и други предмети, които замърсяват интериора на автомобила.

5

         Вътрешността на Превозното средство и/или неговите части, аксесоари, вътрешни устройства  са повредени.

Покриване на документално доказани разходи за почистване и извършени ремонтни дейности за възстановяване                    на вътрешността на автомобила.

          Неустойката се прилага, когато бъде констатирано увреждане или повреди във вътрешността / интериора на Превозното средство, неговите устройства (например лост за управление на почистващите системи, лост/бутони за управление на светлинните системи, звуковите системи, кормилното устройство и други подобни) след като е било прекратено неговото използване от Ползвателя. Във всеки конкретен случай, размерът на неустойката се преценява индивидуално, като се има предвид степента на нанесените повреда и/или деформация на интериора. За възстановяването на интериора може да са необходими професионално почистване, ремонт и закупуване на нови оригинални резервни части части; в такъв случай може да бъде поискано пълно обезщетение на сторените разумни разходи за почистване и/или ремонт.

6

          През периода на използване на Превозното средство са нарушени   Закона за движението по пътищата и/или други приложими нормативни актове, когато уведомлението за такова нарушение е получено след преустановяване на използването на автомобила от Ползвателя.

60 лв.

         Неустойката се налага поради получено уведомление (например фиш за извършено нарушение, електронен фиш и други подобни) от компетентните органи за осъществено нарушение на приложимите нормативни актове по време на използването на Превозното средство (респективно нарушение на договорните клаузи, включително тези Правила) и с оглед превенцията от извършване на последващи нарушения с подобен характер от Ползвателя и с цел обезпечаване безопасността при използване на Превозното средство. При условие, че размерът на наложената санкция на СПАРК за извършеното нарушение от компетентните органи надвишава предвидения размер на тази неустойка, Ползвателя се задължава да заплати сумата, надхвърляща предвидения размер на неустойката.

7

          Превозното средство се предава за шофиране на трето лице, различно от Ползвателя.

400 лв.

         Изрично е забранено използването/шофирането на Превозното средство от лице, различно от Ползвателя. Единствено и само Ползвателят има право да управлява/шофира Превозното средство. Неустойката се прилага в случаите, при които бъде констатирано управление/използване на Превозното средство от лице, различно от Ползвателя.

8

          Неинформиране или несвоевременно  информиране на Оператора на Превозното средство / СПАРК и компетентните контролни органи при инцидент/произшествие, или напускане на местопроизшествието след осъществен инцидент с Превозното средство.

600 лв.

          В случай на пътнотранспортно произшествие или друг инцидент, Ползвателят трябва незабавно да информира органите на Министерство на вътрешните работи и други компетентни органи (ако е необходимо), както и Оператора на Превозното средство / СПАРК, като е длъжен да остане на местопроизшествието до пристигането на съответните държавни органи и служители на СПАРК. Тази неустойка  намира приложение при неизпълнение на горепосочените условия от страна на Ползвателя.

9

Превозното средство е повредено или унищожено по време на неговото използване, стартирано от Акаунта на Ползвателя или непосредствено преди преустановяване на използването, с изключение на случаите, при които рискът от увреждането или погиването на автомобила е изцяло покрит от Застрахователното дружество, застраховало автомобила.

В зависимост от размера на щетата (броя на увредените елементи):

 

- от 3 (три) до 5 (пет) елемента: 1500 лева;

 

- над 5 (пет) елемента: 3000 лева;

 

- При пълна щета (тотална щета по смисъла на Кодекса за застраховането): 10000 лева.

 

 

 

          Тази неустойка намира приложение в случаите, при които причинените увреждания или погиване на Превозното средство са в резултат на виновно поведение на Ползвателя или проявена груба небрежност от негова страна през Периода на използване на Превозното средство, включително и при настъпването на пътнотранспортно произшествие по вина на Ползвателя, в резултат на което са причинени увреждания (частични щети) по Превозното средство или тотална щета по смисъла на действащите разпоредби от Кодекса за застраховането. 

10

          Настъпване на пътнотранспортно произшествие, причинено от Ползвателя с използваното Превозното средство.

350 лв.

Тази неустойка се прилага поради обстоятелството, че в резултат на действия на Ползвателя, СПАРК/Операторът на Превозното средство претърпява вреди и се налага допълнителното да ангажира ресурс за установяване, остойностяване и изясняване на фактическата обстановка около възникналия   казус (например комуникация с държавни органи, застрахователи, трети лица и други) както и за това, че през периода, в който Превозното средство ще бъде поправяно/ремонтирано, СПАРК/Операторът на Превозното средство няма да може да използва автомобила съгласно неговото предназначение.

11

Гумата / гумите на превозно средство са увредени и/или унищожени по време на използването на Превозното средство от Ползвателя или непосредствено преди  преустановяване на използването.

При увредена или унищожена автомобилна (и) гума (и) се дължи неустойка в размер на 250.00 лева, за всеки обект на увреждане, независимо вида на превозното средство.

          Неустойката се прилага в случаите, при които е било констатирано увреждане на гумите на Превозното средство, настъпило по време на Периода на използване стартиран от Ползвателя или непосредствено преди неговото прекратяване.  Тази неустойка се използва както за подмяна на повредените / унищожени елементи, така и за покриване разходи на СПАРК/Оператора на Превозното средство във връзка с причиненото увреждане или унищожение на съответния/те елемент/ти.

12

Превозното средство не е оставено на зарядната станция в някоя от Позволените зони или Платените зони, очертани в Мобилното приложение , като нивото на зареждане на електрическата батерия позволява да се изминат по-малко от 10 км.

100 лв.

          Превозното средство трябва да бъде транспортирано до най-близката зарядна станция в някоя от Позволените зони или Платените зони, очертани в Мобилното приложение, което би довело до допълнително ангажиране служителите на СПАРК по повод зареждането на автомобила с цел предоставянето му  за използване от други ползватели.

13

          Превозното средство е оставено на зарядна станция,  извън очертаните Позволени зони или Платени зони в Мобилното приложение или е оставено на място, извън територията на Позволените зони или Платените зони за стартиране на използване и/или освобождаване на Превозни средства, посочени в Мобилното приложение

300 лв.

Превозното средство трябва да бъде транспортирано до най-близката зарядна станция в Позволените зони или Платените зони, очертани в Мобилното приложение, когато нивото на зареждане на електрическата батерия не позволява изминаването на повече от 10 км.

14

          Превозното средство е оставено на недостъпно място.

 250 лв.

          Превозното средство трябва да бъде оставено в Позволена зона, на място, посочено в Договора,  тези Правила Общите условия, Мобилното приложение и Уебсайта. Тази неустойка намира приложение в случай, че Превозното средство е оставено на място, до което се достига с помощта на специализирани превозни средства (например високопроходими автомобили) или достигането до мястото е свързано с преминаване на труднодостъпни терени и/или изминаването на значително разстояние.

15

          Повреждане или унищожаване на станцията за зареждане на електрически автомобили поради немарливост или груба небрежност на Ползвателя.

1000 лв.

          Зарядните станции трябва да се използват от Ползвателя добросъвестно, в съответствие с инструкциите, посочени в Мобилното приложение, Уебсайта и указанията върху зарядната станция. Тази неустойка намира приложение в случай, че бъде констатирано причинено увреждане по използвана от Ползвателя станция за зареждане на превозни средства.

16

          Управление на Превозното средство след употреба на алкохол и/или под въздействието на наркотични или психотропни вещества или други забранени от действащите нормативни актове субстанции.

5000 лв.

       Забранено е да се шофира/управлява автомобил след употребата на алкохол, под въздействието наркотични или психотропни вещества, както ѝ техни аналози и други забранени от действащите нормативни актове субстанции. В случай, че бъде констатирано използването на Превозното средство от Ползвателя, след употребата на алкохол, под въздействието наркотични или психотропни вещества, както ѝ техни аналози и други забранени субстанции, намира приложение тази Неустойка. 

17

          Ползвателят управлява Превозното средство без да е стартирал използването му съгласно условията за резервация и отключване на Превозното средство, посочени в Договора, тези Правила (включително Общите условия).

350 лв.

Тази неустойка се прилага при всяко нерегламентирано ползване на Превозното средство от Ползвателя, тъй като последното води до настъпването на вреди за СПАРК/Оператора на Превозното средство.

18

След приключване на  Периода на използване, Ползвателят не остави в Превозното средство ключа за запалване и/или документите на Превозното средство (включително карти за достъп до паркинг и други подобни) и/или други принадлежности на Превозното средство.

5 лв. за всеки стартиращ час, следващ изтичането на един час от приключване на Периода на използване на Превозното средство, но не повече от определената дневната цена за използване  на Превозното средство. Неустойката е дължима за всяко денонощие до отстраняване на нарушението.

          Връщане на Превозното средство без ключа за запалване / всички необходими документи / принадлежности, прави невъзможна употребата му от други Ползватели, което води до настъпване на вреди за СПАРК/Оператора на Превозното средство. При констатиране на такова нарушение, приложение намира настоящата Неустойка.

19

          Ползвателят не изпълни друго свое задължение / задължения, произтичащи от Договора, тези Правила, включително Общите условия.

60 лв.

Тази неустойка се прилага при условие че в Списъка с неустойки или другите клаузи от в Договора, тези Правила или Общите условия не предвиждат конкретна отговорност за извършването на съответното нарушение.

20

          При всеки случай на повреждане / увреждане на Превозното средство поради пътнотранспортно произшествие, причинено от Ползвателя или при неизпълнение на задълженията, установени в Договора, настоящите Правила  или Общите условия, както и при действия / бездействия от страна на Ползвателя, в резултат на които Превозното средство бъде оставено в сервиз за извършването на ремонтно-възстановителни мероприятия (възстановяване на причинените увреждания в резултат на поведението на Ползвателя) или бъде задържано/иззето по образувано административно или наказателно производство или   конфискувано от компетентните органи и/или бъдат отнети необходими документи за законосъобразното му управление и/или регистрационни табели и/или други принадлежности, които не позволяват законосъобразната му движение по пътищата.

75% (седемдесет и пет процента) от приложимата към момента на неизпълнението дневна цена, която се начислява на всеки 24 часа от момента, в който Превозното средство не може да се използва от СПАРК/Оператора на Превозното средство

Тази неустойка се прилага поради обстоятелството, че в резултат на действия / бездействия на Ползвателя, СПАРК/Операторът на Превозното средство  се лишава от възможността да ползва актива в съответствие с предназначението му, вследствие на което СПАРК/Операторът на Превозното средство претърпява вреди.

21

          Нарушение на правилата във връзка с правомерното връщане/паркиране на Превозното средство от Ползвателя след неговото използване съгласно тези Правила, Договора или Общите условия (например паркиране на Превозното средство на неразрешени за целта места – частни паркинги, извън партньорската мрежа на СПАРК, места, на които се заплаща определени такси за паркиране или престой или места, на които престоят или паркирането са забранени или ограничени във времеви период и други подобни).

         60 лв.

(     при първоначално нарушение)

 

  120 лв. (повторно нарушение в рамките на 6 /шест/ календарни месеца от предходното)

Неустойката се налага поради неизпълнение/нарушение на установените правила за връщане / паркиране на Превозното средство съгласно тези Правила, Договора или Общите условия от страна на Ползвателя и цели да обезпечи спазването на условията, при  които трябва да се използват и връщат Превозните средства предоставени от СПАРК/Оператора на Превозното средство на Ползвателя.

22

В случай, че управляваното от Ползвателя превозно, бъде паркирано в нарушение на действащите разпоредби от Закона за движението по пътищата, другите приложими нормативни актове и тези Правила, в следствие на което Превозното средство бъде принудително преместено от компетентните държавни органи на наказателен паркинг, Ползвателят дължи заплащането на неустойка.

150 лв.

          Тази неустойка се налага в случаите, при които Ползвателят наруши Договора, тези Правила или Общите условия през периода на използване на Превозното средство или непосредствено преди неговото прекратяване, в резултат на което Превозното средство е било принудително преместено на наказателен паркинг. 

23

          В случай, че Ползвателят  осъществи състав на административно нарушение по време на стартирания Период на използване на Превозното средство, същият ще дължи заплащането на неустойка за неизпълнение на посоченото в настоящата клауза задължение, независимо от наложената му административна санкция от страна на наказващия орган.

      60 лв.

         (при първоначално нарушение)

 

120 лв. (повторно нарушение в рамките на 6 /шест/ календарни месеца от предходното)

          Неустойката се налага поради неизпълнение на установените Правила за използване на Превозното средство по време на стартиран от Ползвателя Период на използван  и цели да обезпечи спазването на действащите нормативни актове, регулиращи обществените отношения по осъществяването на безопасно придвижване по пътищата, както и условията, при които трябва да се използва Превозното средство предоставено от СПАРК/Оператора на Превозното средство на Ползвателя.

 

*Посочените по-горе неустойки се начисляват от СПАРК и се дължат от Ползвателя за всеки отделен случай на частична или пълна щета по конкретното Превозно средство. Неустойката се дължи независимо от претендирането и/или получаването на застрахователно обезщетение.